مقاله با موضوع زنجیره تأمین، نیروی انسانی، زنجیره تامین، رضایت مشتری

شکل۲-۵- شبکه زنجیره تأمین مختلط ۱۸
شکل ۲-۵.مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف ۲۵
شکل۲-۶. بیان تصویری بهینگی پارتو در فضای هدف (الف) و ۲۶
شکل ۲-۷-نمایش حل های مناسب ۳۵
شکل ۳-۱- نحوه مرتب سازی جواب های نامغلوب یک جمعیت ۵۹
شکل۳-۲. شبه کد رویه مرتبسازی نامغلوب سریع ۶۰
شکل۳-۲. فاصله تراکمی ۶۱
شکل۳-۳. شبه کد محاسبه فاصله تراکمی ۶۲
شکل۳-۵. شبه کد رویه تولید نسل بعد ۶۴
شکل۳-۴ . نمایشی از عملکرد NSGA-II ۶۴
شکل۳-۶. فلوچارت الگوریتم NSGA-II ۶۵
شکل ۴-۶- عملگر تقاطع ۷۴
شکل۳-۸- نخبه گرایی ۷۵
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
در سالیان نه چندان دور، رقابت بین سازمانها وجود داشته ولی در طی سالیان اخیر رقابت بین سازمانی جای خود را به رقابت بین زنجیره تأمین آنها داده است.در رقابتهای جهانی عصر حاضر، باید محصولات با کیفیت را با توجه به درخواست مشتری ودرکمترین زمان دردسترس وی قرار داد.خواست مشتری بر کیفیت بالاوخدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است، درنتیجه سازمانها قادر نیستند به تنهایی از عهده ی برآوردنیازهای مشتریان خود برآیند. دربازار رقابتی امروز، بنگاههای اقتصادی وتولیدی علاوه بر توجه به سازمان ومنابع داخلی، خودرابه مدیریت ونظارت برمنابع وارکان مرتبط خارج ازسازمان نیازمندیافته اند. علت این امردرواقع دستیابی به مزیت یامزایای رقابتی باهدف کسب سهم بیشتری از بازار است. براین اساس، فعالیتهایی نظیر برنامه ریزی عرضه وتقاضا، تهیه ی مواد، تولیدوبرنامه ریزی محصول، نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل وخدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می شداینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیداکرده است. تأثیرگذاری وتأثیرپذیری تولیدکنندگان، تأمین کنندگان ومشتریان بریکدیگرونیزنتیجه این آثارکه درهزینه ها، کیفیت، زمان تولیدوتحویل نمایان می شوند، موجب شده است تازنجیره تأمین به عنوان یک نظام یکپارچه وهمبسته مطرح گردد.]۴[
مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد. ]۵[ با وجود این مطلب، تصمیم گیری در مراحل مختلف این روند و هماهنگی این مراحل، مساله اصلی در زنجیره تامین می باشد با توجه به رقابت شدیدی که بین تولید کنندگان وجود دارد، در صورتی که هر کدام از حلقه های این زنجیره ضعیف عمل کند، کل مجموعه موفق نخواهد بود و در سطح مورد انتظار عمل نخواهد کرد. بنابراین مدیریت موثر این زنجیره در صنعت یک چالش مدیریتی عمده به حساب می آید. در سالهای اخیر، شرکت ها و سازمان های کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان، توجه ویژه ای به مدیریت زنجیره تامین داشته اند و از این رهگذر به موفقیت های قابل توجهی نیز دست یافته اند که گواه این امر، حجم بالایی از مبادلات تجاری انجام شده و درآمد و سود آوری بالای زنجیره تامین موفق و کارآمد است که در بازارهای به شدت رقابتی امروز، موفق به پیشی گرفتن از رقبا شده اند.]۶[
۱-۲-ضرورت انجام تحقیق
امروزه رویکردسیستمی ومباحث زنجیره تأمین به عنوان موضوعات شناخته شده ای در مهندسی صنایع مطرح هستند. حجم گسترده وتنوع تحقیقات صورت گرفته درزمینه مدیریت زنجیره تأمین، حاکی ازاهمیت وجذابیت موضوع است.
هندفیلدونیکولز]۷[ معتقدندکه سه عامل اصلی باعث شده اندتاشرکتها بحث مدیریت زنجیره تأمین رابه صورت جدی دنبال کنند. این عوامل عبارتند از:
-انقلاب اطلاعات
-افزایش سطح انتظارات مشتریان درهنگام خریدمحصولات
-ضرورت ایجادساختاری جدیددرروابط بین سازمانی
مجموعه این عوامل بیان کننده این مطلب است که درشرایط جدید برای رضایت مشتریان وکسب سهم مؤثردربازارهای جهانی ومنطقه ای بایدحداکثرانعطاف پذیری تولید وکیفیت ودر عین حال حداقل هزینه هاوزمان انتظارباهم وجودداشته باشند.هرچند درنگاه اول جمع این عوامل با یکدیگرغیر ممکن جلوه می نماید، اما شرکتهای تولیدی وخدماتی چندراه را برای دستیابی به قابلیتهای مذکوردر دستور کارخود قرار داده اند، یکی از آنها تشکیل زنجیره تأمین ومدیریت آن بود. به طورخلاصه ویژگی ها وعواملی که موجب حرکت سازمانها درعصرحاضر برای تشکیل و توسعه زنجیره تأمین ومدیریت آن شده اند را می توان به صورت زیر عنوان نمود:
۱-وجودامکان ارتباط سریع در بین شرکتهای مختلف و دستیابی به اطلاعات کلی باسرعت بسیار بالاومحیطهای بازرگانی برپایه شبکه های اینترنتی
۲-افزایش قابلیت اطمینان بنگاههای حمل کالا برای حمل ونقلهای درون مرزی وبرون مرزی
۳-به وجود آمدن سازمانهایی که می توانند وظیفه مدیریت کلی وهماهنگ کردن تمامی زنجیره تأمین را برعهده گیرند.
۴-امکان توسعه و ارتقاء سیستمهای کامپیوتری تجاری که امکان یکپارچگی در زنجیره تأمین را افزایش می دهد.
۵-وجود ابزارهایی چون مهندسی سیستمهاوروشهای یکپارچه برای مدیریت زنجیره تأمین وروشهای دقیق تر هزینه یابی وکنترل جریان فعالیتهای کار.
کشورماوصنایع تولیدی وخدماتی آن درآستانه ی ورود به یک رقابت همه جانبه بارقبای جهانی هستند.بدین خاطرتلاش برای گسترش علم وفرهنگ مدیریت زنجیره تأمین نیازحال وآینده کشوراست.دانشگاههاومراکز علمی به همراه دیگرسازمانها لازم است باهمکاری یکدیگرزیرساختهای لازم برای این منظور را فراهم آورند.
با توجه به نیازهای دنیای امروز، در این پایان نامه ،ارائه و بررسی مدلی کارا برای طراحی شبکه زنجیره تامین چندهدفه وچندمرحله ای مد نظر بوده است.امید است در این تحقیق تلاشی جهت گسترش دانش در مبحث مدیریت زنجیره تأمین انجام گیرد.
۱-۳-بیان مسأله
زنجیره تأمین اصطلاحی است که امروزه به صورتی گسترده مورداستفاده قرار می گیردودربرگیرنده تمامی فعالیتها درزمینه تولیدوتوزیع محصول نهایی با ارائه خدمت از ابتدایی ترین مرحله، یعنی تهیه مواد خام تاانتهایی ترین مرحله، یعنی تحویل به مشتری است. مدیریت زنجیره تأمین شامل مدیریت توزیع وتقاضا، تأمین اجزاومواداولیه، ساخت ومونتاژ، ذخیره سازی وحمل موجودی، مدیریت سفارش وتحویل به مشتری است.دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین مؤثرتنهابا همکاری تمامی اعضای زنجیره تأمین حاصل می شود.دربازار اقتصادی امروز، برای دستیابی به موفقیت، لازم است که تأمین کنندگان مواد خام(مواداولیه)، تولیدکنندگان وتوزیع کنندگان به امر بهینه سازی کاملا متعهد باشند. شرکتها باید همواره به دنبال یافتن راه حل کاراواثربخش برای تولیدمحصولات وانجام خدمت باشند. خوشبختانه درسالیان اخیر، تکنولوژی اطلاعات، زمینه مناسبی را برای یکپارچه سازی فعالیتهای داخلی و خارجی زنجیره تأمین فراهم نموده است ]۸[. درنتیجه، اعضای زنجیره تأمین همواره به دنبال روش‌های نوین به منظور بهبود شبک? زنجیره تأمین با استفاده از تلفیق رده‌های شبکه می‌گردند]۹ [.
ملاعلی زاده(۱۳۸۷) عقیده دارد که، هرمحصولی برای آنکه بتوانددربازار رقابتی امروزموفق باشد، باید از دوویژگی مهم برخوردار باشد.نخست، بایدرضایت مشتری را جلب کندودوم اینکه هزینه های آن قابل قبول باشند. این دوویژگی تنها متأثر ازعملکردکارخانه ای که تولیدنهایی این محصول در آن انجام می شود، نیست. بلکه عواملی چون کیفیت کارکرد تأمین کنندگان قطعات آن کارخانه، مرغوبیت مواد اولیه ای که آن تأمین کنندگان از آن استفاده می کنند، نحوه عملکرد نیروی انسانی خودبخش تولید درقبال این محصول وخیلی از عوامل دیگرکه از حیطه سازمانی آن کارخانه خارج هستند، روی این دوویژگی مهم تأثیر می گذارند.لذابرای رقابت پذیر بودن محصول، بایدبا ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین مراحل مختلفی که در تأمین موادوقطعات وتولیدمحصول دخیل هستند، هزینه ها را کاهش دادوسطح رضایت مشتری را بالا برد.
دراین تحقیق، به مدلسازی و حل مسأله برنامه ریزی یکپارچه خرید-تولید-مشتری درزنجیره تأمین پرداخته می شود.همانطورکه در شکل (۱-۱) آمده است، زنجیره تأمین مفروض سه سطحی بوده که در سطح اول تاسوم به ترتیب تأمین کنندگان، تولید کنندگان ومشتریان قرار دارند.دو هدف متناقض ودارای تعارض مسأله عبارتند از: ۱-مینیمم سازی هزینه ها و۲- ماکزیمم سازی ارزش کل تولید که به عنوان تابع هدف کیفی در مدل پیشنهادی، در نظرگرفته شده است و به معنی ماکزیمم کردن کیفیت می باشد.
۱st stage 2nd stage 3rd stage
شکل ۱-۱- یک شبکه زنجیره تأمین سه مرحلهای
۱-۴-فرضیات مسأله
-مسأله یک مدل تک محصولی، چند دوره ای وسه لایه است.
-مکان وتعداد تأمین کنندگان، تولید کنندگان ومراکز مشتریان مشخص است.
-سطح تجهیزات در مراکز تولیدی یکسان درنظرگرفته شده است.
-پارامترها به صورت قطعی درنظرگرفته شده اند.
-ظرفیت تأمین کنندگان ومیزان ساعت دردسترس تولیدکنندگان مشخص می باشد.
-محصول از لحاظ کیفی به q دسته تقسیم بندی می شود.به این صورت که محصول با سطح کیفی یک محصول درجه یک خواهد بود و بهترین کیفیت را داردو محصول با درجه کیفی q بدترین کیفیت را داراست.
-مواد اولیه باسطح کیفی یک کمترین ناخالصی و با سطح کیفیL بیشترین ناخالصی را داراست.
-نیروی انسانی سطح مهارت ۱ نیروی حرفه ای است ونیروی انسانی سطح k کارآموز است.
-این که محصول از درجه q با چه سطح نیروی انسانی و با چه سطح مواد اولیه ای قابل تهیه است از نظر خبرگان در صنعت با توجه به تجربیات گذشته تعیین شده است.
۱-۵-پرسش تحقیق
در هر دوره سطوح مختلفی از نیروی انسانی دردسترس است، باید ببینیم از هر کدام چه میزان به کار بگیریم که این در ماکزیمم کردن کیفیت تأثیر می گذارد ولی از طرف دیگر چون هر کدام هزینه های خاص خود را دارند وتابع هدف اول ما نیز مینیمم کردن هزینه هاست، درنتیجه باید این تناقض را به صورت یک برنامه ریزی چند هدفه حل نمود.
هم مواد اولیه وهم نیروی انسانی از لحاظ کیفی دسته بندی شده اند.به این صورت که مواداولیه با سطح کیفی ۱ کمترین میزان ناخالصی ومواد اولیه با سطح کیفی L بیشترین میزان ناخالصی را دارد. نیروی انسانی نیز براساس تجربه کاری دسته بندی شده اند.به این صورت که نیروی انسانی سطح ۱ حرفه ای ونیروی انسانی سطح k کارآموز می باشند.
حال مسأله ما باید تعیین کند که در هر دوره چه میزان مواد اولیه از کدام تأمین کننده دریافت کنیم، در کدام واحد تولیدی با چه سطحی از نیروی انسانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *