پایان نامه ارشد در رشته روانشناسی عمومی: مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 – 88

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش : عمومی

عنوان : مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 – 88

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی

موضوع:

مقایسه اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 – 88

استاد راهنما:

دکتر رسول کردنوقابی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 20
1 – 1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….. 40
2 – 1 اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………. 10
3 – 1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 17
4 – 1 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 17
5 – 1 تبیین متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………… 17
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………….. 18
6 – 1 روش های آموزشی………………………………………………………………………………… 18
1– 6 – 1 آموزش به روش سخنرانی ………………………………………………………………….. 19
2 – 6 – 1 آموزش به روش بحث گروهی ……………………………………………………………. 20
7 – 1 یادگیری مهارت خودآگاهی ……………………………………………………………………………. 20
فصـــل دوم
پیشینه ی تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 23
1 – 2 مهارت های زندگی…………………………………………………………………………………………. 24
2– 2 مهارت های زندگی کدامند؟ …………………………………………………………………………… 29
3- 2 اجزاء مهم خودآگاهی ………………………………………………………………………………………. 35
1-3-2 ویژگی ها و صفات خود………………………………………………………………………… 36
1-1-3-2 شناخت ویژگی های جسمانی…………………………………………………… 36
2-1-3-2 شناخت ویژگی های هیجانی …………………………………………………… 37
3-1-3-2 شناخت ویژگی های رفتاری ……………………………………………………. 38
2-3-2 شناخت توانایی ها ، استعدادها ، پیشرفت ها و تجربیان منفی ……………………………. 38
3-3-2 شناخت نقاط قوت و ضعف ……………………………………………………………………. 38
4-3-2 عزت نفس و خودپنداره…………………………………………………………………………. 39
5-3-2 شناخت افکار و عقاید و ارزش های خود……………………………………………………. 41
6-3-2 خودارزیابی صحیح ………………………………………………………………………………. 42
4-2 انواع اگاهی از خود …………………………………………………………………………………………… 43
5-2 عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی ………………………………………………………………………….. 45
6-2 موانع رشد خودآگاهی……………………………………………………………………………………….. 47
1-6-2 توقعات و انتظارات بیش از حد ………………………………………………………………… 47
2-6-2 کمال طلبی …………………………………………………………………………………………. 47
3-6-2 غرورها ……………………………………………………………………………………………… 48
7-2 وپژگی های افراد خودآگاه ………………………………………………………………………………… 48
8-2 آموزش …………………………………………………………………………………………………………. 49
9-2 یادگیری ………………………………………………………………………………………………………… 50
2-9-2 تعریف یادگیری ………………………………………………………………………………….. 50
4-9-2 اصول یادگیری ……………………………………………………………………………………. 51
10-2 نظریه های آموزشی و یادگیری ………………………………………………………………………….. 53
1-10-2 نظریه های رفتارگرایی …………………………………………………………………………. 54
2-10-2 نظریه های شناخت گرایی …………………………………………………………………….. 56
3-10-2 نظریه های ساخت گرایی یا سازندگی …………………………………………………….. 65
11-2 الگوهای آموزشی …………………………………………………………………………………………… 67
1-11-2 الگوهای خبرپردازی …………………………………………………………………………… 68
2-11-2 الگوهای اجتماعی ………………………………………………………………………………. 69
3-11-2 الگوهای فردی ………………………………………………………………………………….. 70
4-11-2 الگوهای نظام های رفتاری ……………………………………………………………………. 70
5-11-2 الگوهای آموزشی سازندگی …………………………………………………………………. 71
12-2 راهبردهای آموزشی ………………………………………………………………………………………… 71
1-12-2 آموزش مستقیم ( معلّم محور ) …………………………………………………………….. 71
1-1-12-2 روش سخنرانی ………………………………………………………………….. 73
2-1-12-2 پیشینه ی روش سخنرانی ………………………………………………………. 74
3-12-2 روش آموزش غیر مستقیم …………………………………………………………………… 75
1-3-12-2 روش آموزش تعاملی ………………………………………………………….. 76
2-3-12-2 آموزش به کمک بحث گروهی ……………………………………………. 77
3-3-12-2 مراحل آموزش به روش بحث گروهی ……………………………………. 79
4-3-12-2 بحث گروه های کوچک …………………………………………………………………………. 82
4-12-2 راهبرد یادگیری از طریق تجربه …………………………………………………………….. 84
5-12-2 مطالعه ی مستقل ……………………………………………………………………………….. 85
13-2 مروری بر پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………….. 85
1-13-2 پژوهش های انجام شده در داخل کشور ………………………………………………….. 85
2-13-2 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………. 96
14-2 جمع بندی پژوهش ها ……………………………………………………………………………. 101
فصـــل سوم
روش تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 103
1-3 جامعه ی آماری ………………………………………………………………………………………………. 103
2-3 نمونه ی آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………….. 103
3-3 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 104
4-3 طرح تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 105
5-3 ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………… 106
6-3 شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودآگاهی ………………………………………………………………… 107
7-3 روش اجرا و جمع آوری داده ها …………………………………………………………………………… 108
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….. 109
فصـــل چهارم
یافته های پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 111
یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………… 111
یافته های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. 117
1-4 آزمون فرضیه ی اوّل …………………………………………………………………………………………. 117
2-4 آزمون فرضیه ی دوّم …………………………………………………………………………………………. 120
3-4 آزمون فرضیه ی سوّم ………………………………………………………………………………………… 121
فصـــل پنجم
1-5 خلاصه و جمع بندی …………………………………………………………………………………………. 124
2-5 بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 125
3-5 محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………….. 132
4-5 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 133
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………… 136
فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………………………. 145
پیوست ها
پروتکل آموزش به شیوه ی بحث گروهی ……………………………………………………………………. 148
پروتکل آموزش به شیوه ی به شیوه ی سخنرانی……………………………………………………………… 156
برگه های توزیعی……………………………………………………………………………………………………. 164
پرسشنامه خودآگاهی پرسشنامه خودآگاهی ………………………………………………………………….. 180
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 182
فهرست جدول ها
جدول 1-3 طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………. 105
جدول 1-4 میانگین های تعدیل شده سه گروه………………………………………………………………. 111
جدول2-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی ………….. 112
جدول3-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی بحث گروهی و کنترل ……………………… 114
جدول4-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون و افتراقی گروه سخنرانی و کنترل ……………………. 115
جدول 5-4 جدول تحلیل واریانس یک طرفه ( ANOVA )…………………………………………… 117
جدول 6-4 مقایسه ترکیبی سه گروه از طریق آزمون شفه………………………………………………….. 118
جدول 7-4 مقایسه ترکیبی شفه براساس سطح اطمینان بالا و پایین……………………………………….. 119
جدول8-4 آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه کنترل و بحث گروهی………………………. 121
جدول9-4 آزمونTمستقل برای مقایسه میانگین گروه کنترل و سخنرانی ……………………………. 122
فهرست نمودارها
نمودار 1-4 مقایسه میانگین های تعدیل شده سه گروه …………………………………………………….. 112
نمودار 2-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه سخنرانی و بحث گروهی………………………. 113
نمودار 3-4 مقایسه میانگین نمرات افتراقی گروه سخنرانی و بحث گروهی…………………………….. 113
نمودار 4-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل و بحث گروهی………………………….. 114
نمودار 5-4 مقایسه میانگین افتراقی گروه کنترل و بحث گروهی………………………………………… 115
نمودار 6-4 مقایسه میانگین نمرات پس آزمون گروه سخنرانی و کنترل………………………………… 116
نمودار 7-4 مقایسه میانگین نمرات افتراقی گروه سخنرانی و کنترل………………………………………. 11
چکیده
پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان پسر دوره ی راهنمایی شهر تویسرکان سال تحصیلی 89 – 88 صورت گرفته است . برای این منظور تعداد 51 نفردانش آموز سال دوّم راهنمایی از یک مدرسه ی راهنمایی به طور تصادفی انتخاب و در قالب سه گروه ( دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل ) مرتب شدند . برای آزمودن فرضیه های پژوهش از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد . دو گروه آزمایش سخنرانی و بحث گروهی به مدت یک ماه و نیم ( شش جلسه ) تحت تأثیر متغیر مستقل یعنی اجرای دو روش آموزشی سخنرانی و بحث گروهی قرار گرفتند امّا گروه کنترل در معرض هیچ آموزشی قرار نگرفت . در پایان ( جلسه هفتم ) برای هر سه گروه پس آزمون اجرا شد . برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی خودآگاهی استفاده شد . تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T مستقل ، تحلیل واریانس یک راهه ( ANOVA ) و آزمون تعقیبی شفه ، نشان داد که آموزش به روش سخنرانی و بحث گروهی هر دو بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان تأثیر مثبت دارند امّا یادگیری دانش آموزان با استفاده از روش بحث گروهی بیشتر از روش سخنرانی بوده است .
مقدمه
همه ی ما در طول زندگی ، با فشارها و استرس های بزرگ و کوچکی مانند مراحل رشدی ، بلوغ ، بیماری ها ، فشار اقتصادی ، امتحان ، زلزله ، رقابت و یا از دست دادن اتوبوس ، دیر رسیدن به مدرسه یا محل کار ، امتحان ، سروصدای ماشین ها و … سروکار داریم . این دردسرها و گرفتاری ها روی احساس رضایت و شادی ما از زندگی تأثیر می گذارد و به تدریج سلامت ذهنی و جسمانی ما را تحت تأثیر قرار می دهد . برای رسیدن به یک سطح مطلوب از بهداشت روان برنامه های مختلفی ارائه شده است که به طور کلی این برنامه ها حول دو محور اصلی ارتقاء و پیشگیری طراحی شده است . برنامه آموزش مهارت های زندگی[1] بر اساس ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی تهیه و تدارک دیده شده است . مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی است که کودکان و نوجوانان باید آنها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود ، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر ، شایسته و مطمئن عمل نمایند . یکی از این مهارتها ، مهارت خودآگاهی[2] می باشد که به فرد کمک می کند خود را بشناسد و از خصوصیات ، نقاط ضعف و قدرت ، خواسته ها ، ترس ها و انزجارها آگاهی یابد ( غیاث فخری با همکاری بینازاده ، 1385 ) .
در طول تاریخ ، انسان همواره کوشیده است تجارب و یافته های خود را به فرزندان و نسل آینده منتقل کند . این نیاز به آموزش و یادگیری ، سبب بقای جوامع بشری شده و بدین سان ،       فرهنگ سازی و حفظ آن ، جزء لاینفک آرمان های انسانی و شناسنامه انسان گردیده است . آموزش و یادگیری یک وظیفه ی راهبردی است که همواره ، این سوال برای صاحب نظران تعلیم و تربیت مطرح بوده است که (( می خواهیم چه چیزی را یاد بدهیم و چگونه می خواهیم آن را یاد بدهیم . )) برای یک آموزش اثربخش و مؤثر ، استفاده از فنون و راهبردهای مطلوب ، حائز اهمیت است ( فضلی خانی ، 1381 ) .
” امروزه یادگیری[3] رویدادی اکتشافی تلقی می شود که از طریق مشارکت فعال بین معلم و دانش آموزان صورت می گیرد . ضرورت شناخت روابط فعال بین عوامل تدریس اهمیت بسیار دارد . کسب تجربه به وسیله ی فرد یک فعالیت حداقل دو جانبه است . در فرایند جدید آموزش انتقال دانش و مفاهیم کارآیی کمتری دارد و بیشتر به فرایند تولید دانش توجه       می شود که این فرایند ، امکان شناخت موقعیت ها ، گزینش راهکارهای مناسب ، استنباط و تحلیل دقیق موضوع و در نهایت کشف حقیقت را برای فراگیران فراهم می آورد ” ( کیوانفر ، 1381، ص42 – 39 ) .                                                                                                آموزش و پرورش کلید کیفیت منابع انسانی است ، بنابراین ضروری است ، دانش آموزان را به ابزاری مجهز نماییم تا قادر باشند استعدادهای بالقوه خویش را از راه یادگیری واقعی برای مشارکت هوشمندانه در امور جامعه تحقق بخشند و برای روندهای تازه طرحی نو درافکنند .
نظامهای پیشرو آموزش و پرورش می کوشند ظرفیت تغییر ، نوآوری و بازسازی خود را در ابعاد گوناگون گسترش دهند . در این بین تأکید بر روش هایی خواهد بود که به توسعه ی توانایی ها در حین فعالیت های آموزشی منجر شود و مؤثرترین آنها در بهبود فرایند آموزش و یادگیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد
تعداد صفحه : 199
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد رشته مدیریت: شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Author: