منبع مقاله با موضوع تغییرات جمعیت، رشد جمعیت

۱۳۸۵ جمعیت کرج به ۱۳۸۶۰۳۰ ندر افزایش یافت.
جدوم ا۴-۳د جمعیت شمارش شده شهر کرج در سرشماریهای مختلف ارائه میدهد.
جدول :۴-۳ مقایسه تغییرات جمعیت شهر کرج در محدودههای شمارش شده در سرشماریهای مختلف و جمعیت بازسازی شده در محدوده سال ۱۳۸۰
شرح
۱۳۳۵
۱۳۴۵
۱۳۵۵
۱۳۶۵
۱۳۷۵
۱۳۸۵
جمعیت شهر کرج
۱۴۵۲۶
۴۴۲۴۳
۱۳۷۹۲۶
۲۷۵۱۰۰
۹۴۰۹۶۸
۱۳۸۶۰۳۰
مأخذ: مرکز آمار ایران.
-۵-۳-۲-۳ بررسی رشد جمعیت در قسمتهای مختلف شهر کرج
همانگونه که در بررسی سوابق جمعیت عنوان شد قسمتی از شهر کرج بزرگ در واقی همان محدوده قدیمیکرج است که در طوم زمان شهرهای مهرشهر و رجایی شهر در آن ادغام شدند و همچنین نراط روستایی متعددی در محدوده میان جاده و فردیس مالرد و سایر نراط به کرج یوستند تا محدوده فعلی این شهر شکل بگیرد.بیتردید به دلیل ویشگیهای متداوت این قسمتها تغییرات جمعیت در آنها یکنواخت و هماهنگ نبوده است و برای درک دقیقتر از روندی که در آینده تحوالت جمعیت در این شهر خواهد داشت بررسی آهنگ رشد جمعیت در هر قسمت و به ترکیک روری به نظر میرسد.برای روشنتر شدن این نکته یادآور میشویم
که مولدههای حرکات جمعیت مانند سشح باروری یا میزان مرگ ومیر و یا میزان خالص مهاجرت در این قسمتها یکسان نبوده است.
مهمترین وجه اختالف این قسمتها به لحاظ شهری یا روستایی بودن آنها امانند میان جاده و فردیس مالرد در قیاس با کرج و مهرشهر و رجایی شهرد و یا تداوت درسابره شهرنشینی آنها اتداوت کرج با مهرشر ورجایی شهرد است که به شدت بر برخی از ویشگیهای دموگرافیک مانند سشح باروری در این قسمتها ا ر گذاشته و آنها را از یکدیگر متداوت ساخته است.جدوم زیر تداوت در بعد خانوار و میزان باسوادی در این قسمتها را به تدکیک ارائه میدهد.همانگونه که در جدوم مالحظه میشود میزان باسوادی در میان جاده کمتر و بعد خانوار آن بیشتر از قسمتهای دیگر است.
-۶-۲-۲-۳ ساختار جمعیت
الف د ترکی جنسی جمعیت:
نسبت جنسی جمعیت شهر کرج بزرگ در سام ۱۳۷۵ برابر با ۱۰۵/۲ بوده است، یعنی، در مرابل هر ۱۰۰ زن در این شهر، ۱۰۵/۲ مرد وجود داشته است.اما توزیی نسبت جنسی در همه گروههای سنی یکسان نبوده است و میان ۹۳/۸ و ۱۳۶/۴ در گروههای سنی ۲۴ ـ ۲۰ و ۶۴ ـ ۶۰ ساله در نوسان است.نسبت جنسی در سام ۱۳۸۵ به ۱۰۴ ندر کاهش یافته است. جدوم ا۵-۳د توزیی جمعیت شهر کرج بزرگ در سام ۱۳۸۵را به تدکیک سن و جنس و نسبت جنسی و نرشههای ا۸-۳ و ۹-۳د تراکم خالص و ناخالص را ارائه میدهد. همچنین نمودار ا۲-۳د تغییرات نسبت جنسی بر حس سن را در شهــر کرج بزرگ نشان میدهد.کـاهش نسبت جنسی در گـروه سنی ۲۴ ـ ۲۰ ساله را تا حدی میتوان به عدم دقت در گزارش سن مردان این گروه سنی در سرشماری ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵نسبت داد.افزایش نسبت جنسی در سنین ۲۵ سام به باال بیانگر ورود مهاجرین مرد در سنین فعالیت و به صورت مندرد به این شهر است.نوسانات نسبت در سنین ۶۰ سام به باال را تا حد زیادی میتوان متأ ر از خشاهای محتوایی سرشماری دانست که به عدم دقت در گزارش سن به ویشه برای زنان مربوط است.در مجموع آن چه که مسلم است روند تغییرات نسبت جنسی بر حس سن در شهر کرج بزرگ روندی متعارف نیست و این امر تا حدی به دلیل مهاجر ذیری باالی شهر در سامهای گذشته و بخشی نیز به دلیل خشاهای گزارش سن در سرشماری بوده است.
جدول :۵-۳ جمعیت شهرکرج بزرگ بر حسب جنس و سن در سال ۱۳۸۵
طبرهبندی سنی
جمی
مرد
زن
نسبت جنسی
کل
۱۳۸۶۰۳۰
۷۰۶۴۷۳
۶۷۹۵۵۷
۱۰۴
۰-۴
۹۴۵۲۴
۴۸۴۷۴
۴۶۰۵۰
۱۰۵/۳
۵-۹
۹۳۳۱۶
۴۷۸۷۳
۴۵۴۴۳
۱۰۵/۳
۱۰-۱۴
۱۰۴۷۴۳
۵۴۰۵۸
۵۰۶۸۵
۱۰۶/۷
۱۵-۱۹
۱۴۴۸۰۵
۷۲۲۷۵
۷۲۵۳۰
۹۹/۶
۲۰-۲۴
۱۷۷۳۰۱
۸۴۴۹۶
۹۲۸۰۵
۹۱
۲۵-۲۹
۱۶۶۰۵۳
۸۴۰۶۱
۸۱۹۹۲
۱۰۲/۶
۳۰-۳۴
۱۲۴۸۵۴
۶۵۲۵۷
۵۹۵۶۷
۱۰۹/۶
۳۵-۳۹
۱۱۱۳۸۳
۵۸۲۳۱
۵۳۱۵۲
۱۰۹/۶
۴۰-۴۴
۹۳۹۱۵
۴۸۱۳۸
۴۵۷۷۷
۱۰۵/۲
۴۵-۴۹
۷۹۹۵۱
۴۰۴۹۵
۳۹۴۵۶
۱۰۲/۶
۵۰-۵۴
۶۳۳۹۹
۳۲۸۷۳
۳۰۵۲۶
۱۰۷/۷
۵۵-۵۹
۴۳۰۱۷
۲۲۰۹۳
۲۰۹۲۴
۱۰۵/۶
۶۰-۶۴
۳۰۳۱۷
۱۶۵۰۸
۱۳۸۰۹
۱۱۹/۵
۶۹ـ۶۵
۲۲۴۰۴
۱۲۵۹۲
۹۸۱۲
۱۲۸/۳
۷۰ـ۷۴
۱۷۲۶۱
۹۵۹۳
۷۶۶۸
۱۲۵/۱
۷۵ ساله و بیشتر
۱۸۸۱۷
۹۴۵۶
۹۳۶۱
۱۰۱
مأخذ: مرکز آمار ایران.
بد ترکی سنی جمعیت در شهر کرج در سام ۱۳۷۵ میانگین سن در شهر کرج بزرگ ۲۵ سام بوده است.این عدد از میانگین
سنی کل کشور که ۲۴/۰۳ است بیشتر است. همچنین میانه سنی شهر کرج بزرگ ۲۲ سام است در حالی که از آن کل کشور ۱۹/۴ سام است که بیانگر مسن بودن جمعیت کرج نسبت به کل کشور است.این امر عمدتاً به دلیل مهاجر ذیری کرج است زیرا مهاجران معموالً در سنین فعالیت قرار دارند.در سام ۱۳۸۵ میانگین سنی شهر کرج ۲۹ سام است
که افزایش آن نسبت به سام ۱۳۷۵ بیانگر افزایش یری جمعیت است.
همچنین توزیی سنی و جنسی جمعیت کرج بزرگ در سام ۱۳۸۵ نشانگر آن است که گروه سنی ۲۴ ـ ۲۰ سام که با ۱۲/۸ درصد بیشترین شمار جمعیت را شامل شده است در واقی بازماندگان موالید رشمار سالهای ۶۵ ـ ۱۳۶۰ هستند که رشد شتابان و بی سابره جمعیت را در آن سالها رقم زدند.همچنین سنین ۱۹ ـ ۱۵ و ۲۹ـ۲۵ سام نیز با ۱۰/۴ و ۱۲ درصد در قیاس با سایر سنین رشمار هستند.
جدوم ا۶-۳د گروههای بزرگ سنی را در سام ۱۳۸۵ در شهر کرج ارائه میدهد. بررسی توزیی جمعیت در این گروهها بیانگر آن است که گروه سنی ۶۴ ـ ۱۵ سام در مجموع ۷۴/۷ درصد از جمعیت را در بر گرفته است در حالی که در کل کشور سهم این گروه سنی ۶۹/۷ درصد است و نهایتاً گروه سنی ۶۵ سام و بیشتر در شهر کرج ۴/۲ جمعیت را شامل شده است و این نسبت در کل کشور ۵/۲ درصد است.از این مرایسه میتوان نتیجه گرفت که بخشی از مهاجران س از سیری شدن سنین فعالیت شهر را ترک گدته و محل اقامت دیگری را برای سالهای باقیمانده عمر انتخاب میکنند.همچنین نزدیک بودن توزیی درصد بر حس سن برای دو جنس بیانگر آن است که مهاجران به طور عمده با خانواده خود به این شهر آمدهاند و در نتیجه تعداد مهاجران تبعی در این شهر زیاد است.
جدول :۶-۳توزیع درصد جمعیت کرج بزرگ در سال ۱۳۸۵ بر حسب گروههای بزرگ سنی
گروه سنی
مرد
زن
کل
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
۱۴ـ۰
۱۵۰۴۰۵
۲۱/۳
۱۴۲۱۷۸
۲۰/۹
۲۹۲۵۸۳
۲۱/۱
۶۴ـ۱۵
۵۲۴۴۲۷
۷۴/۲
۵۱۰۵۳۸
۷۵/۱
۱۰۳۴۹۶۵
۷۴/۷
+۶۵
۳۱۶۴۱
۴/۵
۲۶۸۴۱
۴
۵۸۴۸۲
۴/۲
کل
۷۰۶۴۷۳
۱۰۰
۶۷۹۵۵۷
۱۰۰
۱۳۸۶۰۳۰
۱۰۰
مأخذ: مرکز آمار ایران..
-۷-۳-۲-۳ بُعد خانوار در شهر کرج در سام ۱۳۷۵ در شهر کرج بزرگ ۲۰۸۳۷۶ خانوار ساکن و ۴۴ خانوار دسته جمعی
شمـارش شده اند. بعد خانوار در این سام برابر با ۴/۵۲ ندر بوده است.این نسبت در قیاس با سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ که بعد خانوار ۴/۹۸ و ۴/۸۴ ندر بوده است روند کاهشی دارا بوده است.کاهش بعد خانوار عالوه بر ایین آمدن سشح باروری و تعداد فرزندان مشلوب خانوادهها، به دلیل افزایش تعداد خانوارهای یک یا دو ندره است که معموالً مهاجرینی را در بر میگیرد که به قصد کار یا تحصیل وارد کرج بزرگ شده اند.بعد خانوار در شهر کرج از این شـاخص در سشح استـان ا۴/۳د بیشتر و از شهرستان ا۴/۶د و کل کشور ا۴/۸د کمتر است.کاهش بٌعد
خانوار در شهر کرج طی سامهای بعد نیز ادامه یافته و به ۳/۶ ندر در خانوار در سام ۱۳۸۵ رسیده است.همچنین جدوم ا۷-۳د توزیی درصد خانوارهــای معمولی ســاکن در شهر کرج بزرگ را بر حس تعداد افراد در سام ۱۳۸۵ ارائه میدهد.بیشترین فراوانی ۲۱۱۱۷۲ و متعلق به خانوارهای ۳ و ۴ ندره است که هر کدام حدود ۲۷/۵ درصد از کل خانوارهای شهر را شامل میشود و س از آن به ترتی خانوارهای ۲ ندره با ۱۸/۱ درصد و ۵ ندره با ۱۳/۶ درصد قرار دارند.به این ترتی حدود ۸۷ درصد خانوارها ۲ تا ۶ ندر را در خود جای دادهاند و خانوارهای با جمعیت ۶ ندر به باال و خانوارهای ۱ ندره کمترین فراوانی را دارند و در مجموع حدود ۱۳/۵ درصد از کل خانوارها را شامل میشوند.
-۸-۳-۲-۳ مهاجرت در شهر کرج
طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ یعنی در فاصله دو سرشماری در مجموع ۴۳۰۵۴۵ ندر به شهر کرج بزرگ مهاجرت کردهاند. ۱۸/۵ درصد از این تعداد کمتر از یک سام، ۱۰/۱ درصد آنها ۱ سـام، ۱۱/۲ درصد دو سام، ۱۱/۵ درصد سه سام و ۱۲/۱ درصد آنها چهار سام است که وارد کرج شدهاند.به این ترتی حدود ۳۶/۶ درصد مهاجران ۵ تا ۹ سام از زمان اقامتشان در کرج میگذرد و ۶۳/۴ درصد مهاجرتها در ۵ سام ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ رخ داده است.
جدول :۷-۳ توزیع درصد مهاجران وارد شده به کرج بزرگ طی دهه ۱۳۷۵-۸۵ بر حسب جنس و طول مدت اقامت
شرح
تعداد کل
کمتر از
۱ سام
۲ سام
۳ سام
۴ سام
۵ سام
۶ سام
۷ سام
۸ سام
۹ سام
اظهار
۱سام
نشده
جمی کل
شهر
۴۳۰۵۴۵
۷۹۶۶۰
۴۳۴۳۴
۴۸۲۱۴
۴۹۵۸۵
۴۹۱۷۳
۵۲۲۴۵
۳۵۳۱۳
۲۸۹۰۶
۲۶۴۰۷
۱۷۱۱۶
۴۹۲
کرج
درصد
۱۰۰
۱۸/۵
۱۰/۱
۱۱/۲
۱۱/۵
۱۱/۴
۱۲/۱
۸/۲
۶/۷
۶/۱
۴/۰
۰/۱
جمی
۲۲۰۷۴۶
۴۲۰۰۸
۲۲۲۴۶
۲۴۸۹۹
۲۵۱۷۸
۲۴۹۸۲
۲۶۶۳۰
۱۷۹۱۱
۱۴۶۸۴
۱۳۳۴۵
۸۵۱۹
۳۴۴
مرد
درصد
۱۰۰
۱۹/۰
۱۰/۱
۱۱/۳
۱۱/۴
۱۱/۳
۱۲/۱
۸/۱
۶/۷
۶/۰
۳/۹
۰/۲
جمی زن
۲۰۹۷۹۹
۳۷۶۵۲
۲۱۱۸۸
۲۳۳۱۵
۲۴۴۰۷
۲۴۱۹۱
۲۵۶۱۵
۱۷۴۰۲
۱۴۲۲۲
۱۳۰۶۲
۸۵۹۷
۱۴۸
درصد
۱۰۰
۱۷/۹
۱۰/۱
۱۱/۱
۱۱/۶
۱۱/۵
۱۲/۲
۸/۳
۶/۸
۶/۲
۴/۱
۰/۱
مأخذ: مرکز آمار ایران..
-۹-۳-۲-۳ آموزش
از کل ۱۲۷۲۵۱۶ ندر جمعیت ۶ سـاله و بیشتر شهر کرج بزرگ در سـام ۱۳۸۵، ۹۲/۹ درصد با سواد و مابری بیسواد بودهاند.این نسبت برای مردان ۹۵/۱ درصد و برای زنان ۹۰/۷ درصد بوده است.
نسبتهای بی سوادی در شهر کرج از ۴۰ ساله به باال افزایش مییابد و در سنین ۷۰ سام به باال ۵۶ درصد از جمعیت را شامل میشود.تداوت و عیت سواد بر حس جنس در سنین مختلف یکسان نیست و در سنین کمتر از ۱۵ سام تداوت کمی میان دو جنس مشاهده میشود و حتی در برخی گروههای سنی نسبت باسوادی زنان از مردان بیشتر است اما از سن ۳۰ سام به باال تداوت و عیت سواد دو جنس بیشتر میشود.
جدول :۸-۳ وضعیت سواد در شهر کرج بزرگ
شرح
مرد
زن
جمعیت ۶ سام به باال
۶۴۸۲۳۹
۶۲۴۲۷۷
جمعیت باسواد
۶۱۶۴۹۴
۵۶۶۲۵۲
نسبت باسوادی
۹۵/۱
۹۰/۷
مأخذ: مرکز آمار ایران..
در مجمـوع ۱۴/۶ درصد از زنان ۲۵ ساله و بیشتر بی سواد هستند در حالی که ۶/۸ درصد از مردان در همین سنین بی سوادند.هر دو این نرخها طی ۱۰ سام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *