پایان نامه ارشد رایگان درباره دانشجویان، سلامت عمومی، محیط آموزشی، دانشجویان دختر

پرسشنامه، سلامتی آنها با توجه به هیچ یک از ملاک‌های مطرح شده در پرسشنامه تهدید نشده است و نمره۰ = ۰×۲۸ گرفته‌اند و حد بالای نمره‌ها متعلق به افرادی است که سلامتی آنها با توجه به همه معیارهای مطرح شده در پرسشنامه مورد تهدید واقع شده و نمره ۸۴ = ۳×۲۸ گرفته‌اند یعنی مشکوک به داشتن اختلال هستند.
برای تفکیک افراد سالم از افراد ناسالم (مشکوک به اختلال ) که پرسشنامه GHQ28 را تکمیل نموده‌اند، هومن(۱۳۷۶)بهترین نقطه برش را با روش نمره‌گذاری ساده لایکرت نمره ( ۲۳ ) تعیین نموده است. اگر نمره آزمودنی کمتر از ۲۳ بود به عنوان فرد سالم و اگر بالاتر از ۲۳ بود بعنوان فرد مشکوک به اختلال روانی یا بیمار مشخص می شود.
برای نمره گذاری مقیاسهای فرعی و تفسیر آنها به روش زیر عمل می‌شود:
ابتدا نمره هر مقیاس به طور جداگانه بدست می‌آید سپس نمره مقیاس بر ۷ تقسیم می‌کنند اگر نمره آزمودنی کمتر از ۵/۱ بود به عنوان فرد سالم و اگر بالاتر از ۵/۱ بود بعنوان فرد مشکوک به اختلال روانی یا بیمار مشخص می شود.
۳ – پرسشنامه عوامل فشارزای روانی – اجتماعی :
با توجه به بررسی پیشینه ابزارهای سنجش استرس‌های دانشجویان به ویژه در حوزه علوم پزشکی که توسط پولادی (۱۳۷۴) جهت بخش عوامل فشارزا در بین دانشجویان دانشگاه تهیه شده بود، شریفی (۱۳۸۰) با اضافه نمودن عوامل فشارزای روانی – اجتماعی خاص دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ابزار مورد نیاز را تهیه نموده است . این پرسشنامه دارای ۸۱ سؤال است که در پنج خرده مقیاس عوامل فشارزای مربوط به شرایط تحصیلی (۳۲ سؤال ) ، محیط آموزشی (۱۳ سؤال ) ، مشکلات فارغ التحصیلی (۷ سؤال ) ، اوضاع و احوال خوابگاه ( ۱۰ سؤال ) و شخصی ـ اجتماعی (۱۹ سؤال ) تقسیم شده است.
پایایی و اعتبار:
میزان ضرایب آلفای کرنباخ برای عوامل پنجگانه برابر است با :
عامل شرایط تحصیلی۸۹۱۲/۰ a=، عامل محیط آموزشی۹۱۳۹/۰a=، عامل فارغ التحصیلی۸۴۹۰/۰ a=، عامل اوضاع و احوال خوابگاه ۸۵۲۲/۰ a =، عامل شخصی ـ اجتماعی ۸۵۴۸/۰ a=
میزان آلفای کرانباخ مشاهده شده عوامل پنجگانه حاکی از اعتبار مناسب پرسشنامه برای سنجش عوامل فشارزا در دانشجویان می باشد .
نمره گذاری:
از روش ساده لیکرت برای نمره‌گذاری گزینه‌های سؤالات پرسشنامه استفاده شده است.( هرگز=۰ ، بعضی اوقات=۱ ، اغلب اوقات=۲ ، همیشه=۳ )
روش اجرا و جمع آوری داده‌ها
به منظور تعیین حجم نمونه در هر یک از زیر گروههای مورد نظر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم دانشجویان بر حسب جنسیت ، وضعیت تأهل ، مقطع تحصیلی در جامعه اصلی ، چارچوب نمونه‌گیری تهیه شد ( فهرست دانشجویان واجد شرایط به تفکیک ). با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در هر یک از چارچوب زیرگروههای تهیه شده تعداد دانشجویان تعیین شده در نمونه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌های اطلاعات فردی ، سلامت عمومی و عوامل فشارزای روانی – اجتماعی توسط محقق بین دانشجویان جمعیت نمونه خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی ایران که بصورت طبقه‌ای به تفکیک مقطع تحصیلی انتخاب شدند، توزیع گردید. پس از پاسخگویی دانشجویان نمونه، پرسشنامه‌ها جمع‌آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
داده‌های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی (شاخصهای میانگین، واریانس و…) و روشهای آمار استنباطی ناپارامتری (کولموگروف ـ اسمیرنوف، یو مان – ویتنی)، تحلیل واریانس ناپارامتری کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ملاحظات اخلاقی
قبل از پاسخدهی دانشجویان نمونه به پرسشنامه‌ها با توصیف‌ اهداف‌ پژوهش‌ برای واحدهای مورد پژوهش به آنان اطمینان داده شد که پاسخ آنان کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند و صرفاً جهت اهداف پژوهش بکار می‌رود و ضمن آن که ذکر نام و نام خانوادگی دانشجویان نیز ضروری نمی‌باشد. پس از کسب رضایت شفاهی دانشجویان پرسشنامه‌ها توزیع و بعد از پاسخگویی جمع‌آوری شدند.
فصل چهارم
یافته‌های تحقیق
داده‌های حاصل از این پ‍ژوهش به دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بخش اول این فصل با کمک روشهای آمار توصیفی به توصیف نمونه مورد بررسی می پردازد.
توصیف داده‌ها
جمعیت شرکت کننده در این مطالعه ۲۰۰ نفر دانشجو (۸۲ نفر(۴۱%) پسر و ۱۱۸ (۵۹%) نفردختر) که تعداد ۲۶ نفر(۱۳%) متاهل و ۱۷۴ نفر(۸۷ %) مجرد بودند. تعداد ۱۱۷ نفر(۵/۵۸%)از این دانشجویان در مقطع کارشناسی، تعداد ۳۰ نفر (۱۵%) در مقطع کارشناسی ارشد و تعداد ۵۳ نفر(۵/۲۶%) در مقطع دکترای عمومی مشغول به تحصیل بودند.۵/۳۷ درصد این دانشجویان سال اول، ۱۶ درصد سال دوم، ۵/۱۳ درصد سال سوم، ۱۹ درصد سال چهارم و ۱۴ درصد سال پنجم به بالای اقامت خود در خوابگاه می‌باشند .
جدول( ۱ – ۴ ) توزیع مقطع تحصیلی افراد نمونه به تفکیک جنسیت
جنسیت
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای عمومی
کل
تعداد(نفر)
درصد
تعداد(نفر)
درصد
تعداد(نفر)
درصد
تعداد(نفر)
درصد
دختر
۷۶
۳۸
۱۵
۵/۷
۲۷
۵/۱۳
۱۱۸
۵۹
پسر
۴۱
۵/۲۰
۱۵
۵/۷
۲۶
۱۳
۸۲
۴۱
کل
۱۱۷
۵/۵۸
۳۰
۱۵
۵۳
۵/۲۶
۲۰۰
۱۰۰
به منظور بررسی نرمالیتی توزیع نمرات مقیاسهای آزمونهای سلامت عمومی و عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی از آزمون آماری کولموگروف ـ اسمیرنوف استفاده شد نتایج حاصل از این آزمون در جدول (۲-۴) ارایه شده‌اند.
جدول ( ۲ – ۴ ) نتایج بررسی نرمالیتی توزیع نمرات آزمونهای سلامت عمومی و عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی بوسیله آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
ابزار
مقیاس
مقدارZ
مقدار احتمال
سلامت عمومی
علایم جسمانی
۰۵۲/۲
۰۰۱/۰ P
اضطراب و اختلال خواب
۵۳۶/۱
۰۱۸/۰
اختلال در عملکرد اجتماعی
۴۳۰/۱
۰۴۸/۰
افسردگی شدید
۲۸۸/۲
۰۰۱/۰ P
کل
۴۵۸/۱
۰۲۹/۰
عوامل فشارزای
روانی ـ اجتماعی
شرایط تحصیلی
۸۲۸/۲
۰۰۱/۰ P
محیط آموزشی
۴۱۲/۱
۰۳۷/۰
فارغ التحصیلی
۱۹۲/۲
۰۰۱/۰ P
خوابگاه و امور رفاهی
۳۶۹/۱
۰۴۷/۰
شخصی-اجتماعی
۳۶۹/۲
۰۰۱/۰ P
کل
۶۷۰/۰
۷۶۱/۰
همانطور که از داده‌های جدول ( ۲ – ۴ ) ‌می‌توان دریافت، توزیع نمرات پرسشنامه سلامت عمومی(به انضمام کلیه خرده مقیاسهای آن) و کلیه مولفه‌های پرسشنامه عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی به غیر از نمره کل در عوامل فشارزا از توزیع نرمال برخوردار نیستند (۰۵/۰ P).
با توجه به این یافته روشهای آماری استنباطی ناپارامتری برای تحلیل سؤالات بکار گرفته شد.
تحلیل داده‌ها
بخش دوم این فصل به کمک روشهای آمار استنباطی به تحلیل سؤالات پژوهش می‌پردازد:
سوال ۱) آیا بین عوامل فشارزای روانی ـ اجتماعی و سلامت عمومی دانشجویان مقیم خوابگاهها رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
با توجه به نرمال نبودن داده‌ها مطابق جدول ( ۲ – ۴ )، جهت بررسی همبستگی بین عوامل فشارزا با سلامت عمومی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج آین آزمون به شرح ذیل می‌باشد:
جدول ( ۳ – ۴) ضرایب همبستگی بین عوامل فشارزا و سلامت عمومی و خرده مقیاسهای آن
متغییر وابسته
(سلامت عمومی)
متغیر مستقل
(عوامل فشارزا)
علایم جسمانی
اضطراب و
اختلال خواب
اختلال در
عملکرد اجتماعی
افسردگی شدید
سلامت عمومی
(کل)
ضریب همبستگی
مقدار
احتمال
ضریب همبستگی
مقدار
احتمال
ضریب
همبستگی
مقدار
احتمال
ضریب همبستگی
مقدار
احتمال
ضریب
همبستگی
مقدار
احتمال
شرایط تحصیلی
۴۰۶/۰
۰۰۱/۰
۵۰۴/۰
۰۰۱/۰
۳۲۱/۰
۰۰۱/۰
۴۲۴/۰
۰۰۱/۰
۴۸۵/۰
۰۰۱/۰
محیط آموزشی
۲۶۸/۰
۰۰۱/۰
۳۳۳/۰
۰۰۱/۰
۱۸۸/۰
۰۰۱/۰
۳۲۱/۰
۰۰۱/۰
۳۲۶/۰
۰۰۱/۰
فارغ التحصیلی
۳۳۲/۰
۰۰۱/۰
۳۶۴/۰
۰۰۱/۰
۲۷۲/۰
۰۰۱/۰
۳۷۰/۰
۰۰۱/۰
۳۸۸/۰
۰۰۱/۰
خوابگاه و امور رفاهی
۳۷۳/۰
۰۰۱/۰
۴۰۹/۰
۰۰۱/۰
۲۲۵/۰
۰۰۱/۰
۳۸۱/۰
۰۰۱/۰
۴۱۲/۰
۰۰۱/۰
شخصی ـ اجتماعی
۴۱۷/۰
۰۰۱/۰
۴۷۸/۰
۰۰۱/۰
۲۹۰/۰
۰۰۱/۰
۴۹۲/۰
۰۰۱/۰
۵۰۳/۰
۰۰۱/۰
عوامل فشارزا (کل)
۴۴۰/۰
۰۰۱/۰
۵۰۷/۰
۰۰۱/۰
۳۳۱/۰
۰۰۱/۰
۴۹۹/۰
۰۰۱/۰
۵۲۴/۰
۰۰۱/۰
جدول (۳ – ۴) ماتریس همبستگی بین عوامل فشارزا و سلامت عمومی دانشجویان را گزارش می‌کند. نتایج تحلیل همبستگی نشان می‌دهد که نمرات عوامل فشارزا با نمرات سطح سلامت عمومی در دانشجویان مقیم خوابگاهها همبستگی معنی‌داری را دارند(۰۰۱/۰=P). به عبارت دیگر هر چه عوامل فشارزا در افراد مورد مطالعه بیشتر بوده به همان ترتیب وضعیت سلامت عمومی آنها نیز نامطلوب‌ترگزارش شده است.
همانطور که از جدول فوق می‌توان دریافت عوامل فشارزای شخصی ـ اجتماعی و عوامل فشارزای محیط آموزشی به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی را با سلامت عمومی دارند و از سوی دیگر عوامل فشارزا بیشترین همبستگی را با خرده مقیاس اضطراب و اختلال خواب و کمترین همبستگی را با خرده مقیاس اختلال در عملکرد اجتماعی دارند.
سوال ۲) سطح سلامت عمومی به تفکیک جنسیت چگونه می‌باشد؟
برای مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی بین دانشجویان دختر و دانشجویان پسر بدلیل عدم نرمالیتی توزیع نمرات از آزمون یو مان – ویتنی استفاده شد. نتایج آن به شرح ذیل بدست آمد:
جدول ( ۴ – ۴) مقایسه میانگین نمرات پرسشنامه سلامت عمومی در دانشجویان دختر و پسر
مقیاس
دختران
پسران
مقدار
احتمال
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
علایم جسمانی
۸۸۵/۰
۵۹۵/۰
۶۶۶/۰
۴۸۶/۰
۰۰۷/۰
اضطراب و اختلال خواب
۹۴۸/۰
۶۳۹/۰
۷۹۳/۰
۶۲۵/۰
۰۶۶/۰
اختلال در عملکرد اجتماعی
۳۴۹/۱
۴۹۶/۰
۲۵۷/۱
۵۱۰/۰
۲۸۹/۰
افسردگی شدید
۵۹۳/۰
۵۵۵/۰
۵۲۰/۰
۵۵۲/۰
۱۹۹/۰
کل
۱۷۰/۲۶
۴۰۴/۱۲
۵۳۴/۲۳
۹۴۴/۱۱
۱۴۰/۰
همانطور که اطلاعات موجود در جدول بالا نشان می‌دهد در مجموع میانگین نمرات سلامت عمومی دانشجویان دختر از دانشجویان پسر بیشتر بوده ولی این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نمی‌باشد (۱۴۰/۰=P). در خرده مقیاس علایم جسمانی میانگین نمرات دانشجویان پسر نسبت به دانشجویان دختر بطور معنی‌داری پائین‌تر می‌باشد(۰۰۷/۰=P) که مبین آن است پسران نسبت به دختران از لحاظ اختلال در علایم جسمانی از وضعیت مطلوب‌تری برخوردارند.
سوال ۳) سطح سلامت عمومی به تفکیک وضعیت تاهل چگونه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *