دانلود پایان نامه با موضوع آیات و روایات، شرط ضمنی بنایی، شرط ضمن عقد، شرط نتیجه

کمال تشکر و قدردانی را دارم باشد که این خرد ترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است 
به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم 
به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان مادرم 
که هرچه آموختم درمکتب عشق شماآموختم وهرچه بکوشم قطره ای ازدریا ی بیکران مهربانیتان راسپاس نتوانم بگویم. 
امروزهستی ام به امیدشماست وفرداکلیدباغ بهشتم رضای شما 
ره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید. 
بوسه بردستان پرمهرتان
فهرست مطالب
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۳- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۴- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۵- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۶- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۷- ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
فصل اول(کلیات) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۱ – تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۱-۱- مفهوم تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱-۲-۱- تعهد رابطه حقوقی است ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است …………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ……………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۱-۳- ارکان تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۱-۳-۱- موضوع تعهدات …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۱-۳-۲- دو طرف تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۱-۴- اسباب ایجاد تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۱-۵- اقسام تعهد به طور کلی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۱-۶- الزام و التزام …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۱-۷- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر……………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۱-۸- مفهوم حاکمیت اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۱-۱-۸-۱- مفهوم اراده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۱-۱-۸-۲- نتایج حقوقی حاکمیت اراده …………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۱-۹- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۱-۱-۱۰- اقسام عمل حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۱-۲- شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-۲-۱- مفهوم شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۱-۲-۱-۱- معنای لغوی شرط ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۱-۲-۱-۲- معنای اصطلاحی شرط ……………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۱-۲-۱-۳- معنای شرط در آیات و روایات……………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۱-۲-۱-۴- تعریف جامع ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۱-۲-۲- انواع شرط …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۱-۲-۲-۱- به لحاظ استقلال یا وابستگی ……………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۱-۲-۲-۱-۱- شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۱-۲-۲-۱-۲- شروط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۱-۲-۲-۱-۳- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص ………………………………………………………………………۲۹
۱-۲-۲-۱-۴- شروط الحاقی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۱-۲-۲-۲- تقسیم شرط به اعتبار مشروط یا موضوع ……………………………………………………………………………………………….۳۱
۱-۲-۲-۲-۱- شرط صفت …………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۱-۲-۲-۲-۲- شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۱-۲-۲-۲-۳- شرط فعل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۱-۲-۲-۳- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۱-۲-۲-۳-۱- شرط صریح …………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۱-۲-۲-۳-۲- شرط ضمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۱-۲-۲-۳-۲-۱- شرط ضمنی بنایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *