پایان نامه با واژگان کلیدی رضایت از زندگی، پایگاه اقتصادی، توزیع فراوانی، مقطع تحصیلی

مقایسه با بسیاری از شهر های دیگر از نظر توسعه عقب مانده محسوب میشود.
– شرایط آب و هوایی آبادان (گرد و خاک و شوری آب) تحمل ناپذیر است.
– برایم سخت است خودم را با آداب و رسوم مردم شهر آبادان وفق دهم.
– معضل بیکاری در آبادان بسیار حاد می باشد.
5=F (تعداد گویه‏ها)
5 = 1× 5 =Min (حداقل امتیاز)
25= 5× 5 = Max (حداکثر امتیاز)
20 = = Max-Min R (دامنه تغییرات)
5 = K (تعداد طبقات)
4 = I (فاصله طبقات)

جدول3-5: برآورد میزان دافعه مبداء
میزان دافعه مبداء
فاصله طبقات
خیلی کم
9 – 5
کم
13-10
تا حدودی
17-14
زیاد
21-18
خیلی زیاد
25-22

ویژگیهای فردی
عوامل فردی به ویژگیهای فردی مهاجران از جمله؛ سن، جنس، تحصیلات، ویژگیهای روانی و شخصیتی افراد، پایگاه اجتماعی- اقتصادی و غیره اطلاق می‏شود. تحت تأثیر چنین ویژگیهایی برخی از افراد مهاجرت را ترجیح می‏دهند و به آن مبادرت می‏ورزند و برخی دیگر مهاجرت نمی‏کنند. از عوامل فردی؛ پایگاه اجتماعی- اقتصادی و نگرش به پدیده مهاجرت که نیاز به شاخص‏سازی دارند مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرند.

پایگاه اجتماعی-اقتصادی
تعریف نظری:
طبقه اجتماعی به بخشی از اعضای جامعه اطلاق می‏شود که از نظر ارزشهای مشترک، حیثیت، فعالیتهای اجتماعی، میزان ثروت و متعلقات شخصی دیگر و نیز آداب معاشرت، از بخشهای دیگر جامعه تفاوت داشته باشند. در جوامع نوین سه شاخص بنیادی برای طبقه اجتماعی وجود دارند که عبارتند از درآمد، شغل و تحصیلات. علاوه ‏براین شاخصهای بنیادی، متغیرهای مهم دیگر طبقات اجتماعی عبارتند از مذهب، ملیت، جنسیت، محل سکونت و زمینه خانوادگی (کوئن، 1375: 178).
تعریف عملیاتی
به لحاظ عملیاتی، برای سنجش و تعیین پایگاه اجتماعی- اقتصادی فرد از گویه‏های تحصیلات، میزان درآمد خانوار در ماه، طبقه اقتصادی از نظر خود فرد استفاده میشود. نحوه کدگذاری و ارزیابی شاخص پایگاه اجتماعی- اقتصادی به صورت یک متغیر رتبه‏ای، به شرح ذیل می‏باشد:

طبقه ‏اقتصادی ‏از
منظرخود فرد
درآمدخانواردر
ماه (هزار تومان)
شغل 1
تحصیلات
1= پایین
2=متوسط‏ ‏به‏پایین
3= متوسط
4= متوسط‏روبه‏بالا
5= بالا
1= تا 100
2= 150- 101
3= 250- 151
4= 500- 251
5= بالاتر از 500
1= فروشنده‏دوره‏گرد..
2=کارگران‏ماهر …….
3=کارمند‏عادی‏دولت‏..
4=کارمند‏ارشد‏دولت‏..
5=کارمند بلند پایه…..

1= بی‏سواد
2= ابتدائی، راهنمائی‏ومتوسطه
3= دیپلم و فوق‏دیپلم
4= لیسانس
5= فوق‏لیسانس‏و‏دکترا

با توجه به روابط و نمرات داده شده، حداقل نمره پایگاه اجتماعی- اقتصادی 4 و حداکثر 20می‏باشد. با در نظر گرفتن روابط ذیل، می‏توان میزان پایگاه اجتماعی- اقتصادی فرد را بدست آورد.

4=F (تعداد گویه‏ها)
4 = 1×4 =Min (حداقل امتیاز)
20= 5× 4 = Max (حداکثر امتیاز)
15 = = Max-Min R (دامنه تغییرات)
5 = K (تعداد طبقات)
3 = I (فاصله طبقات)
جدول3-6: برآورد نمره پایگاه اقتصادی-اجتماعی
میزان پایگاه اقتصادی-اجتماعی
فاصله طبقات
پایین
6-4
متوسط روبه پایین
9-7
متوسط
12-10
متوسط روبه بالا
15-13
بالا
20-16

نگرش به مهاجرت
تعریف نظری
ارزشگذاری و داوری عمومی افراد در باره مفهوم مهاجرت بدون مشخص بودن مقصد خاصی می‏باشد. به‏عبارت دیگر، به دوست‏داشتنها و نفرت‏داشتنهای فرد از پدیده مهاجرت اشاره دارد.

تعریف عملیاتی
برای سنجش میزان نگرش به مهاجرت از دو سؤال زیر استفاده شده است:
– در طول زندگی تا چه حد دوست دارید از منطقه‏ای به منطقه دیگر مهاجرت کنید؟
– تا چه حدی مهاجرت را عامل پیشرفت در زندگی شخصی می‏دانید؟
سؤالات از 1 (خیلی کم) تا 5 (خیلی زیاد) کدگذاری میشوند.

2 =F (تعداد گویه‏ها)
2 = 1× 2 =Min (حداقل امتیاز)
10= 5 × 2 = Max (حداکثر امتیاز)
8= = Max-Min R (دامنه تغییرات)
5 = K (تعداد طبقات)
2 = I (فاصله طبقات)

جدول3-7: برآورد نگرش فرد نسبت به پدیده مهاجرت
نگرش فرد نسبت به پدیده مهاجرت
فاصله طبقات
خیلی کم
3- 2
کم
5- 4
تاحدودی
7- 6
زیاد
9- 8
خیلی زیاد
11-10

3-9 روشهای تجزیه و تحلیل داده‏ها
داده‏ها بعد از گردآوری در نرم‏افزار SPSS مورد بازبینی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روشهای آماری جهت تحلیل داده‏ها، آزمون فرضیات و برازش مدل به شرح ذیل می‏باشند:
– آزمون T-Test؛ جهت شناخت تفاوت معنی‏داری بین دو گروه در مورد متغیر وابسته در سطح اندازه‏گیری فاصله‏ای.
– آزمون F؛ جهت شناخت تفاوت معنی‏داری بین چند گروه در مورد متغیر وابسته فاصله‏ای.
– آزمون پیرسون؛ جهت شناخت رابطه بین دو متغیر در سطح اندازه‏گیری فاصله‏ای.
– آزمون رگرسیون چند متغیری؛ جهت تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل در تغییرات یک متغیر وابسته.
– تکنیک تحلیل مسیر؛ برای برازش مدل و اشاره به اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته نهائی (تمایل به مهاجرت از آبادان) و همچنین نمایان کردن تقدم و تأخر بین متغیرهای مستقل در این تأثیرگذاری.

فصل چهارم:
یافتههای تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
یافته های توصیفی
یافتههای استنباطی
تحلیل چ
ن
د متغیره

مقدمه
در این فصل به یافته‏های توصیفی و استنباطی پژوهش پرداخته می‏شود. یافته‏ها در سه بخش: الف) یافته‏های توصیفی، ب) یافتههای استنباطی و ج) تحلیل چند متغیره تنظیم شده‏اند.

4-1یافتههای توصیفی
در این بخش با توجه به آمار و اطلاعات پرسشنامه‏ها، به توصیف فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای زمینه‏ای و اصلی تحقیق در قالب جدول و نمودار پرداخته می‏شود.

4-1-1 سن پاسخگویان
برای درک بهتر از گستره سنی پاسخگویان، سن آنها در قالب گروههای سنی تنظیم شده است. طبقه‏بندی سن پاسخگویان همراه با توزیع درصدی آن در نمودار (4-1) آورده می‏شود. مطابق با نمودار، بیشترین درصد به پاسخگویان واقع در سنین 24-20 سال (5/23 درصد) و سپس پاسخگویان واقع در سنین 29 -25 و 34-30 سال با (1/18 درصد) تعلق دارد.

نمودار 4-1 : توزیع درصدی پاسخگویان مورد بررسی به تفکیک گروههای سنی
4-1-2 جنس پاسخگویان
مطابق با نمودار (4-2)، از 375 نفر جامعه نمونه آماری، 46 درصد (174 نفر) زن و 54 درصد (201 نفر) مرد بودهاند.

نمودار 4-2: توزیع درصد پاسخگویان بر حسب جنس

4-1-3 قومیت پاسخگویان
مطابق با نمودار 4-3 بیشترین پاسخگویان از قومیت فارس (48 درصد) بوده و بعد به ترتیب قومیتهای: عرب (44 درصد) و ترک و کرد هر کدام با 4 درصد بوده است.

نمودار4-3: توزیع درصد پاسخگویان بر حسب قومیت
4-1-4 وضعیت تاهل پاسخگویان
بر اساس نمودار شماره 4-4، 8/40 درصد پاسخگویان مجرد، 33/53 درصد متاهل، 5/4 درصد مطلقه و 3/1 درصد بدون همسر بر اثر فوت همسر بودهاند.

نمودار4-4: توزیع درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

4-1-5 وضعیت فعالیت پاسخگویان
از افراد مورد بررسی، 49 درصد غیرشاغل و 51 درصد شاغل بودند.

نمودار 4-5: توزیع درصد پاسخگویان بر حسب وضعیت فعالیت

4-1-6 مقطع تحصیلی پاسخگویان
مطابق با نمودار 4-6، بیشترین درصد پاسخگویان 3/36 درصد دارای تحصیلات لیسانس، 6/26 درصد دیپلم، 2/15 درصد فوق دیپلم، 2/7 درصد فوق لیسانس و بالاتر، 2/7 درصد متوسطه و مابقی دارای تحصیلات راهنمایی و ابتدایی بوده اند. میزان بیسوادی در نمونه مورد بررسی صفر بوده است که با توجه به خصوصیات جامعه آماری که شامل دامنه سنی 60-20 سال میباشد طبیعی به نظر میرسد.

نمودار4-6 : توزیع درصد پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی
4-1-7 بعد خانوار
متوسط بعد خانوار در نمونه مورد بررسی برابر با 4/4 نفر در هر خانوار بوده است. بر اساس جدول شماره 4-1، 2/11 درصد در خانوارهای 2-1 نفره، 3/40 درصد در خانوارهای 4-3 نفره و 5/48 درصد در خانوارهای 5 نفره و بیشتر زندگی میکردند.
جدول4-1: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان بر حسب بعد خانوار
بعد خانوار
تعداد
درصد
2-1 نفره
42
2/11
4-3 نفره
151
3/40
5 نفر و بیشتر
182
5/48
کل
375
100

4-1-8 تمایل به مهاجرت از آبادان
کمترین نمره مشاهده شده تمایل به مهاجرت از آبادان 4، بیشترین نمره مشاهده شده 20 و میانگین 7/12می‏باشد. باتوجه به جدول (4-2)، از 375 فرد مورد بررسی، 3/32 درصد (121 نفر) تمایل پایین، 1/21 درصد (79 نفر) تمایل متوسط و 2/43 درصد (162 نفر) تمایل بالایی به مهاجرت از شهر آبادان داشتند.
جدول 4-2: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان بر حسب میزان تمایل به مهاجرت از آبادان
درصد
تعداد
تمایل به مهاجرت
7/6
25
خیلی کم
6/25
96
کم
1/21
79
تا حدودی
5/27
103
زیاد
7/15
59
خیلی زیاد
5/3
13
بدون جواب
100
375
کل

4-1-9 رضایت از زندگی
کمترین نمره مشاهده شده رضایت از زندگی 5، بیشترین نمره مشاهده شده 31 و میانگین 21 میباشد.
مطابق با جدول4-3، از 375 نفر فرد مورد بررسی، 91 نفر (3/24 درصد) دارای میزان رضایت کم، 178 نفر (5/47 درصد) دارای رضایت متوسط و 106 نفر (3/28 درصد) دارای رضایت بالا بودند.

جدول 4-3: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از زندگی
درصد
تعداد
میزان رضایت از زندگی
3/24
91
کم
5/47
178
متوسط
3/28
106
زیاد
100
375
کل

4-1-10 دافعه مبداء
کمترین نمره مشاهده شده دافعه مبدأ 10، بیشترین نمره 25 29 و میانگین 7/18 می‏باشد. میزان دافعه مبدأ پاسخگویان به ترتیب فراوانی عبارتند از؛ زیاد 140 نفر (3/37 درصد)، متوسط 101 نفر (9/26)، خیلی‏زیاد 78 نفر (8/20)، کم 43 نفر (5/11). برای 13 نفر (5/3 درصد) میزان دافعه مبدأ مشخص نشده است.
جدول4-4 توزیع درصدی و فراوانی پاسخگویان مورد بررسی بر حسب میزان دافعه مبداء
درصد
تعداد
دافعه مبدا
5/11
43
کم
9/26
101
تا حدودی
3/37
140
زیاد
8/20
78
خیلی زیاد
5/3
13
بدون جواب
100
375
کل

4-1-11 نگرش به مهاجرت
کمترین نمره مشاهده شده متغیر نگرش به مهاجرت 2، بیشترین نمره 10، دامنه تغییر نمرات 8 و میانگین 7 می‏باشد. از بین افراد مورد بررسی، 1/2 درصد (8 نفر) نگرش خیلی‏کم، 1/18 درصد (68 نفر) نگرش کم، 3/41(155 نفر) نگرش متوسط، 9/18 درصد (71 نفر) نگرش زیاد و 3/16(61 نفر) نگرش خیلی زیاد نسبت به مهاجرت داشته و2/3 درصد (12 نفر) به گویه‏های متغیر جواب نداده‏ بودند.
جدول4-5: توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب میزان نگرش به مهاجرت
درصد
تعداد
نگرش به مهاجرت
1/2
8
خیلی کم
1/18
68
کم
3/41
155
تا حدودی
9/18
71
زیاد
3/16
61
خیلی زیاد
2/3
12
بدون جواب
100
375
کل

4-1-12 پایگاه اجتماعی-اقتصادی
کمترین نمره مشاهده شده پایگاه اجتماعی- اقتصادی 6، بیشترین نمره 18، و میانگین 7/11 می‏باشد. چنانچه در جدول (4-6) ملاحظه می‏شود، بیشترین پاسخگویان در میزان متوسط (8/48 درصد) قرار گرفته شده و بعد به ترتیب میزانهای متوسط رو به بالا (8/28)، متوسط رو به پایین (7/14 درصد)، بالا (9/6 درصد) و پایین(8/0 درصد) قرار می‏گیرند.
جدول 4-6 : توزیع فراوانی مطلق و نسبی پاسخگویان برحسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی
میزان پایگاه اقتصادی-اجتماعی
تعداد
درصد
پایین
3
8/0
متوسط روبه پایین
55
7/14
متوسط
183
8/48
متوسط روبه بالا
108
8/28
بالا
26
9/6
کل
375
100

4-2 یافتههای استنباطی
هدف از پژوهش در هر حوزه‏ای رسیدن به (یا ارزیابی) یکسری روابط می‏باشد. برای برآورد روابط، روشها و تکنیکهای آماری متفاوتی وجود دارد. از روش ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی روابط دو متغیر در سطح فاصله ایی، از آزمون T برای شناخت تفاوت میانگن متغیرهای اسمی دو وجهی در مورد یک متغیر فاصله‏ای (متغیر وابسته) و از آزمون F برای مقایسه میانگینهای متغیر مستقل چند وجهی در مورد یک متغیر فاصله‏ای (متغیر وابسته) استفاده شده است.

4-2-1 رابطه تمایل به مهاجرت و رضایت از زندگی
بین تمایل به مهاجرت از آبادان و رضایت از زندگی یک همبستگی منفی در سطح متوسط وجود دارد. این همبستگی در سطح معنی‏داری 01/0 معنی‏دار بوده بطوریکه با احتمال 99 درصد می‏توان گفت: هر چه میزان رضایت از زندگی کمتر باشد، میزان تمایل به مهاجرت در وی افزایش مییابد.
جدول 4-7 : توزیع درصد پاسخگویان بر حسب تمایل به مهاجرت به تفکیک میزان رضایت از زندگی
میزان تمایل به
مهاجرت
رضایت از زندگی
جمع

کم
متوسط
زیاد

خیلی کم
5/4
1/4
6/13
9/6
کم
6/5
9/35
1/29
5/26
تا حدودی
5/31
9/22
7/11
8/21
زیاد
36
9/22
1/31
5/28
خیلی زیاد
5/22
1/14
6/14
3/16
جمع
100
100
100
100
(375N= , 229/0- = r , 000/0 = Sig)

4-2-2 رابطه تمایل به مهاجرت و دافعه مبدا
بین تمایل به مهاجرت از آبادان و دافعه مبدأ یک همبستگی مثبت در سطح نسبتا بالا وجود دارد. این همبستگی در سطح معنی‏داری 01/0 معنی‏دار بوده بطوریکه با احتمال 99 درصد می‏توان گفت: هرچقدر نگرش فرد نسبت به دافعه‏های محل سکونت بیشتر باشد میزان تمایل به مهاجرت از آبادان در وی افزایش می‏یابد. مثلا در میزان دافعه خیلی کم 7 درص پاسخگویان تمایل خیلی کم و فقط 3/2 درصد تمایل خیلی زیاد به مهاجرت از آبادان دارند ولی در میزان دافعه مبدا خیلی زیاد، 6/2 درصد پاسخگویان تمایل به مهاجرت خیلی کم و 3/51 درصد تمایل به مهاجرت خیلی زیاد دارند. بنابراین، نگرش افراد نسبت به دافعه‏های محل سکونت‏شان یکی از عوامل مؤثر در افزایش تمایل به مهاجرت از آبادان می‏باشد.

جدول 4-8 : توزیع درصد پاسخگویان بر حسب تمایل به مهاجرت به تفکیک میزان دافعه مبداء
میزان تمایل به مهاجرت
دافعه مبدأ
جمع

کم
تا حدودی
زیاد
خیلی زیاد

خیلی کم
7
9/12
5
6/2
9/6
کم
7/90
8/16
9/27
3/1
5/26
تا حدودی
0
8/18
6/23
6/34
8/21
زیاد
0
5/48
9/32
3/10
5/28
خیلی زیاد
3/2
3
7/10
3/51
3/16
جمع
100
100
100
100
100
(362N= , 504/0 = r ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *