منابع مقاله با موضوع سازگاری اجتماعی

……………………63
3-3 جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………………….……………63
3-4ملاحضات اخلاقی پژوهش……………………………………………………………64
3-5 ابزار و روش گردآوری اطلاعات……………………………………..………………64
3-6 ابزار پژوهش…………………………………………………….………………65
3-7 تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………….……68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………….…………70
4-1- فرضیه اصلی پژوهش………………………..……………………………………70
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه………………………………………………………….………………75
5-2.بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………75
5-2-1.شاخص مهارت های اجتماعی…………………………………….………………78
5-2-2.شاخص گرایش ضداجتماعی……………………………………………………79
5-2-3.شاخص روابط خانوادگی ……………………………………………………….80
5-2-4.شاخص قالب های اجتماعی……………………………………………………81
5-2-5.شاخص روابط آموزشی……………………………….…………………..……81
5-2-6.شاخص روابط اجتماعی ………………………………………………….……82
5-3.نتیجه گری کلی از تحقیق……………………………………………..………… 83

5-4.پیشنهادات…………………………………………………………………..……84
5-5- پیشنهاد هایی برای پژوهش های آتی. …………..…………..………………………84
5-6 محدودیت های پژوهش………………………..….………..………………………85
منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………..…………87
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………..…………93
چکیده انگلیسی……………………………….……………………………………..…………95

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2:شاخص سازگاری در مطالعات مختلف…………………………………………………………………………29
جدول 1-4: میانگین، انحراف استاندارد ونتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون ابعاد سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………71
جدول2-4 نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برحسب نمرات پس آزمو.. 72
3-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون با کنترل اثرات نمرات پیش آزمون……………………………………………………………………………………………………………..72
جدول 4-4 نتایج تی وابسته جهت مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در ابعاد سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………73
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی
به وسیله: صدیقه امینی
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به طور تصادفی در گروه کنترل و 20 نوجوان ناسازگار در گروه آزمایش قرار داده شدند سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP) فرم 16-9 ساله دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند به اعضای گروه آزمایش مهارت های ارتباطی آموزش داده شد. در خاتمه آموزش پس آزمون سازگاری مجدداً اجرا گردید .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی نتوانسته است سازگاری اجتماعی کلی دانش آموزان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش دهد (P0/05).در شاخص های قالب های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، گرایش ضداجتماعی، روابط آموزشی و روابط اجتماعی تفاوت معنی داری در نمرات پیش آزمون- پس آزمون افراد گروه آزمایش دیده نمی شود ولی در شاخص روابط خانوادگی این تفاوت معنا دار است.
کلمات کلیدی : مهارت های ارتباطی ، سازگاری ، سازگاری اجتماعی ، دختران دبیرستانی
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
نوجوانی به دورهای از رشد اطلاق میشود که بین کودکی و بزرگسالی قرار دارد، به همین دلیل نوجوانی یک دوره انتقال است. این دوره همراه با تغییرات عمده جسمانی، شناختی، اخلاقی و اجتماعی است که غالباً از حدود12-11سالگی شروع میشود، و در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان در سن 20 سالگی خاتمه مییابد (احدی و جمهری ،1380).
سازگاری اجتماعی در نوجوانان به عنوان مهم ترین نشانه ی سلامت روان آنان ، از مباحثی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و مربیان را به خود جلب نموده است (یارمحمدیان و شرفی راد،1390).
نوجوانان تحت تاثیر خانواده ،مدرسه، هم کلاسیها، همسالان و جامعه (چه مثبت و چه منفی) قرار میگیرند. تحقیقات متعددی در خصوص شیوع مشکلات رفتاری و ناسازگاری در بین نوجوانان صورت گرفته است به عنوان مثال: هالینگ و همکارانش در مطالعه خود بر روی نوجوانان آلمانی گزارش نمودند که9/11 درصد از نوجوانان به علت مشکلات رفتاری و ناسازگازی اجتماعی، نیاز به خدمات بهداشت روان دارند (هالینگ و راونس،2010 به نقل از تمنایی فر، سلامی محمد آبادی، دشتبان زاده، 1390).
