پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی: مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

گروه روان­شناسی

عنوان:

مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

استادان راهنما:

دکتر مهناز خسرو جاوید

دکتر ایرج صالحی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-1بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-3هدفهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-3-1هدفهای اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-3-2هدفهای جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-4فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4-1فرضیه های اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4-2یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-5تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-5-1خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-5-2ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………8
1-5-3کارکردخانواده……………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-5-4تیزهوشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-5-5مدارس عادی………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-6تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-1خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-6-2ویژگی شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-6-3کارکردخانواده………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-6-4تیزهوشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
فصل دوم:پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..11
پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1تعاریف ومفاهیم خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………….12
2-1-1خودنظم بخشی رفتار…………………………………………………………………………………………………………………………12
2-1-2انواع خودنظم بخشی………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-3خودنظم دهی بیرونی………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-4خودنظم دهی درون فکنی شده……………………………………………………………………………………………………….14
2-1-5ویژگی های یادگیرنده خودتنظیم……………………………………………………………………………………………………14
2-1-6منابع خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………………………………16
2-1-7 تعیین کننده های شخصی……………………………………………………………………………………………………………..16
2-1-8تعیین کننده های رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-9تعیین کننده های محیطی…………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-10اصول آموزش برای خودنظم بخشی…………………………………………………………………………………………………17
2-1-11ضرورت آموزش خودنظم بخشی در مدارس…………………………………………………………………………………..17
2-1-12الگوهای یادگیری خودنظم بخشی……………………………………………………………………………………………………18
2-1-13الگوی کرنو………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-1-14الگوی بوگارتس……………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-1-15الگوی کارور وشییر………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-1-16الگوی باتلر ووین……………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-1-17الگوی پنتریچ…………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-1-18راهبردهای شناختی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………25
2-1-19راهبردهای خودگردانی جهت کنترل شناخت……………………………………………………………………………..25
2-1-20راهبردهای مدیریت منابع……………………………………………………………………………………………………………….25
2-1-21دیدگاه هاو نظریه های یادگیری خودگردان………………………………………………………………………………….25
2-1-22پدیدارشناسان………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-1-23کنشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………………25
2-1-24ویگوتسکی………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
2-1-25پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….28
2-2تعاریف ومفاهیم ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………………………29
2-2-1ماهیت شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-2-2کارکردهای روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………30
2-2-3دیدگاه های موجود درباره شخصیت…………………………………………………………………………………………………..31
2-2-4ساختار واندازه گیری شخصیت…………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-5نظریه ها و رویکردهای شخصیت……………………………………………………………………………………………………….33
2-2-6رویکرد روان تحلیلگری……………………………………………………………………………………………………………………….33
2-2-7حالت من والدینی……………………………………………………………………………………………………………………………..34
2-2-8حالت من کودکی………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-2-9حالت من بالغ…………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-10رویکرد شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-2-11رویکرد یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-2-12رویکرد زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-13رویکرد صفاتی………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-14رویکرد یونگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-15 رویکرد انسانگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-2-16نظریه آیزنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-2-17نظریه کتل…………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-18الگوهای پنج عامل شخصیت……………………………………………………………………………………………………………42
2-2-19عوامل پنج گانه شخصیت………………………………………………………………………………………………………………..43
2-3تعاریف و مفاهیم کار کرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..46
2-3-1راهبردهای خانواده………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-3-2رویکردهاودیدگاه های تبیین خانواده…………………………………………………………………………………………………47
2-3-3رویکرد چند نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………48
2-3-4رویکرد ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-3-4-1خانواده گسسته……………………………………………………………………………………………………………………………..49
2-3-4-2خانواده به هم تنیده………………………………………………………………………………………………………………………49
2-3-5طرح سه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-3-5-1بد کارکردی رشدی خانواده……………………………………………………………………………………………………..50
2-3-5-2بدکارکردی نظام خانواده……………………………………………………………………………………………………………50
2-3-5-3بدکارکردی گروه خانواده…………………………………………………………………………………………………………..50
2-3-6دیدگاه راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………51
2-3-7 کارکردهای اساسی خانواده…………………………………………………………………………………………………………..51
2-3-8حمایت ومراقبت………………………………………………………………………………………………………………………………52
2-3-9جامعه پذیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….52
2-3-10عاطفه وهمراهی……………………………………………………………………………………………………………………………53
2-3-11مدل فرآیند کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………..54
2-3-12نقش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………55
2-3-13ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-3-14دخالت عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………………………56
2-3-14-1عدم دخالت یافقدان دخالت……………………………………………………………………………………………………….56
2-3-14-2علاقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………56
2-3-14-3آمیختگی خودخواهانه………………………………………………………………………………………………………………..56
2-3-14-4دخالت دلسوزانه…………………………………………………………………………………………………………………………56
2-3-14-5شبکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….56
2-3-15کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….57
2-3-16ارزشها وهنجارها……………………………………………………………………………………………………………………………….58
2-3-17پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..58
2-3-18پژوهش های انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………….58
2-3-19پژوهش های انجام شده خارج از ایران…………………………………………………………………………………………..65
فصل سوم:
طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..70
3-1پیش درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
3-2طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
3-4ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-4-1پرسشنامه پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………….73
3-4-2پرسشنامه عملکرد خانواده………………………………………………………………………………………………………………….74
3-4-3پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد……………………………………………………………………………………………………………77
3-5شیوه اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
3-6 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
فصل چهارم:یافته های پزوهش…………………………………………………………………………………………..79
4-1پیش درآمد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
4-2تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه یک………………………………………………………………………………………………..80
4-3تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه دو……………………………………………………………………………………………………82
4-4تحلیل توصیفی واستنباطی فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………86
4-5یافته های جانبی……………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-6یافته های جانبی یک……………………………………………………………………………………………………………………………..89
4-7یافته های جانبی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-8یافته های جانبی سه………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-9یافته های جانبی چهار……………………………………………………………………………………………………………………………91
4-10یافته های جانبی پنج……………………………………………………………………………………………………………………………92
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………95
5-1پیش درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
5-2مروری برمسئله وهدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..96
5-3تبیین یافته ها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………………..96
5-4فرضیه یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96
5-5فرضیه دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
5-6فرضیه سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99
5-7یافته یک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
5-8یافته دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
5-9یافته سه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….101
5-10یافته چهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
5-11یافته پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………102
5-12محدودیت های پزوهش…………………………………………………………………………………………………………………….102
5-13پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..103
5-14پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………….103
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………..105
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….111.
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
پرسشنامه کارکرد خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………113
پرسشنامه شخصیت نئو…………………………………………………………………………………………………………………………….116
پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد…………………………………………………………………………………………………………………. 123
فهرست جداول
جدول4-1 : شاخص­های توصیفی توانایی خودنظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………..80          
جدول4-2: آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس   …………………81
جدول 4-3 : نتایج آزمون مقایسه توانایی خود نظم بخشی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………….81
جدول 4-4 : بررسی تفاوت توانایی خود نظم بخشی در دانش آموزان تیزهوش ، غیرتیزهوش و هنرستانی………………………..82
جدول 4-5 : شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیتی در دانش­آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………..83
جدول 4-6 : آزمون لون برای بررسی یکسانی واریانس ویژگی­های شخصیتی……………………………………………………………………..84
جدول 4-7 : نتایج آزمون مقایسه ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی………………….84
جدول 4-8 : بررسی تفاوت ویژگی­های شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………….85
جدول 4-9 : شاخص­های توصیفی کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……………………………86
جدول 4-10 : آزمون لون برای یکسانی واریانس کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی……87
جدول 4-11 : نتایج آزمون مقایسه ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………88
جدول 4-12 : بررسی تفاوت کارکرد خانواده دانش آموزان تیزهوش، غیرتیزهوش و هنرستانی…………………………………………89
جدول 4-13 : همبستگی­­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و توانایی خودنظم بخشی……………………………………………….90
جدول 4-14 : همبستگی­های متقابل بین ویژگی­های شخصیتی و کارکرد خانواده…………………………………………………………….90
جدول4-15 : همبستگی بین توانایی خودنظم بخشی و کارکرد خانواده در دختران………………………………………………………….91
جدول 4-16 : تحلیل رگرسیون برای پیش بینی توانای خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی……………………….91
جدول 4 -17 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی..92
جدول 4-18 – خلاصه نتایج رگرسیون پیش بینی توانایی خودنظم بخشی بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………….92
جدول 4-19 : خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی…………………….93
جدول 4 -20 :آزمون تحلیل واریانس معنی­داری پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………93
جدول 4-21 خلاصه نتایج رگرسیون پیش­بینی کارکرد خانواده بر اساس ویژگی­های شخصیتی………………………………..94
چکیده
نوجوانان سرمایه­های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعدادهای درخشان دارای محیط نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می­باشند تفاوت دو محیط آموزشی می­تواند موجب تقویت با ایجاد ویژگی­های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش­آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت­های اجتماعی موجود در خود نظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد خانواده دانش­آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بوده ونمونه­گیری بصورت خوشه­ای چند مرحله­ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه یک آموزش و پرورش رشت در سال تحصیلی 93- 94بود، که به تعداد 6990 نفر بودند. نمونه آماری شامل 180نفر از دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی در سطح متوسطه بود. در این پژوهش از پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، پنج عاملی شخصیت (کاستا و مک کری، 1985) و پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین سه گروه دانش آموزان تیزهوش، دبیرستانی و هنرستانی در خود نظم بخشی (05/0>p)، ویژگی­های شخصیت (05/0>p).، و کارکرد خانواده (05/0>p)، وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می­رسد که دانش­آموزان دبیرستان­های تیزهوشان از نظر برخی از ابعاد خودنظم بخشی، ویژگی­های شخصیتی و نیز عملکرد خانواده با دانش­آموزان عادی متفاوت هستند. شرایط مطلوب محیط آموزشی و نوع برخورد خانواده می­تواند در این تفاوت­ها نقش داشته باشد.
مقدمه
دانش بشری درباره نیازهای مختلف یک انسان، دست­اندرکاران آموزش و پرورش را به تحقق نیازهای دانش­آموزان در ابعاد گوناگون ملزم ساخته است. رشد همه جانبه نوجوان و برآوردن نیازهای آنان از جهت جسمی، حرکتی، شناختی، زبان و گفتار، عاطفی واجتماعی و بالاخره رشد خلاقیت و ابراز وجود مدنظر بسیاری از دست­اندرکاران تعلیم و تربیت می­باشد که در مراحل آموزشی بالاتر باید دنبال شوند (مفیدی،1390).
از آنجایی که انسان­ها در ابعاد مختلف دارای تفاوت­هایی هستند، این تفاوت­ها در توانایی­ها، استعدادها، رغبت­ها و سرانجام در شخصیت آنها نمود می­یابد. شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش آموزان این امکان را فراهم می­آورد تا با شناخت و آگاهی، مسائل را با علایق و صلاحیت­های آنها تطبیق داده و از نظر روحی روانی محیط زندگی و    زمینه­های تحصیلی را ایمن سازیم، تا دانش آموزان بتوانند در آن محیط، توانایی­ها و مهارت­های خویش را بکار گیرند. کیفیت افکار دانش آموزان برای یادگیری بسیار مهم است. دانش آموزان در پردازش، رمزگذاری، فراخوانی و سازماندهی و همچنین نحوه بکارگیری اطلاعات آموخته شده با هم متفاوت هستند. برخی از آنها یادگیرندگان متفکری هستند و برخی دیگر اطلاعات را به صورت کاملاً سطحی پردازش می­کنند (ابراهیم اوغلو[1]، 2013).
عصرکنونی نیازمند افرادی با ویژگی­های شخصیتی است که توانایی خودنظم بخشی را داشته باشند. افراد علاوه بر تفاوت­های فردی، در چگونگی برخورد با یک تکلیف نیز با یکدیگر متفاوتند. اما این تفاوت­ها تنها بیانگر تفاوت سطح بهره هوشی یا الگوهای توانایی ویژه نیست، بلکه به راهبرد­های یادگیری خود – تنظیمی معطوف می­شود (زومبرن[2] و همکاران، 2011). در حالی که پیشرفت­هایی در درک یادگیری خود- تنظیمی مشاهده می­شود، هنوز سوالاتی وجود دارند که بی­پاسخ مانده­اند. یکی از آنها به این موضوع می­پردازد که یادگیری خود– تنظیمی را می­توان یک ویژگی قابل یادگیری در نظر گرفت، یا باید آن ویژگی مربوط به تفاوت­های فردی دانست. به بیان دیگر، این که یادگیری خودتنظیمی تا چه حد در پیوند با گرایش­های شخصیتی ثابت است، هنوز به طور منظم بررسی نشده است (بیدجرانو و یون دای[3]، 2007).
اخیراً کارشناسان تعلیم و تربیت به مقوله­های شناخت و انگیزش توجه بیشتری کرده­اند. شناخت دربرگیرنده  پاره­ای از توانایی و اعمال ذهنی از قبیل درک کردن و تشخیص و تفکر می­باشد که نقش آن در یادگیری مد نظر است. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارت­های خودآموزی، سوال پرسیدن از خود، خود بازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک می­کند تا با استفاده از فرایندهای شناختی، یادگیری­شان تسهیل شود. عوامل مختلفی در جهت­گیری خودنظم­بخشی دانش­آموزان در موقعیت­های مختلف تأثیر دارد که از آن جمله می­توان به محیط خانواده و ویژگی شخصیتی دانش­آموزان اشاره نمود (پنتریچ [4]، 2002؛ نقل ازسیف، 1388).
خانواده بعنوان اولین و مهمترین نماینده جامعه نقش اساسی را در آموزش شیوه زندگی به افراد بازی می­کند. تحقیقات بسیاری نشان­دهنده است که بیشتر بچه­هایی که از نظر تحصیلی موفق هستند از خانواده­هایی هستند که روابط سالمی بین اعضای خانواده برقرار است. همواره خانواده بعنوان مهم­ترین سیستم انسانی مورد توجه بوده است. به بیان نظریه­پردازان سیستم خانواده­، خانواده مانند بدن انسان است که هر جزء بر جزء دیگر تأثیر می­گذارد و از آن تأثیر می­پذیرد (قریشی، 1391).
با توجه به جایگاه و اهمیت سیستم آموزشی در تعیین سرنوشت تحصیلی دانش­آموزان، هدف در این پژوش بر این اصل استوار است که با شناخت ویژگی­های شخصیتی دانش­آموزان و اهمیت دادن به توانایی خودنظم­گری­شان با توجه به شرایط و ضوابط خانوادگی آنها دست­اندرکاران تعلیم و تربیت با جلب مشارکت والدین بتوانند آینده­سازان جامعه علمی را به مهارت­های لازم تجهیز کنند.
تعداد صفحه : 140
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه روانشناسی گرایش روانشناسی شخصیت: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت روان و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رشته های نظری پایه سوم دبیرستان های شهرستان شهرضا سال تحصیلی 91-1390

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***