کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

نشان می دهد که مشکل جدی در تفکر حاکم بر جامعه توجه زیاد به سلامت جسمی ، پیشرفت و معدل تحصیلی کودکان و نوجوانان است در حالیکه توجه کمتری به مسائل عاطفی ، روانی و رفتاری آنان معطوف شده است.لذا شناخت تغییر و تحولات اجتماعی و تأثیر آن در سلامت کودکان و نوجوانان یک ضرورت است زیرا تأثیر این تحولات در رفتار و کردار آنان بسیار چشمگیر است. برای مقابله با تحولات اجتماعی و رویارویی با پدیده انتقال اپدمیولوژیک ، آموزش بهداشت روانی و آماده ساختن کودکان و نوجوانان برای یادگیری مهارتهای فردی و اجتماعی و همچنین آموزش والدین ، معلمان ، و مربیان توسط پرستاران مدرسه و حتی پرستاران کودکان که زمان زیادی را در محیطهای بیمارستان با کودک و والدین سپری می کنند گام بزرگی در جهت شناسایی و پیشگیری از مشکلات رفتاری و عاطفی در کودکان ونوجوانان خواهد بود. با وجود پژوهشهای اندکی که در زمینه سبکهای فرزندپروری و مشکلات رفتاری در کودکان توسط پرستاران در ایران صورت گرفته نتایج این تحقیق می تواند انگیزه ای برای انجام پژوهش های بعدی برای دانشجویان در سایر مناطق کشور با توجه به شرایط اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و همینطور در جنبه های دیگر اختلالات عاطفی ، هیجانی و رفتاری در کودکان و نوجوانان فراهم آورد.
پیشنهادات:
۱. به سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود که در ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان مقطع ابتدایی در کنار فرم معلم از سایر فرمهای ASEBA شامل : “فهرست رفتاری کودک” و “فرم خود گزارش دهی” نیز استفاده شود.
۲. برای بالا بردن دقت در سنجش مشکلات رفتاری در کودکان پیشنهاد می شود از روشهای دیگر از جمله مصاحبه ساختاری و سازمان یافته با دانش آموزان ، والدین و معلمان استفاده شود.
۳. پیشنهاد می شود نقش سبکهای تربیتی در ارتباط با سایر جنبه ها از قبیل هوش ، شخصیت ،وموفقیت تحصیلی کودکان مورد ارزیابی قرار گیرد.
۴. پیشنهاد می شود در ارزیابی سبکهای تربیتی والدین از سایر آزمونهایی که این سبکها را مورد ارزیابی قرار می دهند استفاده گردد.
۵. پیشنهاد می شود تحقیق حاضر بر روی رده های سنی دیگر (کودکان پیش دبستان ، راهنمایی و دبیرستان) نیز انجام شود.
منابع:
۱) Sajedi ZH.,Zarrabian K.,Sadeghian E. The prevalence of behavioral problems in children 3 to 6 years old kindergartens and preparatory classes.Scientific Journal of Hamedan Nursing and Midwifery,2010, Vol.18,No1,1-7 [text Persian]
۲) Malekshahi F., Farhadi A. Prevalence of behavior problems in preschool children of Khorramabad city. Lorestan University of Medical Sciences Journal,2007, Vol.1, No.57,pp1-7 [text Persian]
۳) Sarason IG., Sarason BR. Psychopathology- the problem of non-adaptive behavior. Translation, Najjarian . Tehran, Publ

دیدگاهتان را بنویسید