بیشترین نوجوانان ناسازگار و مساله دار، وابسته به خانواده های آسیب دیده هستند و فرزندانی که مربوط به خانواده های پر کشمکش می باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتارهای ناسازگارانه قرار دارند (بارلو،1992 به نقل از زارع مقدم ،1385).
سازگاری رفتار مفید و موثر آدمی در تطبیق با محیط فیزیکی و روانی است به گونهای که تنها با تغییرات محیطی همرنگی نکرده و به پیروی ناهشیار از آن کفایت نکند و خود نیز بتواند بر محیط تاثیر گذاشته و آن را به گونهای مناسب تغییر دهد (بارلو،1992 به نقل از زارع مقدم ،1385).
طبق تحقیقات متعدد، حدود85% والدین به نوعی نوجوانان خود را ناسازگار میدانند. چنین برداشتی از نوجوانان باعث رفتار خاصی در والدین میشود. آنچه مهم است فهم این ناسازگاری و دلایل آن است که به والدین کمک میکند تا رابطه بهتری با نوجوانان خود برقرار کنند. نوجوانان هم به سهم خود رفتار والدین را قبول ندارند و آنان را از نظر نوع رفتار تایید نمیکنند. هیچ یک از فرزندان در طبقات مختلف اجتماعی به طور کامل رفتار والدین خود را تأیید نمیکنند و اصولاً درجه قبول رفتار والدین و فرزندان کم است. در این وضعیت ناهمگون که وا
لدین، نوجوانان را ناسازگار می پندارند و نوجوانان هم رفتار والدین را قبول ندارند، امکان وقوع بسیاری از حوادث ناگوار برای نوجوانان وجود دارد(احدی،1383 ).
در مجموع میتوان گفت برخی از نوجوانان براساس تغییرات بلوغ و بحران هویت، رفتاری ناسازگارانه دارند. دوران بلوغ به دلیل تغییرات وسیع از نظر ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی دشوارترین مرحله از نظر سازگاری است(بومیستر و تایس، 2001؛ بومیستر و لری، 2004؛ گاردنر، پیکت و بریور، 2003؛ لیری و دونز، 2005؛ به نقل از خوبانی،زاده محمدی و جراره،1392)..
از طرف دیگر در دوران کودکی و نوجوانی به دلیل اینکه ارتباط با همسالان افزایش و وابستگی به والدین کاهش مییابد، سازگاری اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است (آلیسون، 2004).
اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارتها، انگیزهها، نگرشها و رفتارهای فرد شکل میگیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارتهای ارتباطی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب میشود. بنا به تعریف، مهارتهای ارتباطی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق میشود، رفتارهایی که شخص میتواند با دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخهای مثبت و پرهیز از پاسخهای منفی بینجامد (کارتلج و میلبرن، 1390)
از این رو بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر کاهش ناسازگاری اجتماعی نوجوانان، یکی از ضرورتهایی است که در این پژوهش به آن پرداخته میشود.
1-2 بیان مسئله
تقریباً تمامی متخصصین روانشناسی و علوم تربیتی بر این باورند که دوره نوجوانی حساس ترین، بحرانی ترین و مهمترین دوره رشد هر انسان میباشد، در این دوره فرد به بلوغ میرسد، در پی کشف هویت خود است، بدنبال استقلال و جدایی از وابستگیهای دوره کودکی است، به همین دلایل در این دوره نوجوانان دارای وضعیت روانی با ثباتی نیستند و در این دوره هست که معمولا بیشترین مشکلات رفتاری برای نوجوانان بوجود میآید(وظیفه شناس،1380).
در نظریه کولمن، هر یک از مشکلات نوجوانان در یک سن تقویمی خاص به نقطه اوج تنش خود میرسد که با توجه به تفاوتهای جنسیتی تغییرپذیر است، و هر زمان که سن اوج تنش برای چند مسئله یا مشکل همزمان شود، سازگاری نوجوان دچار مشکل میشود، و در چنین وضعیتی است که مشکلات رفتاری برای آنان بیشتر نمایان میشود. اریکسون، دوره نوجوانی را دوره هویت یابی در مقابل بی هویتی میداند، و با توجه به اینکه هویت یابی وحدتی است که بین سه سیستم زیستی، اجتماعی و روانی بوجود میآید، در صورتیکه چنین وحدتی حاصل نشود نوجوانان دچار آشفتگی در روابط و رفتار میگردند(به نقل از درتاج، مصائبی، اسدزاده، 1388 ).
تحقیقات نشان میدهند برخی نوجوانان به علت مشکلات رفتاری و ناسازگاری اجتماعی نیاز به خدمات بهداشتی روانی دارند. منظور از مشکلات رفتاری در اینجا عبارت است از مشکلاتی که نوجوانان معمولاً در مواجهه با مؤلفه های همسالان، والدین، وظایف تحصیلی، مسائل اجتماعی و شخصی با آن روبرو میشوند. بنابراین مشکلات رفتاری یا سازگاری اختلالات رفتاری نیستند بلکه آنها مشکلاتی هستند که نوجوان در مواجهه با آن نیازمند حمایت و راهنمایی است.
فرایندهای ارتباطی مهارتی و مراقبتی برای حل مسئله- حل تعارض و توانایی برقراری ارتباط عاطفی مؤثر و در نهایت برای سازگاری اجتماعی افراد لازم است. آموزش مهارتهای ارتباطی و حل مسائل اجتماعی جزو آموزش مهارتهای زندگی است. سازمان بهداشت جهانی، در سال 1993 به منظور ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، برنامهای را تحت عنوان« آموزش مهارتهای زندگی» تدارک دید. از آن زمان به بعد، این برنامه در کشورهای مختلفی اجرا گشته و موفقیت آن به اثبات رسیده است. در بسیاری از کشورهای جهان، این برنامه در مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در حال اجراست. برنامهای که نه تنها موجب ارتقاء بهداشت روان و سازگاری بهتر با موقعیتهای روزمره میشود بلکه مقابله و انطباق مؤثر با تعارضها و استرسهای زندگی را نیز به همراه خواهد داشت. این برنامه، بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی و مطالعات هاوکینز و سولومن بنا شده است (سازمان بهداشت جهانی، 1383).
مهارتهای ارتباطی به منزله آن دسته از مهارتهایی هستند که به واسطه آنها افراد میتوانند درگیر تعاملهای بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که افراد در طی آن، اطلاعات، افکار و احساس
های خود را از طریق مبادله پیامهای کلامی و غیرکلامی با یکدیگر در میان میگذارند (بروکس و هیث، 2004؛ به نقل از هاریجه و دیکسون،2004). این مهارتها مشتمل بر مهارتهای فرعی یا خرده مهارتهای مربوط به« درک پیامهای کلامی و غیرکلامی»، « نظمدهی به هیجانها»، « گوش دادن»، « بینش نسبت به فرایند ارتباط» و « قاطعیت در ارتباط» است که اساس مهارتهای ارتباطی را تشکیل میدهند.این مهارتها از چندان اهمیتی برخوردارند که نارسایی آنها میتواند با احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی، افسردگی، حرمت خود پایین، و عدم موفقیتهای شغلی و تحصیلی همراه باشد ( بیجسترا، بوسما و جکسون، 2000؛ ویلیامز و زادیرو، 2002؛ سگرین،2003؛ اسپیتزبرگ، 2008، اسپیتزبرگ و کویچ، 2005؛ ایندربیتزن- پیساروک و فوستر، 1998؛ ایندربیتزن- پیساروک، کلارک و سولانو،2004؛ ریجیو، تراک مورتون و دی پائولا،2007). در راستای بررسی روشی جهت افزایش سازگاری نوجوانان ناسازگار پژوهش حاضر آموزش مهارتهای ارتباطی را مورد بررسی قرار داده است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-3 ضرورت انجام پژوهش
رویارویی با مشکلات ناسازگاری دانش آموزان در مدرسه همیشه یکی از دغدغه های نظام آموزشی و
تربیتی به شمار می آید، بدون شک دوره ی نوجوانی یکی از بحرانی ترین مراحل تحول انسان محسوب می شود و طبیعی است که خصوصیات این دوره، سازگاری اجتماعی نوجوانان را متحول می کند (اژه ای ، منظری توکلی، حسینی و هاشمی زاده،1391).
رشد اجتماعی مهم ترین جنبه ی رشد وجود هر شخصی است و معیار اندازه گیری رشد اجتماعی هرکس سازگاری او با دیگران است . سازگاری اجتماعی مانند رشد جسمی، عاطفی و عقلی یک کمیت پیوسته است و به تدریج به کمال می رسد و در طول زندگی به طور طبیعی و در برخورد با تجربه ها حاصل می شود. با سپری شدن دوران کودکی و ورود به دوران نوجوانی، رشد روانی – اجتماعی از تحول ساده به تحول عمیق و کیفی تبدیل می شود و نوجوان با به کارگیری مهارت های اجتماعی، می تواند جایگاه خود را در میان مراودات اجتماعی و ارتباط با همسالان خود و بزرگسالان پیدا کند و مورد پذیرش اجتماعی قرار گیرد. موفقیت در امر پذیرش اجتماعی به سازگاری اجتماعی منجر می شود و ممکن است فرد را به مرحله ی نفوذ و رخنه ی اجتماعی برساند که سطحی بالاتر از پذیرش اجتماعی است و در این مرحله می تواند بر اطرافیان خود تأثیرگذار باشد(یارمحمدیان و شرفی راد،1390).
مهارتهای ارتباطی و اجتماعی را به عنوان مهمترین عامل اجتماعی شدن و سازگاری اجتماعی هیچگاه نمیتوان از نظر دور داشت و بیشک توجه به هوش اجتماعی، رشد اجتماعی و تربیت اجتماعی در کنار دیگر ابعاد رشد و حیطه های تعلیم و تربیت، از جایگاه ویژهای برخوردار است. در چشم انداز کنونی، در حوزه آموزش مهارتهای ارتباطی رویدادهای فراوانی رخ داده، پژوهشهای بیشماری صورت گرفته، روش های آموزشی و درمانی جدیدی مطرح گردیده و افقهای روشن تری آشکار شده است. تمامی این حرکتها و شناختهای روز افزون به انسان کمک میکند تا به کمیت و کیفیت زندگی اجتماعی خود و دیگران غنای بیشتری ببخشد و بخصوص، به نوجوانان با نیازهای ویژه و سازگاری اجتماعی آنان نگاه دوستانه تر و پویاتری داشته باشند(وظیفه شناس،1380).
سنجش مهارتهای اجتماعی و اقدامات مربوط به آن از دهه 1970 یکی از فعالترین عرصه های تحقیقات روانشناسان بوده است. تحقیقات در این باره نشان میدهد در طول سالهای مدرسه 10 تا 15 درصد کودکان توسط همسالان خود طرد میشوند و نیز امکان طرد مستمر در مراحل بعدی زندگی آنان وجود دارد. علت این امر آن است که این دسته از کودکان مهارتهای اجتماعی لازم را ندارند (متسون و اولندیک،1384).
از این رو، در سالهای اخیر توجه زیادی به آموزش مهارتهای اجتماعی شده است، زیرا بررسی های متعدد نشان می دهد نارسایی در مهارت های اجتماعی تأثیر منفی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می گذارد، مشکلات یادگیری را تشدید میکند‌ و غالباً به بروز مشکلات سازگاری منجر میشود (پارکر و آشر،1993). بنابراین شناخت و درمان کودکان و نوجوانان با نارسایی در مهارتهای اجتماعی، یکی از وظایف مهم روانشناسان، مشاوران و متخصصان تعلیم و تربیت به شمار میآید.
1-4 تعاریف متغیرها
تعریف نظری متغیرها
مهارتهای ارتباطی: مهارت های ارتباطی به رفتارهایی اطلاق میشود که شخص میتواند از آن طریق با دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی منتهی شود. به عبارت دیگر، مهارتهای ارتباطی عبارتند از توانایی برقراری رابطه با

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *