پایان نامه ارشد روانشناسی گرایش عمومی: مقایسه ی سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : مقایسه­ ی سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ ی علوم تربیتی و روان شناسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه ­ی سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان عادی و ناتوان یادگیری

استاد راهنما:

دکتر ناصر صبحی قراملکی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2- سؤالات اصلی پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3- هدف (اهداف) پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4- ضرورت و اهمّیت پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………7
1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………8
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1- اختلالات یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2- الف- دوران بنیادی تاریخچه اختلالات یادگیری (1800-1940)…………………………………………………………………….12
2-3- ب- دوره انتقالی تاریخچه اختلالات یادگیری (1940-1963)…………………………………………………………………………14
2-4- ج- دوره سوم (از سال 1963 به بعد) دوران هماهنگی:…………………………………………………………………………………15
2-5- میزان شیوع ناتوانی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………17
2-6- دیدگاه­های روان شناختی ناتوانی­های یادگیری……………………………………………………………………………………………….22
2-7- انواع ناتوانی­های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………25
2-8- سبک­های یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………60
2-9- ویژگی­های شخصیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل سوم: مواد و روش پژوهش
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
3-2- روش­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……….85
3-2- برای جمع­آوری دادها از ابزار زیر استفاده شده است: ………………………………………………………………………………………8
فصل چهارم: نتایج و یافته‌های پژوهش
1-4- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-4- یافته­های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………..90
3-4- یافته­های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..90
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
فهرست جدول­ها
جدول 2-1- ملاک­های تشخیص اختلال ریاضی بر اساس DSM- IV- TR………………………………………………….43
جدول 2- 2 ملاک تشخیصی ناتوانی ریاضی در ICD-10……………………………………………………………………………….43
جدول2-3- آزمون­های پیشرفت تحصیلی همراه با با بخش­های حساب………………………………………………………………..55
جدول 4 – 1- وضعیت اقتصادی خانواده دانش­آموزان…………………………………………………………………………………………91
جدول 4 – 2- سابقه بیماری دانش­آموزان………………………………………………………………………………………………………….91
­جد­­­­ول4-3- نتایج میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق……………………………………………..92
4-4- نتایج میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق……………………………………………………..93
جدول 4-4- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بر سبک­های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و سبک های
یادگیری دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری…………………………………………………………………………………………………94
جد­­­­ول 4-5- نتایج حاصل از اثرات مقایسه متغیرهای تحقیق بین دو گروه از دانش­آموزان……………………………………..95
چکیده
هدف این پژوهش مقایسه­ی سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان با و بدون ناتوان یادگیری بود. روش تحقیق از نوع علی- مقایسه­ای بوده جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش­آموزان دختر و پسر عادی و ناتوان یادگیری دوره راهنمایی شهر اردبیل در سال تحصیلی 91-1390 بودند. نمونه پژوهش 80 نفر (شامل 40 دانش­آموزان عادی و 40 دانش­آموزان ناتوان یادگیری) بودند که به صورت نمونه­گیری تصادفی چند ­مرحله­ای انتخاب شدند، برای جمع­آوری­ داده­ها از آزمون هوش ریون، پرسشنامه سبک­های یادگیری کلب و پرسشنامه ابعاد شخصیتی NEO-FFI)) استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل­داده از تحلیل واریانس چند ­متغیری (مانوا) استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان­ داد که بین دانش­آموزان عادی و ناتوان یادگیری در سه مولفه از مؤلفه­­های ابعاد شخصیت یعنی درون گرایی- برون گرایی، تجربه پذیری و وظیفه­شناسی و همچنین از لحاظ سبک­های یادگیری در تمامی زیر مقیاس­ها بین دو گروه تفاوت معنی­دار وجود دارد. یافته­های این تحقیق نشان داد که دانش­آموزان ناتوان یادگیری از لحاظ ویژگی­های شخصیتی و همچنین نحوه­ی یادگیری با دانش­آموزان عادی متفاوتند. توجه به این تفاوت­ها و نحوه­ی تدریسی که با سبک یادگیری دانش­اموزان و همچنین شخصیتی آنان هماهنگ باشد باعث می­شود که این گروه از دانش­آموزان مطالب درسی را بهتر بیاموزند و از خود و یادگیریشان احساس رضایت کنند که این خود موجب تشکیل یک خودپنداره مثبت در دانش­آموزان ناتوان یادگیری و به تبع آن عملکرد مثبت آنان خواهد شد.

  • مقدمه
این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه کاشناسی ارشد رشته روانشناسی :نقش واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در رابطه بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

امروزه نظام تعلیم و تربیت هر جامعه زیربنای توسعه اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه به شمار می‌رود. بررسی عوامل پیشرفت جوامع پیشرفته نشان می­دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند، مؤثر و کارآمدی برخوردارند (سیف، 1380). یک گروه از دانش­آموزانی که در فرایند دروس مدرسه با مشکل مواجهند دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری­اند. افرادی که دچار اختلال یادگیری بودند، زمانی در زمره­ی کم­توانان ذهنی قلمداد می­شدند؛ اما پژوهشگران دریافتند که برخی از کودکان، هوشبهر عادی یا حتی بالاتر از عادی دارند و با وجود این، در یادگیری برخی از دروس آموزشگاهی، با وجود کوشش قابل توجهی که از خود نشان می­دهند، ناتوان هستند. این افراد را کودکانی با ناتوانی­های یادگیری نامیدند (تبریزی، 1380).
عوامل موثر بر یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان بسیار گسترده و وسیع می­باشند، شناسایی این عوامل و رفع مشکلات و نارسایی­های در سیستم آموزشی علی­الخصوص برای حل مشکلات کودکان ناتوان یادگیری بسیار مهم است. یادگیرندگان از نظر شخصیتی، نگرش­ها، واکنش­های هیجانی، شیوه­ها و سبک­های یادگیری، سبک­های شناختی و غیره با هم تفاوت­هایی دارند که یادگیری و نحوه برخورد آن ها با مسا ئل و مشکلات را تحت تأثیر قرار می­دهد. در پژوهش­هایی که عملکرد تحصیلی را مورد مطالعه قرار دادند، همواره سبک­های یادگیری و ویژگی­های شخصیتی به عنوان دو متغیر مهم گزارش شده­اند (خنک جان، 1381).
تعداد صفحه : 135
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***