منابع و ماخذ مقاله کیفیت گزارشگری مالی

است.در صورت وجود خود همبستگی میتوان از روشهای ترسیمی، آماره دوربین- واتسون و آزمون LM استفاده نمود. در این پژوهش از آماره دوربین- واتسون برای تشخیص خود همبستگی استفاده میشود. اگر آماره دوربین- واتسون بین مقادیر بحرانی 5/1 تا 5/2 باشد، مشکل خود همبستگی وجود ندارد. در صورت وجود خود همبستگی، میتوان از روش GLS برای برطرف کردن خود همبستگی استفاده نمود (گجراتی، 1386).
3-11- خلاصه فصل
در این فصل به تشریح روش پژوهش پرداخته شد. بدین منظور ابتدا نوع پژوهش از نظر ماهیت و روش مشخص گردید. جامعه آماری، قلمرو پژوهش، روش نمونه گیری و حجم نمونه موضوعات بعدی بود که در ادامه به آنها پرداخته شد. سپس چگونگی جمعآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش بیان شد و نرمافزارهایی که جهت تجزیه وتحلیل دادههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاند، معرفی گردید. آنگاه فرضیهها، مدلها و متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها تشریح شد و در پایان آزمونهای آماری مورد استفاده در پژوهش به تفصیل بیان گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده با استفاده از ابزارهای معتبر، یکی از پایههای اصلی هر مطالعه و بررسی است. پس از گردآوری دادهها، مرحله جدیدی از فرآیند پژوهش که به تجزیه و تحلیل دادهها معروف است، آغاز میشود. در این مرحله محقق با استفاده از روشهای مختلف و با تکیه بر استدلالهای منطقی سعی میکند دادهها را در جهت آزمون سوالها و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. این فصل اختصاص به پردازش دادهها، آزمون فرضیهها و ارائه نتایج دارد. در ابتدای فصل آمار توصیفی از مقادیر محاسبه شده برای متغیرهای پژوهش ارائه شده است. سپس فرضیههای پژوهش و نتایج برآورد مدل پژوهش تشریح شده است. در ادامه فصل به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته شده است.
4-2- آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که برای جمعآوری، تلخیص، طبقهبندی و طبقهبندی حقایق عددی به کار میرود. در واقع این آمار، دادهها و اطلاعات پژوهش را توصیف میکند و طرح یا الگوی کلی از دادهها را برای استفادهی سریع و بهتر از آنها بدست میدهد. در یک جمعبندی با استفادهی مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگیهای یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. پارامترهای مرکزی و پراکندگی به همین منظور به کار میرود. کارکردهای این معیارها این است که میتوان خصوصیات اصلی مجموعهای از دادهها را به صورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آن به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک میکنند، مقایسه نتایج آن آزمون را با آزمونها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل مینماید. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول شماره 4-1 و خروجی نرمافزار مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در پیوست شماره 3 ارائه شده است.
جدول شماره 4-1: آمار توصیفی متغیرها
نام متغیر
نماد
میانگین
میانه
حداقل
حداکثر
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
ارزش شرکت
P/BV
28/0
25/0
75/0-
31/2
38/0
57/0
14/4
کیفیت گزارشگری مالی
RQI
63/1
78/1
00/0
00/2
47/0
58/2-
16/9
اندازه شرکت

SIZE
11/1
11/1
97/0
24/1
05/0
11/0
51/2
رشد
GROWTH
28/0-
75/0
31/2-
75/0
38/0
57/0-

14/4
اهرم مالی
LEV
20/0
18/0
11/1
27/0
15/0
14/1
01/7
منبع: یافتههای پژوهش
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادههاست. برای مثال با توجه به جدول 4-1، میانگین متغیر اهرم مالی(LEV) برابر با 2/0 است که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافتهاند. میانه یکی دیگر از شاخصهای مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان میدهد. همان طور که نتایج نشان میدهد میانهی متغیر اندازه شرکت(SIZE) برابر با 11/1 است که بیانگر این است که نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمی بیشتر از مقدار مزبور هستند. نکته مهمی که از مقایسه میانگین و میانه میتوان استنباط نمود، موضوع نرمال بودن دادههاست. نزدیک بودن مقادیر میانه و میانگین به معنی نرمال بودن دادههای متغیرهاست. به طور کلی، پارامترهای پراکندگی، معیاری برای تعیین میزان پراکندگی دادهها از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است. از جمله مهمترین پارامترهای پراکندگی، انحراف معیار است. مقدار این پارامتر برای متغیر کیفیت گزارشگری مالی(RQI) برابر 47/0 و برای متغیر اندازه شرکت(SIZE) برابر 05/0 است که نشان میدهد در بین متغیرهای پژوهش، RQI و SIZE به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان پراکندگی هستند. میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی مینامند. اگر ضریب چولگی صفر باشد، جامعه کاملا متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، چولگی به چپ وجود خواهد داشت. برای مثال، ضریب چولگی متغیر اهرم مالی(LEV) برابر 14/1 است، یعنی این متغیر چولگی به راست دارد و به این اندازه از مرکز تقارن انحراف دارد. متغیر RQI بیشترین و متغیر SIZE کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارند. میزان کشیدگی منحنی فراوانی نسبت به منحنی نرمال استاندارد را برجستگی یا کشیدگی مینامند. اگر کشیدگی حدود صفر باشد، منحنی فراوانی از لحاظ کشیدگی وضعیت متعادل و نرمالی خواهد داشت، اگر این مقدار مثبت باشد، منحنی برجسته و اگر منفی باشد، منحنی پهن است. کشیدگی همه متغیرهای این مدل مثبت است. متغیر RQI بیشترین برجستگی و متغیر SIZE کمترین برجستگی را نسبت به منحنی نرمال دارد.
4-3- بررسی مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل، برای اطمینان از ضرایب برآوردی موجود در آن، میبایست آزمون ساکن پذیری متغیرها را به انجام رساند. در پژوهش حاضر برای سنجش ایستایی متغیرهای مدل، از آزمون لوین، لین و چو، استفاده شده است. نرم افزار Eviews، امکان انتخاب تعداد وقفههای بهینه برای از بین بردن همبستگی در پسماندها را به صورت خودکار فراهم ساخته است. به طوری که با اعمال یک حداکثر طول وقفه توسط کاربر، نرم افزار Eviews تعداد وقفه را به کمک معیارهای آکائیک، شوارتز-بیزین و حنان کویین تعیین میکند. براساس آزمون ریشه واحد از نوع لوین، لین و چو، چنانچه معناداری آماره آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر به شرح زیر رد میشود و فرض مخالف تایید میگردد؛ یعنی متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش پایا هستند. نتایج حاصل از بررسی پایایی متغیرهای پژوهش با استفاده از این آزمون در جدول شماره 4-2 ارائه شده است. همچنین نتایج کامل این آزمون با استفاده از نرم افزار Eviews در پیوست شماره 4 ارائه گردیده است.
جدول 4-2: نتایج آزمون مانایی برای متغیرهای پژوهش
نام متغیر
نماد
مقدار آماره
احتمال
ارزش شرکت
FIRMVAL
95/24-
00/0
کیفیت گزارشگری مالی
RQI
61/159-
00/0
اندازه شرکت
SIZE
62/105-
00/0
رشد
GROWTH
95/24-
00/0
اهرم مالی
LEV
89/11-
00/0
منبع: یافتههای پژوهش
همانطور که در جدول 4-2 نشان داده شده است، تمامی متغیرها مانا میباشند به جز SIZE که با یک بار وقفه گرفتن به سطح ساکن(مانا) رسیده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کلیه متغیرها مانا میباشند و قدرمطلق آماره محاسبه شده لوین، لین و چو تعمیم یافته طبق سطح احتمال، معنادار است و در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر داشتن ریشه واحد دادهها و غیر ساکن، رد و فرضیه مقابل پذیرفته میشود.
همچنین، این بدان معنی است که میانگین و واریانس در طول زمان، و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است در نتیجه شرکتهای مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
4-4- آزمون تعیین نوع دادههای ترکیبی
مدل رگرسیون این پژوهش با استفاده از دادههای ترکیبی برآورد گردید است. با توجه به استفاده از دادههای ترکیبی، به منظور انتخاب بین روش دادههای تابلویی و تلفیقی در برآورد مدل، از آزمون F لیمر استفاده شده است. برای بررسی نتایج آزمون F لیمر، در صورتی که احتمال آماره F بیشتر از 05/0 باشد، باید از روش دادههای تلفیقی استفاده کرد. در غیر این صورت از روش دادههای تابلویی استفاده میشود.
در صورتی که از روش دادههای تابلویی استفاده شود، باید نوع مدل آن(اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) نیز مشخص گردد. بدین منظور از آزمون هاسمن استفاده میشود. چنانچه سطح معناداری به دست آمده از آزمون هاسمن کمتر از 05/0 باشد، استفاده از روش اثرات تصادفی ناسازگار بوده و برای عدم مواجهه با مشکل تورش و ناسازگاری، لازم است جهت برآورد از روش اثرات ثابت استقاده شود. در غیر این صورت از روش اثرات تصادفی استفاده میشود. نتایج حاصل از آزمون تعیین نوع دادههای ترکیبی به طور خلاصه در جدول شماره 4-3 ارائه شده است. ه
مچنین نتایج کامل این آزمونها با استفاده از نرم افزار Eviews در پیوست شماره 5 ارائه گردیده است.
جدول 4-3: نتایج حاصل از آزمون تعیین نوع دادههای ترکیبی
نوع آزمون
آماره آزمون
احتمال
نتیجه
F لیمر
207/1
109/0
دادههای تلفیقی
منبع: یافتههای پژوهش
4-5- آزمون موارد نقض فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک
استفاده از روش OLS(حداقل مربعات معمولی) به صورت معمول، تخمینهای کارایی را به دست نخواهد داد. همان گونه که در فصل سوم بیان شد، با توجه به اینکه در این پژوهش از دادههای ترکیبی استفاده شده است، لذا از موارد نقض مدل رگرسیون خطی کلاسیک، در این پژوهش تنها عدم ناهمسانی واریانس و عدم خودهمبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در صورتی که مدل دچار ناهمسانی واریانس باشد، جهت رفع آن میتوان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) برای تخمین مدل استفاده کرد(بیدرام،1381) و با توجه به این که در تخمین کلیه مدلهای این پژوهش از این روش استفاده شده است، لذا نیازی به آزمون ناهمسانی واریانس نمیباشد. همچنین در این پژوهش از آماره دوربین- واتسون(بین 5/1 تا 5/2) برای تشخیص عدم خودهمبستگی استفاده میشود.
4-6- نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش
با توجه به آنچه در بخش 3-10 فصل سوم بیان شد، در این پژوهش جهت آزمون معناداری کل مدل از آماره F و جهت آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون از آماره t استفاده میشود. همچنین از ضریب تعیین R2 تعدیل شده برای بررسی ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده خواهد شد. نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش در جدول شماره 4-4 ارائه شده است. همچنین خروجی رایانهای مربوط به آن در پیوست شماره 5 درج شده است.
با توجه به مقدار P-Value به دست آمده برای کل رگرسیون که برابر صفر و کمتر از 05/0 است، لذا فرضیه صفر مبنی بر آن که تمامی ضرایب رگرسیون به طور همزمان صفر هستند، رد میشود و این نشان میدهد که تمامی ضرایب رگرسیون به طور همزمان صفر نیستند. همچنین میزان آماره دوربین- واتسون(92/1) بین 5/1 تا 5/2 قرار دارد، که نشان دهنده نبود خودهمبستگی در دادهها است. مقدار ضریب تعیین مدل برابر 49/0 میباشد که نشان میدهد 49% تغییرهای متغیر وابسته(ارزش شرکت) توسط متغیرهای مستقل و کنترلی تشریح میشود. همچنین بررسی رابطه متغیرهای کنترلی با ارزش شرکت نشان میدهد که اندازه شرکت و رشد آن، بر ارزش شرکت تاثیر میگذارد اما اهرم مالی بر ارزش شرکت تاثیرگذار نیست.
جدول 4-4: الگوی برآورد مدل
FIRMVALit=α+β1 CGIit +β2 RQIit +β3 SIZEit+β4GROWTHit+β5 LEVit+εi
متغیرها
نماد متغیرها
ضرایب
خطای استاندارد
آماره t
P-Value
مقدار ثابت
α
35/0
67/0
52/0
60/0
حاکمیت شرکتی
CGI
35/0
14/0
38/2
01/0
کیفیت گزارشگری مالی
RQI
001/0-
002/0
73/0-
46/0
اندازه شرکت
SIZE


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

24/0
05/0
59/4
00/0
رشد
GROWTH
39/1-
15/0
49/9-
00/0
اهرم مالی
LEV
11/0-
33/0
34/0-
73/0
آماره F: 49/123
احتمال آماره F: 00/0
ضزیب تعیین(R2): 49/0
ضریب تعیین(R2) تعدیل شده: 49/0
دوربین-واتسون: 92/1
منبع: یافتههای پژوهش
4-6-1- آزمون فرضیه اول
فرضیه اول: حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها در جدول 4-4 نشان میدهد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *