ساختار و جو سازمانی و اثر ان بر استرس شغلی

ساختار و جو سازمانی

بیشتر کار ها در بافت سازمان انجام می شوند، و کارشناسان رفتار سازمانی برای دریافتن تاثیرهایی که سازمان در کار دارد، نقش سازمان را کانون توجه خود قرار داده اند.از سوی دیگر ،‌استرس شغلی با برخی از ویژگی های ساختار سازمانی بستگی دارد: ساختار سازمانی ، مقام / سطح ، فرهنگ سازمانی و قلمرو سازمانی.

ساختار سازمانی

اینکه افراد شاغل تا چه  اندازه در زمام امور کار خود  و در تصمیم گیری درباره آن دخالت داده می شوند،‌به تعریف دو نوع ساختار سازمانی انجامیده است: ساختار سازمانی متمرکز و نامتمرکز.در ساختار نوع اول ، بخش اعظم قدرت تصمیم گیری در دست مدیران سطح بالاست و در ساختار نوع دوم ، کارکنان کنترل مستقیم تری در کارشان دارند .به طور کلی ، ساختار هایی که قدرت تصمیم گیری بیشتری به کارکنان خود می دهند ، استرس کمتری ایجاد می کنند.

مقام/ سطح در داخل سازمان

از متغیرهای سازمانی وابسته به استرس شغلی ، مقام یا سطحی است که فرد در سازمان به دست آورده است، با توجه به مطالب پیشین، تعجب ندارد کارکنانی که شغلشان در پایین ترین سطح سلسله مراتب سازمانی قرار دارد،‌بیشتر دستخوش استرس شوند.

فرهنگ سازمانی

فرهنگ یک سازمان را مجموعه باورها و انتظارات مشترک اعضای سازمان تعریف کرده اند.یکی از اجزای فرهنگ سازمانی که واقعا باعث استرس است، وجود رقابت است.مدیرانی که درگیر دربازیهای قدرت و زدو بند های سیاسی اند ممکن است خواستها و انتظارات استرس زایی را بر زیر دستان خود تحمیل کنند.

مرز و بوم سازمانی

فضا یا عرصه شخصی فعالیتهایی که فرد شاغل درون آن کار می کند.بوم یابی را عامل استرس نیرومندی برای کارکنان دانسته اند .مثلا ، پنج تکنیسین آزمایشگاه را در نظر بگیرید که یکی از آنها در اتاق مجاور به تنهایی کار می کند .نوع استرس تکنسین تنها ، با نوع استرس چهار نفر دیگر متفاوت خواهد بود. (همان منبع، صص 83-82