پایان نامه با واژگان کلیدی رضایت از زندگی، روش نمونهگیری، رتبه بندی، سنجش رضایت

را در جمع‏آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات کمک نماید. لذا ارائه چارچوب نظری در قالب یک مدل، روابط بین طرح نظری و کار جمع‏آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات را بیشتر نمایان می‏سازد.
در علوم اجتماعی، مدلها شامل نشانه‏ها و علایم هستند. یعنی خصوصیات بعضی از پدیده‏های تجربی (شامل اجزاء و ارتباط آنها) بطور منطقی از طریق مفاهیم مرتبط به یکدیگر بیان می‏شود. بنابراین مدل منعکس کننده واقعیت است. جنبه‏های معینی از دنیای واقعی را که با مسأله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم می‏سازد، روابط عمده را در میان جنبه‏های مزبور روشن می‏کند، سرانجام امکان آزمایش تجربی تئوری را با توجه به ماهیت این روابط فراهم می‏سازد. بعد از آزمایش مدل، درک بهتری از بعضی قسمتهای دنیای واقعی حاصل می‏شود (ایران‏نژاد، 1378: 45). مدل نشان می‏دهد که چه اطلاعاتی باید برای آزمون فرضیه‏ها جمع‏آوری شود. بعد از جمع‏آوری اطلاعات و طبقه‏بندی و تجزیه و تحلیل آنها مشخص خواهد شد که آیا آنچه در تئوری بیان گردیده است با دنیای واقعی منطبق است یا خیر؟
با در نظر گرفتن متغیرهای عنوان شده، رهیافت نظری تحقیق و اهداف پژوهش، مدل نظری تحقیق را می‏توان به شکل ذیل طرح‏ریزی کرد:
نمودار (2-2): مدل نظری پژوهش

فصل سوم:
روش پژوهش
روش پژوهش
سطح مشاهده
جامعه آماری
ابزار اندازه گیری

3-1 مقدمه
معمولاَ در تحقیقات اجتماعی هدف از طرح چنین بخشی، توضیح نحوه مفهوم‏سازی، سنجش مفاهیم و نیز نحوه گردآوری اطلاعات می‏باشد. بدین ترتیب که محقق در این بخش سعی می‏کند تا چگونگی عملیاتی کردن مسائل نظری را که قبلاًَ به آنها پرداخته است را آشکار نماید. در این فصل به بررسی نحوه انجام دادن تحقیق شامل: فرایند ساخت وسایل اندازه‏گیری و آزمون مقدماتی، بررسی اعتبار و روایی وسایل اندازه‏گیری، واحد تحلیل، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‏گیری پرداخته می‏شود.

3-2 روش تحقیق
هدف از تحقیق در هر رشته‏ و حوزه‏ای رسیدن به یکسری شناخت‏ها و تبیین روابط بین متغیرها می‏باشد. برای پی بردن به این شناخت‏ها و روابط می‏توان از روشهای مختلفی استفاده کرد. در علوم انسانی و اجتماعی، روشهایی چون روش: آزمایشگاهی، میدانی، پیمایشی، اسنادی، تحلیل محتوا، فراتحلیل و غیره از جمله این روشها می‏باشند. هرکدام به فراخور حوزه و رشته مطالعاتی، موضوع، اهداف و سؤالات تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرند. در این تحقیق از روش پیمایش26 استفاده شده است. عمدتاَ پیمایش در مطالعاتی که در آنها فرد واحد تحلیل است به‏کار گرفته می‏شود.
بی‏شک پیمایش عامترین روش تحقیق در علوم اجتماعی است. پیمایش‏ها داده‏های مفیدی برای دامنه بزرگی از موضوعات تحقیقی پدید می‏آورند و از قابلیت انواع گسترده‏ای از تحلیل‏ها برخوردارند. پیامد پیمایش برای محقق رشته‏ای از پاسخ‏هاست که غالباَ گزینه‏های ثابت پرسشها هستند و از مجموع آنها می‏توان برای سنجش خصوصیات و نگرش گروههای معینی سود جست (بیکر، 1377: 234). در این روش از گروه معینی از افراد خواسته می‏شود به تعدادی پرسش مشخص (که برای همه افراد یکسان است) پاسخ دهند. این پاسخ‏ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می‏دهند (همان: 196). از این روش می‏توان برای آزمون تبیین‏های تصدیق شده، روابط فرض شده یا ساختن نظریه‏های جدید استفاده نمود. بنابراین با به‏کارگیری این روش، سعی بر آن است به آزمون روابط بیان شده در مدل تحلیلی تحقیق پرداخته شده و در آخر بتوان بر اثر این آزمون، روابط فرض شده بین متغیرها را مورد بازبینی قرار داد و به یک مدل نظری و تحلیلی نهائی دست یافت.
قبل از پرداختن به این روش باید اهداف و فرضیه‏های تحقیق، مفاهیم حاصل شده از این فرضیه‏ها، نحوه سنجش مفاهیم، جامعه آماری، حجم نمونه و نحوه نمونه‏گیری مشخص گردد تا درنتیجه این مشخصه‏ها بتوان از روش یاد شده بهترین بهره‏ها را برد.

3-3 سطح مشاهده (واحد تحلیل)
سطح مشاهده آن واحدی است که مورد مشاهده قرار می‏گیرد و از آن اطلاعات لازم جهت تحقیق گردآوری می‏شود. سطح مشاهده می‏تواند جامعه، گروه، فرد و غیره باشد. در تحقیق حاضر، واحد مشاهده فرد می‏باشد، زیرا گرایش و تمایل فرد به مهاجرت در سطح فردی است و اطلاعات لازم از فرد پاسخگو جمع‏آوری می‏شود. به‏عبارت دیگر، تحلیل بر روی فرد فرد شهروندان آبادانی انجام گرفته و هدف از سنجش این است که هر یک از افراد چه نوع گرایشی نسبت به مهاجرت از آبادان دارند.

3-4 جامعه آماری
جامعه آماری مجموعه‏ای از افراد هستند که در یک یا چند صفت مشترک بوده و تحقیق و پژوهش بر روی تعدادی از افراد آن صورت می‏پذیرد. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه افراد 60-20 ساله ساکن در شهر آبادان. بر اساس سرشماری سال 1385 جمعیت 60-20 تا ساله شهر آبادان 129706 نفر بوده است که از این تعداد 65190 نفر مرد و 64516 نفر زن بودهاند. جدول شماره 3-1 جامعه آماری پژوهش پیش رو را بر حسب جنسیت نشان میدهد.
جدول3-1: جامعه آماری بر حسب متغیر جنسیت
گروه سنی
کل
مرد
زن
24-20
30141

14774

15367

29-25
22742

11385

11357

34-30
17493

8441

9052

39-35
16808

8675

8133

44-40
13729

7127

6602

49-45
11405

5844

5561

54-50
9724

4996

4728

59-55
6423

3364

3059

60 سال
1241

584

657

جمع
129706

65190
64516

3-5نمونه آماری
برای برآورد حجم نمونه با در اختیار داشتن حجم کل جامعه آماری از فرمول کوکران که به قرار ذیل است استفاده شده است (سرائی، 1372: 133):
در فرمول یاد شده:
n- حجم نمونه آماری
N- حجم جامعه آماری (129706 نفر)
P- نسبت وجود صفت در جامعه آماری. در اینجا واریانس در سطح حداکثر درنظر گرفته شده و بنابراین مقدار 5/0=P است.
1-P یا ‏q- نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماری است. در اینجا چون 5/0=P در نظر گرفته شده است، 1-P نیز 5/0 بدست می‏آید.
t- در علوم اجتماعی و علوم رفتاری ضریب اطمینان (یا سطح معنی‏داری) 95/0 رایج‏تر است، چون در این پژوهش ضریب اطمینان 95/0 درنظر گرفته شده است، درنتیجه حدود اطمینان 96/1 می‏باشد.
d- دقت احتمالی مطلوب است. در تحقیق حاضر 05/0 درنظر گرفته شده است.
با درنظر گرفتن مطالب ذکر شده، حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران محاسبه شده است:

رقم حاصل از فرمول فوق 384 نفر است که حجم نمونه را تشکیل می‏دهد. اما در عمل از 390 نفر اطلاعات جمع‏‏آوری میگردد.
3-6 روش نمونهگیری
باتوجه به اهداف تحقیق و ویژگیهای جامعه آماری، از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏بندی شده27 استفاده شده است.
یک نمونه تصادفی طبقه‏بندی شده از تقسیم عناصر جامعه به گروههایی که برهمدیگر همپوشی ندارند و طبقات نامیده می‏شوند و از طریق انتخاب نمونه تصادفی ساده از داخل هر طبقه، بدست می‏آید (شیفر و دیگران، 1382: 186). قدم اول در انتخاب این شیوه این است که بطور واضح طبقه‏ها را مشخص کنیم. به نحوی که هر عنصر یا فرد از جمعیت فقط و فقط به یک طبقه تعلق داشته باشد و بدین ترتیب واریانس داخل طبقات کم ‏شود. آنگاه بطور مستقل از هر طبقه یک نمونه تصادفی ساده انتخاب می‏شود (همان: 242). نمونه‏گیری طبقه‏ای خود به دو صورت متناسب و نامتناسب صورت می‏گیرد. در نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏بندی شده متناسب (یا نسبی)، تعداد نمونه‏ها از هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در جامعه آماری است، درحالیکه در نامتناسب این نسبت رعایت نمی‏شود. در پژوهش حاضر گروههای سنی را به عنوان طبقات در نظر گرفته و از روش نمونهگیری طبقهبندی شده متناسب استفاده میشود به نحوی که تعداد افراد در هر گروه سنی متناسب با حجم آن گروه سنی انتخاب میگردد. جدول 3-2 حجم نمونه بر حسب طبقات معین شده و متغیر جنسیت را نشان میدهد.

جدول3-2 حجم نمونه بر حسب طبقات معین شده و متغیر جنسیت
طبقات
زن
مرد
کل
24-20
45
44
89
29-25
33
34
67
34-30
26
25
51
39-35
24
25
49
44-40
19
21
40
49-45
16
17
33
54-50
14
15
29
59-55
9
10
19
60 سال
5
2
7
جمع
191
193
384

3-7 ابزار اندازه‏گیری
برای اندازه‏گیری مفاهیم در تحقیقات اجتماعی ابزارهای متفاوتی ازجمله: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و غیره وجود دارد که هرکدام با توجه به ماهیت و نوع روش مورد استفاده قرار می‏گیرند. در این تحقیق از پرسشنامه برای اندازه‏گیری مفاهیم و متغیرها استفاده شده است. پرسشنامه شامل گویه‏هایی برای اندازه‏گیری میزان تمایل به مهاجرت از آبادان و متغیرهای مستقل می‏باشد.

3-8 تعریف مفاهیم (نظری- عملیاتی)
در این قسمت مفاهیم اصلی بکارگرفته شده در پیمایش از منظر نظری و عملیاتی مورد بررسی قرار می‏گیرند تا در درک مفاهیم و شاخص‏سازی آنها مشکلی پیش نیآید. مفاهیم اصلی عبارتند از: رضایت از زندگی، تمایل به مهاجرت، دافعه مبدا و سایر متغیر های مستقل که در ذیل به تعاریف نظری و عملیاتی هر یک از مفاهیم یاد شده پرداخته می‏شود.

رضایت از زندگی
تعریف نظری
مراد از رضایت از زندگی نگرش فرد، ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه های زندگی، هم چون زندگی خانوادگی و تجربه آموزشی است. در واقع رضایت از زندگی یعنی اینکه در شرایط کنونی فرد از نظر جسمی، از نظر تحصیلی، شغلی و مادی چیزهایی را که دارد با آرزوهایش تطبیق میکند.

تعریف عملیاتی
برای سنجش رضایت از زندگی از مقیاس رضایت از زندگی(SWLS)28 دینر و دیگران (1985) استفاده میشود. این مقیاس از 5 گزاره که، مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازهگیری میکند تشکیل شده است. این مقیاس به زبانهای آلمانی، اسپانیایی و ژاپنی توسط ساه، دینر، اویشی و تریاندیس (1998) در یک مطالعه بین فرهنگی ترجمه شده است هر گزاره دارای 7 گزینه است و از 1 تا 7 نمره گذاری میشود (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم). با اینکه این پرسشنامه کوتاه است و فقط 5 سوال دارد، اما همین مقیاس کوتاه بسیار و به وفور در پژوهشهای حال حاضر استفاده میشود. گویههای این مقیاس به شرح ذیل میباشد:

1- زندگی ام در بیشتر موارد به زندگی دلخواه من ، نزدیک است ( زندگیام در بیشتر موارد با ایدهآلهایم تطبیق دارد).

بهشدت مخالفم مخالفم کمی مخالفم نه مخالفم و نه موافقم
کمی موافقم موافقم بهشدت موافقم

2- شرایط زندگی ا
م عالی است.
بهشدت مخالفم مخالفم کمی مخالفم نه مخالفم و نه موافقم
کمی موافقم موافقم بهشدت موافقم

3- از زندگی ام راضی ام .
بهشدت مخالفم مخالفم کمی مخالفم نه مخالفم و نه موافقم
کمی موافقم موافقم بهشدت موافقم

4- تا کنون به چیزهای با اهمیتی که در زندگی می خواستم ، رسیده ام .
بهشدت مخالفم مخالفم کمی مخالفم نه مخالفم و نه موافقم
کمی موافقم موافقم بهشدت موافقم

5- اگر عمری باقی باشد ، تقریباً چیزی را تغییر نخواهم داد.
بهشدت مخالفم مخالفم کمی مخالفم نه مخالفم و نه موافقم
کمی موافقم موافقم بهشدت موافقم

5 =F (تعداد گویه‏ها)
5 = 1× 5 =Min (حداقل امتیاز)
35= 7× 5 = Max (حداکثر امتیاز)
30 = = Max-Min R (دامنه تغییرات)
3 = K (تعداد طبقات)
10 = I (فاصله طبقات)

جدول3-3: رتبه بندی میزان رضایت از زندگی
میزان رضایت از زندگی
فاصله طبقات
کم
15-5
متوسط
25-16
زیاد
35-26

تمایل به مهاجرت
تعریف نظری:
آمادگی و قبول روحی- روانی فرد برای جابجایی از نقطه‏ای به نقطه دیگر را تمایل به مهاجرت گویند. درحقیقت می‏توان آنرا مهاجرت احتمالی در آینده نیز نامید. این تمایل به مهاجرت می‏تواند متأثر از یکسری ویژگیهای فردی، تعلقات اجتماعی فرد، دافعه مبدا و غیره باشد.

تعریف عملیاتی:
برای سنجش میزان تمایل به مهاجرت از آبادان عبارات ذیل همراه با یک طیف پنج قسمتی از کاملا موافق تا کاملا مخالف مطرح می شود:
– در صورت فراهم شدن شرایط از آبادان به جای دیگری مهاجرت خواهم کرد.
– تمایل به مهاجرت از آبادان حتی درصورت بدست آوردن شغلی پایین‏تر از شایستگی خود.
– تمایل به مهاجرت از آبادان به دلیل داشتن آینده بهتری برای خانواده و فرزندان.
– تا به حال بارها به این مساله که از آبادان به جای دیگر مهاجرت کنم فکر کرده ام.

4 =F (تعداد گویه‏ها)
4 = 1× 4 =Min (حداقل امتیاز)
20= 5× 4 = Max (حداکثر امتیاز)
16 = = Max-Min R (دامنه تغییرات)
5 = K (تعداد طبقات)
3 = I (فاصله طبقات)

جدول3-4: رتبه بندی میزان تمایل به مهاجرت
میزان تمایل به مهاجرت
فاصله طبقات

خیلی کم
7 – 4
کم
10 – 8
تا حدودی
13 – 11
زیاد
16 – 14
خیلی زیاد
20 – 17
دافعه مبدا
تعریف نظری:
به عوامل و شرایط منفی اطلاق می‏شود که در مبدأ وجود دارد، افراد را از ماندن در مبدأشان باز داشته و برای مهاجرت به مکانی دیگر که این شرایط و عوامل را ندارند تحریک می‏کند.
تعریف عملیاتی:
برای سنجش میزان دافعه مبدأ که یکی از عوامل مهاجرت می‏تواند باشد، از چهار سوال پنج گزینه‏ای (خیلی زیاد، زیاد، تاحدودی، کم و اصلاَ) ذیل:
– شهر آبادان فاقد امکانات رفاهی مانند: فضاهای تفریحی، فرهنگی و امکانات بهداشتی می باشد.
– شهر آبادان در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *