پایان نامه ارشد با موضوع پرستاران شاغل، بهبود مستمر

ی شود که بالقوه، توان آسیب رساندن به بیمار را ندارند
(3/6)6
(1/21)20
(1/42)40
(4/28)27
(1/2)2
91/0±99/2
D3
اشتباهاتی گزارش می شود که توان آسیب رساندن به بیمار را داشتند ولی این اتفاق نیفتاده است
(1/2)2
(2/23)22
(4/27)26
(1/41)39
(2/6)6
95/0±26/3
جدول5-4) توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت میزان گزارش دهی حوادث نا خواسته

همانطور که در جدول صفحه قبل آمده است، بیشترین دیدگاه منفی پرسنل اتاق های عمل در بیانیه” اشتباهاتی گزارش می شود که بالقوه، توان آسیب رساندن به بیمار را ندارند” می باشد(4/28%) و بیشترین دیدگاه مثبت پرسنل در بیانیه” هنگامی که اشتباهی رخ می دهد، ولی قبل از آنکه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد، شناسائی و تصحیح می شود” می باشد(2/44%).

نمودار 6-4) توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگی ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت ایمنی بیمار
ردیف
بیانیهها
کاملاً مخالفم
1
مخالفم

2
نظری ندارم
3
موافقم

4
کاملاً موافقم
5
میانگین±انحراف معیار
E
*
رتبهبندی کلی ایمنی بیمار در بخش شما
(4/8)8
(6/11)11
(7/54)52
(20)19
(1/2)2
87/0±96/2

همانطور که در جدول فوق آمده است، بیشترین دیدگاه پرسنل اتاق های عمل در بیانیه” ایمنی بیمار در اتاق های عمل در حد قابل قبول است ” می باشد یعنی حدود 7/54% اتاق هاق عمل دارای ایمنی بیمار قابل قبولی هستند.

نمودار 6-4)توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگی ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت ایمنی بیمار

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می گردد، از دیدگاه اکثریت پرسنل اتاق های عمل، رتبه کلی ایمنی بیمار در بخش ها در حد ” قابل قبول”(7/54%) می باشد.

ردیف
بیانیهها
کاملاً مخالفم
1
مخالفم

2
نظری ندارم

3
موافقم

4
کاملاً موافقم
5
میانگین±انحراف معیار
F1
مجموعه مدیریتی بیمارستان جو کاری بوجود آورده است که ایمنی بیمار را ارتقاء دهد
(3/6)6
(2/24)23
(1/21)20
(2/44)42
(2/4)4
04/1±16/3
F2(r)
واحدهای بیمارستانی هماهنگی خوبی با یکدیگر ندارند
(3/5)5
(8/35)34
(8/35)34
(1/22)21
0
86/0±76/2
F3(r)
هنگام انتقال بیماران از بخشی به بخش دیگر، انجام بعضی از امور فراموش می شود
(2/3)3
(5/52)50
(9/17)17
(3/25)24
(1/1)1
92/0±68/2
F4
ما بین بخش هایی که ارتباط متقابل دارند، همکاری مناسبی وجود دارد
(1/1)1
(9/38)37
(3/26)25
(7/33)32
0
87/0±93/2
F5(r)
اطلاعات مهم مرتبط با مراقبت از بیمار، اغلب به هنگام تعویض شیفت از دست می رود
(2/4)4
(8/35)34
(1/22)21
(7/34)33
(2/3)3
1±97/2
F6(r)
کارکردن با پرسنل سایر بخش های بیمارستان، اغلب برای ما ناخوشایند است
(3/5)5
(1/22)21
(6/32)31
(9/38)37
(1/1)1
93/0±08/3
F7(r)
اغلب در هنگام هماهنگی و مبادله اطلاعات با سایر واحدهای بیمارستان، با مشکل مواجه می شویم
(4/7)7
(6/33)32
(40)38
(9/17)17
(1/1)1
88/0±72/2
F8
اقدامات مجموعه مدیریتی بیمارستان حاکی از اولویت زیاد مسائل مرتبط با ایمنی بیمار می باشد
(4/7)7
(8/16)16
(8/36)35
(7/33)32
(3/5)5
1±13/3
F9(r)
به نظر می رسد که مجموعه مدیریتی بیمارستان فقط پس از وقوع یک حادثه ناخواسته به مسئله ایمنی بیمار توجه می نماید
(5/9)9
(3/45)43
(5/30)29
(7/14)14
0
86/0±51/2
F10
واحدهای بیمارستانی برای ارایه مراقبت مناسب به بیمار، هماهنگی لازم و مناسب را دارند
(1/2)2
(5/29)28
(8/35)34
(5/30)29
(1/2)2
88/0±01/3
F11(r)
در این بیمارستان، اوقات تعویض شیفت برای بیماران مشکل آفرین است
(6/11)11
(9/38)37
(20)19
(3/26)25
(2/3)3
08/1±71/2

جدول7-4) توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با وضعیت فرهنگی ایمنی بیمار، تبریز، 1393- قسمت بیمارستان شما

همانطور که در جداول 7-4) آمده است، بیشترین دیدگاه منفی پرسنل اتاق های عمل در بیانیه” کارکردن با پرسنل سایر بخش های بیمارستان، اغلب برای ما ناخوشایند است ” می باشد(9/38%) و بیشترین دیدگاه مثبت پرسنل در بیانیه” هنگام انتقال بیماران از بخشی به بخش دیگر، انجام بعضی از امور فراموش می شود ” است(6/52%).

جدول 8-4) توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با تعداد حوادث گزارش شده در 12 ماه گذشته
گزارش حوادث
هیچ موردی گزارش نشده است
2-1 مورد گزارش
5-3 مورد گزارش
10-6 مورد گزارش
بیشتر از 21 مورد گزارش
توزیع فراوانی
(1/61)56
(2/23)22
(1/2)2
(3/6)6
(1/2)2

نمودار8-4) توزیع فراوانی پاسخ های پرستاران اتاق های عمل در رابطه با تعداد حوادث گزارش شده در 12 ماه گذشته

جدول 9-4) پاسخ پرستاران شاغل در اتاق های عمل در مورد وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار- ابعاد مرتبط با بخش
ردیف
ابعاد مرتبط با بخش

مثبت
N (%)
بی نظر
N (%)
منفی
N (%)
1
انتظارات و عملکرد سرپرست بخش ها در راستای ارتقای ایمنی
B1
(3/47)45
(9/17)17
(8/34)33

B2
(3/64)61
(9/15)15
(8/19)18

B3(r)
(2/43)41
(3/26)25
(5/30)29

B4(r)
(7/72)70
(7/13)13
(6/13)12

میانگین جمع
(8/56)25/54
(45/18)5/17
(67/24)23
2
آموزش سازمانی/ بهبود سیستم در زمینه ی ایمنی بیمار
A6
(3/85)81

(3/6)6
(4/8)8

A9
(5/49)47
(4/27)26
(1/22)21

A13
(9/38)37
(7/34)33
(3/25)24

میانگین جمع
(9/57) 55
(8/22)66/21
(6/18)66/17
3
کار تیمی درون بخشی
A1
(9/77)74
(4/8)8
(7/13)13

A3
(3/67)64
(8/15)15
(9/16)16

A4
(2/64)61
(7/14)14
(20)19

A11
(7/53)51
(8/15)15
(5/29)28

میانگین جمع
(77/65)5/62
(67/13)13
(02/20)19
4
ارتباطات باز و شفاف پیرامون مسائل ایمنی بیمار
C2
(1/61)58
(5/11)11
(4/27)26

C4
(2/23)22
(4/28)27
(4/48)46

C6(r)
(1/41)39
(2/23)22
(7/35)34

میانگین جمع
(8/41)66/39
(03/21)20
(16/37)33/35
5
بازخورد و ارتباطات در مورد خطاهای صورت گرفته
C1
(6/51)49
(8/36)35
(5/10)10

C3
(3/66)63
(4/8)8
(3/25)24

C5
(6/50)48
(8/16)16
(6/31)30

میانگین جمع
(16/56)33/53
(66/20)66/19
(46/22)33/21

ادامه جدول 9-4) پاسخ پرستاران شاغل در اتاق های عمل در مورد وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار- ابعاد مرتبط با بخش
ردیف
ابعاد مرتبط با بخش

مثبت
N (%)
بی نظر
N (%)
منفی
N (%)
6
پاسخ های غیر تنبیهی به خطاها
A8(r)
(9/17)17
(4/27)26
(7/54)52

A12(r)
(7/13)13
(7/33)32
(6/51)49

A16(r)
(9/16)16
(8/17)17
(3/65)62

میانگین جمع
(16/16)33/15
(3/26)25
(2/57)33/54
7
پرسنلStaffing))
A2
(6/11)11
(2/3)3
(2/85)81

A5(r)
(2/24)23
(4/27)26
(4/48)46

A7(r)
(2/66)63
(1/21)20
(7/12)12

A14(r)
(9/18)18
(2/3)3
(9/77)74

میانگین جمع
(22/30)75/28
(72/13)13
(05/56)25/53
میانگین هفت بعد مرتبط با بخش فرهنگ ایمنی بیمار
جمع کل
(40/46)11/44
(51/19)54/18
(73/33)98/31

جدول 10-4) پاسخ پرستاران شاغل در اتاق های عمل در مورد وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار- ابعاد مرتبط با بیمارستان
ردیف
ابعاد

مثبت
N (%)
بی نظر
N (%)
منفی
N (%)
1
حمایت مدیر بیمارستان از ایمنی بیمار
F1
(4/48)46
(1/21)20
(5/30)29

F8
(39)37
(8/36)35
(2/24)23

F9(r)
(7/14)14
(5/30)29
(8/54)52

میانگین جمع
(03/34)33/32
(46/29)28
(5/36)66/34
2
کارتیمی در بین بخش های بیمارستان
F2(r)
(1/22)21
(8/35)34
(1/41)39

F4
(7/33)32
(3/26)25
(40)38

F6(r)
(40)38
(6/32)31
(4/27)26

F10
(6/32)31
(8/35)34
(6/31)30

میانگین جمع
(1/32)5/30
(62/32)31
(02/35)25/33
3
نحوه ی انتقال بیمار بین بخش ها در بیمارستان
F3(r)
(4/26)25
(9/17)17
(7/55)53

F5(r)
(9/37)36
(1/22)21
(40)38

F7(r)
(19)18
(40)38
(41)39

F11(r)
(5/29)28
(20)19
(5/50)48

میانگین جمع
(2/28)75/26
(25)75/23
(8/46)5/44
میانگین سه بعد مرتبط با بیمارستان فرهنگ و ایمنی بیمار
جمع کل
(44/31)86/29
(02/29)58/27
(44/39)47/37

جدول 11-4) پاسخ پرستاران شاغل در اتاق های عمل در مورد وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار- ابعاد مرتبط با متغیرهای پیامد ایمنی
ردیف
ابعاد مرتبط با بخش

مثبت
N (%)
بی نظر
N (%)
منفی
N (%)
6
درک کلی پرسنل نسبت به ایمنی بیمار
A10(r)
(2/63)60
(7/13)13
(1/23)22

A15
(9/57)55
(3/5)5
(8/36)35

A17
(3/25)24
(3/26)25
(4/48)46

A18
(2/24)23
(1/21)20
(7/54)52

میانگین جمع
(65/42)5/40
(6/16)75/15
(75/40)75/38
7
فراوانی حوادث گزارش شده
D1
(4/47)45
(7/34)33
(9/17)17

D2
(5/30)29
(1/42)40
(4/27)26

D3
(3/47)45
(4/27)26
(3/25)24

میانگین جمع
(73/41)66/39
(73/34)33
(53/23)33/22
میانگین دو بعد مرتبط با پیامد های ایمنی بیمار
جمع کل
(19/42)08/40
(66/25)37/24
(14/32)54/30

جدول 12-4) میانگین پاسخ های مثبت پرستاران شاغل در اتاق های عمل به ابعاد دوازده گانه فرهنگ ایمنی بیمار
ابعاد
میانگین (انحراف معیار)
پاسخ های مثبت(%)
انتظارات و عملکرد سرپرست بخش های در راستای ارتقای ایمنی بیمار
(87/2)02/11
(1/57)25/54
آموزش سازمانی بهبود مستمر در زمینه ی ایمنی بیمار
(67/1)36/8
(9/57)55
کار تیمی درون بخش ها
(66/2)76/11
(9/77)2/74
ارتباطات باز و شفاف پیرامون مسائل ایمنی بیمار
(14/2)99/6
(0/40)38
بازخورد و ارتباطات درمورد خطاهای صورت گرفته
(51/1)91/7
(16/56)33/53
پاسخ های غیر تنبیهی به خطاها
(19/2)77/5
(1/57)33/54
حجم کاری پرسنل
(93/1)86/8
(6/37)7/35
حمایت مدیر بیمارستان از ایمنی بیمار
(91/1)11/7
(4/47)45
کار تیمی در بین بخش های بیمارستانی
(06/2)52/9
(7/33)32
نحوه ی انتقال و تحویل بیمار بین بخش ها در بیمارستان
(21/2)04/9
(8/46)5/44
درک کلی پرسنل نسبت به ایمنی بیمار
(91/2)31/10
(6/16)7/15
فراوانی حوادث گزارش شده
(21/1)38/7
(7/34)33

جدول 13-4) میانگین پاسخ های مثبت پرستاران شاغل در اتاق های عمل در رابطه با سطوح فرهنگ ایمنی بیمار
ردیف
سطح
میانگین (انحراف معیار)
فراوانی و درصد پاسخ های مثبت
1
هفت بعد مرتبط با سطح بخش
(27/5)17/53
(41/46)10/44
2
سه بعد مرتبط با سطح بیمارستان
(84/3)64/19
(44/31)86/29
3
دو بعد مرتبط با متغیرهای پیامد ایمنی
(18/3)05/14
(4/42)08/40
4
جمع
(09/4)95/28
(08/40)01/38

جدول14-4) ارتباط برخی از مشخصات دموگرافیک پرستاران اتاق های عمل با میانگین نمرات فرهنگ ایمنی بیماران
متغیر
میانگین(انحراف معیار)
آزمون آماری و سطح معنیداری
سن*
37- 20
76/18± 67/128
04/3 T =
Df = 77
003/0 P =

54- 38
36/16±
42/141

جنس
مرد
15/16± 62/137
T =05/2
Df =77
P =04/0

زن
18/20± 95/128

وضعیت تاهل
مجرد
23/10± 66/132
T =10/0
Df =78
P =91/0

متاهل
80/16± 15/133

محل کار
امام رضا(ع)
61/18± 34/134
f =43/0
Df =2
P =65/0

شهدا
57/20± 50/129

سینا
60/17±03/133

نوع استخدام
رسمی
11/18± 34/137
f =98/3
Df = 3
P =01/0

پیمانی
79/18± 40/125

کارمشخص
89/20± 30/148

قراردادی
81/14± 16/133

ادامه جدول14-4) مشخصات فردی- اجتماعی و ارتباط آن با فرهنگ ایمنی بیماران
نوبت شیفت کاری
صبح
34/18± 70/134
f =38/0
Df =3
P = 76/0

صبح و عصر
92/15± 13/129

شب
0± 09/134

شیفت ترکیبی
95/21± 22/134

سابقه کار
کمتر از یکسال
88/21± 83/142
f = 49/4
Df =5
P =001/0

5-1
41/20± 07/127

10-6
17/13± 41/129

15-11
84/11± 18/130

20-16
20/9± 75/121

21 سال به بالاتر
64/18± 07/156

مدرک تحصیلی
کارشناسی
55/17± 61/128
f =82/3
Df = 3
P = 01/0

کارشناسی ارشد
0± 04/149

فوق دیپلم اتاق عمل
83/16± 06/131

کارشناس اتاق عمل
71/21± 90/146

همانطور که در جداول 14-4) دیده می شود، بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه، دارای جنسیت زن، مجرد بوده و نوع استخدام پیمانی دارند و دارای مدرک کارشناسی پرستاری بوده و اکثرا” دارای سابقه کار10-6 سال بوده و در شیفت ترکیبی کار می کنند و میانگین سن حدود 35 سال دارند و اختلاف معنی داری بین فرهنگ ایمنی بیماران با مشخصات فردی- اجتماعی وجود دارد.

جدول15-4) زمان پذیرش بیمار در اتاق عمل و قبل از بیهوشی(Sign In)
ردیف
بیانیهها
کاربردی نیست
خیر
بلی
میانگین±انحراف معیار
جمع
1
آیا بیمار، نام و نام خانوادگی خود را تائید می نماید؟
(5/4)8
(8/2)5
(7/92)166
44/0±88/1
179
2
آیا بیمار نوع عمل جراحی خود را تائید می نماید؟
(6/5)10
(7/6)12
(7/87)157
45/0±87/1
179
3
آیا بیمار رضایت خود را از عمل جراحی تائید می نماید؟
(5/4)8
(5/4)8
(1/91)163
51/0±82/1
179
4
آیا بیمار محل عمل خود را تائید می نماید؟
(6/5)10
(2/2)4
(2/92)165
47/0±87/1
179
5
آیا موضع عمل جراحی، روی بیمار علامت گذاری شده است؟
(1/6)11
(1/91)163
(8/2)5
59/0±56/1
179
6
آیا بیمار حساسیت شناخته شده ای به داروهای بیهوشی دارد؟
(5)9
(5/33)60
(5/61)110
29/0±97/0
179
7
آیا بیمار حساسیت شناخته شده ای به آنتی بیوتیک ها مانند پنی سیلین و سایر داروها دارد؟
(3/7)13
(5/90)162
(2/2)4
29/0±97/0
179
8
آیا بیمار حساسیت شناخته شده ای به ترکیبات ید و بتادین و مانند آن دارد؟
(1/6)11
(1/91)163
(8/2)5
30/0±95/0
179
9
آیا بیمار جزء بیماران” موارد مشکل “است؟

(7/77)139
(3/22)40
41/0±22/1
179
10
آیا بیمار در معرض خطر آسپیراسیون قرار دارد؟
(2/2)4
(5/90)162
(3/7)13
30/0±05/1
179

11
در صورت “بلی” بودن جواب سوال قبلی، آیا دستگاه بیهوشی و ساکشن برای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *