دانلود پایان نامه درمورد سازمان ملل، نظام جهانی، توسعه انسانی، توسعه اجتماعی

دستور کار بیانگر توافق جهانی و تعهد سیاسی کلیه کشورهای جهان در باالترین سشح برای همکاری و تعاون در زمینه توسعه و محیا زیست است.استراتشیها، طرحها، سیاستها و فرایندهای ملی همگی برای رسیدن به این هدف روری است.جامعه بینالمللی میبایست از چنین کوششهایی در سشح ملی حمایت کند و در تکمیل آن بکوشد.همچنین باید شرکت وسیی عامه مردم و دخالت فعام سازمانهای غیردولتی و سایر گروهها را تشویق کرد، در فصل ۴۰ از دستور کار ۲۱ دولتها به ایجاد
شاخصهای توسعه
ایدار ترغی
گردیدهاند.کشورها بایستی درسشح ملی و سازمانهای دولتی و
غیردولتی بینالمللی
در سشح
بینالمللی به بسا مدهوم شاخصهای توسعه ایدار اقدام کنند تا
اینگونه شاخصها شناخته شوند.برای استداده روزافزون از شاخصهای مبتنی بر گزارشهای ماهوارهای و ماالً گزارشهای ملی، الزم است گسترش این شاخصها توسا اداره آمار دبیرخانه سازمان ملل دنبام شود و در عین حام تجارب صورت گرفته در این زمینه نیز مورد استداده قرار گیرد.
مهمترین نکات اعالمیه ریو در مورد توسعه ایدار عبارتند از :
• توسعه حری است که باید به صورت مساوی، نسلهای کنونی و آینده را زیر وشش قرار دهد.
• در توسعه ایدار، انسان مرکز توجه است و انسانها هماهنگ با طبیعت سزاوار حیاتی توام با سالمت و سازندگی هستند.
• حداظت از محیا زیست بخش جدانشدنی از توسعه است و نمیتوان به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
• چهلوهدتمین نشست اجالس عمومی سازمان ملل متحد : ذیرش قشعنامه مربوط به حقداشتن توسعه یافتگی شامل حروق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و حروق فرهنگی از جمله حروق انسانی.
• ۱۹۹۵، انتشار گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، براساس این گزارش توسعه انسانی فرایندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را گستردهتر میسازد.در واقی این انتخابها، با گزینهها، ایانی ندارد و میتواند در طوم زمان دستخوش تغییرو تحوم شود.
• تشکیل کمیسیون توسعه ایدار برای نظارت بر تعهدات ذیرفته شده در دستور کار ۲۱ و تدوین شاخصهای توسعه ایدار به این کمیسیون.
• در اوایل تابستان سام ۱۹۹۷ اجالس ویشهای از سوی مجمی عمومی سازمان ملل به منظور
ارزیابی یشرفتهای اجرایی دستور کار ۲۱ در نیویورک تشکیل و مو وعات متنوعی در مرحله توسعه ایدار با نام اجالس زمین +۵ را بررسی نمود و نخستین فهرست شاخصهای توسعه ایدار را که حاوی ۱۳۴ شاخص بود، انتشار داد.طبق مصوبه اجالس فوقالعاده سازمان ملل در جوالی ۱۹۹۷ کلیه کشورهای امضاء کننده تصویبنامه موظف به تهیه و ارائه استراتشی توسعه ایدار کشور خود تا حداکثر سام ۲۰۰۲ گردیدهاند.
• ۱۴۷ کشور و دولت در مجموع نمایندگان ۱۹۱ کشور در اجالس هزاره در سیتامبر ۲۰۰۰، اعالمیه هزاره را که هدفهایی خاص برای توسعه و ریشهکنی فرر تعیین کرد، به تصوی رساندند و متعهد شدند تا سام ۲۰۱۵ به آن اهداف دست یابند.
-۲-۲ مدلها و نظریات )چارچوبنظری توسعه و پایداری(
-۱-۲-۲ مفهوم توسعه
در تشریح مدهوم توسعه ابتدا عراید و نظرات مشرح زیر را میتوان برشمرد :
• توسعه، اساساً یک عملکرد انسانی است که در آن همه مردم جامعه به طور کامل بسیج میشوند.دور باطل فرر و مرض شکسته میشود؛ کیدیت زندگی همه مردم در همه نواحی جغرافیایی بهبود مییابد؛ در همان حام، مدهوم تازهای از روابا کشور با سایر کشورها در سشوح بینالمللی مشرح میگردد.
• توسعه عبارت است از گسترش دادن یک دیده در ابعاد مختلف به گونهای که جامعیت داشته و دربرگیرنده توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تغییرات رفتاری فردی باشد.بنابراین، توسعه
دیدهای یک بعدی نیست.از طرفی میتوان آن را در مرابل اقتصاد به کار برد، مشروط بر اینکه توسعه اقتصادی به معنای واقعی کلمه به کار رود احسین شکوئی، ۱۵۶ :۱۳۶۴د.
• از نظر سازمان ملل متحد هدف نهایی توسعه، ارائه فرصتهای مناس به مردم برای زندگی بهتر، از طریق دسترسی به تسهیالت آموزشی، بهداشتی، رفاهی، تغذیه، مسکن و غیره است.
• براساس گزارش توسعه انسانی سام ۱۹۹۵، توسعه انسانی فرایندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را گستردهتر میسازد.در واقی این انتخابها، یا گزینهها، ایانی ندارد و میتواند در
طوم زمان دستخوش تغییر و تحوم شود.گزارش مذکور توسعه انسانی را دارای دو جنبه میداند : • یکی شکلگیری توانمندیهای انسانی نظیر افزایش سشح سالمت، دانش و مهارت.
• و دیگری به کارگیری این توانمندیهای اکتسابی در راه مراصد سازنده، کس آسایش و آرامش یا فعالیت در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
• گزارشنهایی کندرانس مکزیکوسیتی ا۱۹۸۲د در مورد توسعه بیان میکند که توسعه یک فرایند یچیده، جامی و چند بُعدی است که بجز رشد صرف اقتصادی کلیه ابعاد زندگی و کلیه نیروهای یک اجتماع را شامل میشود؛ اجتماعی که عناصر و اعضای آن فراخوانده میشوند تا رهاوردی در این فرایند داشته و میتوانند انتظار داشته باشند که در منافی آن سهیم باشند.بنابراین، تعریف این اصل را می ذیرد که توسعه بایستی بر مبنای هر اجتماع بوده و باید هر اجتماع هویت بنیادی خود را ابراز دارد.
• در بحث توسعه اجتماعی نیز مانند بسیاری از دیگر مداهیم اقتصادی و اجتماعی، دو دیدگاه عمده “رفاهگرا”‎و “مارکسیستی”‎وجود دارد.
• نظریه ردازان غیرماکسیست و رفاهگرا مدهوم توسعه اجتماعی را در حرکت به سوی کیدیت بهتر زندگی میبینند.
• در مرابل نظریه ردازان رفاهگرا، دیدگاههای مارکسیستی وجود دارد که در بحث توسعه اجتماعی بر ارزشهای مبتنی بر برابری اجتماعی تأکید میکند.
-۲-۲-۲ مکاتب فکری عمده توسعه در قرن بیستم
در طوم چهار دهه گذشته، رشته توسعه زیر ندوذ سه مکت مختلف تحریراتی؛ یعنی مکات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی قرار داشته است.هر یک از مکات مزبور نیز در شرایا تاریخی متداوت به منصه ظهور رسیده و تحت تا یر سنتهای نظری مختلدی قرار داشتهاند.همچنین مشالعات تجربی آنها بر ایه
مدرو ات نظری مختلدی شکل گرفته است.لذا
اس های هر یک از آنها به مسائل مربوط به توسعه جهان
سوم نیز متداوت میباشد.با این حام هر سه مکت
خود، الگوی توسعه یکسانی را شت سر گذاشتهاند؛ یعنی
س از اینکه هر یک از آنها مورد نرد و اعتراض مکات دیگر قرار گرفتند، شروع به اصالح فرضهای اساسی خود نموده و در واکنش نسبت به بحثهای منتردین، مو وعات جدیدی را سرلوحه تحریرات خود قرار دادهاند.این مکات فکری مشرح در قرن بیستم که در شکلگیری و تبیین مدهوم توسعه و ایداری نرش داشتهاند عبارتند از :
-۱-۲-۲-۲ مکتبنوسازی )مدرنیزاسیون(
تاری یدایش مکت نوسازی به دهه ۱۹۵۰، یعنی به زمانی بازمیگردد که ایاالت متحده به یک ابر قدرت جهانی تبدیل گردید لذا محررین علوم اجتماعی در امریکا بسیج شدند تا برای یشبرد نوسازی در کشورهای تازه به استرالم رسیده جهان سوم راهحل تنظیم و ارائه نمایند.محررین مزبور تحت ندوذ شدید نظریه تکاملگرایی، مدهوم نوسازی را در قال یک فرایند مرحله به مرحله، غیرقابل بازگشت، رو به یشرفت و دراز مدت تصویر نمودند که به سمت الگوی جامعه آمریکا سیر میکرد.همچنین آنها تحت تا یر نظریه
کارکردگرایی “ ارسونز”، نوگرایی و سنت را به دو مدهوم کامالً متباین و ناسازگار میانگاشتند.در نتیجه دانش شوهان علوم اجتماعی در امریکا به کشورهای جهان سوم توصیه میکردند که به نسخهبرداری از ارزشهای امریکایی رداخته و برای ایجاد دگرگونی در نهادهای سنتی خود، بر روی وامها و کمکهای اقتصادی امریکا نیز حساب کنند.با این حام وقتی مکت نوسازی در اواخر دهه ۱۹۶۰در معرض هجوم انترادات قرار گرفت، محررین این فرضهای اساسی را مورد اصالح و تجدیدنظر قرار دادند.طبق آخرین مضامین مورد قبوم مکت نوسازی، سنت میتواند نرش مدیدی را در توسعه ایدا نماید و کشورهای جهان سوم نیز میتوانند هر یک، الگوی خاص توسعه خویش را برگزینند.این اصالحات جدید در مکت نوسازی، آغازگر خا سیر تحریرات جدیدی بوده است که از آن با عنوان مشالعات نوسازی جدید یاد نمودهاند.
-۲-۲-۲-۲ مکتب وابستگی)مکتب نئومارکسیستی(
مکت وابستگی نیز با اقتباس از نظریات انرالبی “اکال ”‎و نئومارکسیستی، تصویری از مناسبات میان کشورهای جهان سوم و غرب ارائه نمود که حاکی از وجود نوعی روابا اقتصادی تحمیل شده از خارج، مبتنی بر بهرهکشی، وابسته و خالف جهت توسعه بود.لذا مکت وابستگی از این نظر دفاع میکرد که کشورهای جهان سوم برای یشبرد یک راه توسعه مسترل و خودکدا، چارهای جز قشی همه رشته یوندهای خود با غرب ندارند.با این وجود، وقتی مکت وابستگی نیز در اوائل دهه ۱۹۷۰در معرض هجوم انترادات قرار گرفت، محررین آن، اصالحاتی در فرضهای اساسی خود به عمل آوردند.طبق آخرین دیدگاههای نظریه ردازان مزبور، وابستگی نه تنها یک فرایند اقتصادی، بلکه یک فرایند سیاسی ـ اجتماعی است.همچنین وابستگی تنها منحصر به یک رابشه خارجی نیست.بلکه یک رابشه مشخص تاریخی در داخل را نیز دربرمیگیرد؛ و باالخره اینکه توسعه نیز میتواند سایه با سایه وابستگی، به یشرفت خود
ادامه دهد .اصالحات اخیر نیز در مکت
وابستگی، آغازگر خا سیرجدیدی از تحریرات گردید که تحت
عنوان “مشالعات وابستگی جدید”‎مورد توجه قرار گرفته است.
-۳-۲-۲-۲ مکتب نظام جهانی
در اواخر دهه ۱۹۷۰، با یدایش مکت
نظام جهانی، دیدگاه دیگری برای بررسی مساله توسعه ایدار آغاز
گشت.دیدگاه نظام جهانی خا فکری دید آمده در حوزه توسعه است.این دیدگاه نیز زوایهای جدیدی را برای تدسیر و تحلیل رویدادهای مهم دهه ۱۹۷۰ بر روی ما گشوده است.به گدته کای دیدگاه نظام جهانی
والرشتاین از دو مکت
فکری عمده یعنی ادبیات نئومارکسیستی در زمینه توسعه و مکت فرانسوی
سالگشت ریشه گرفته است.
“امانوئل والرشتاین”‎و
یروان وی، به منظور تأمل و بازنگری در مورد مسائل خشیری که طی دو دهه
اخیر از درون تحوالت اقتصاد جهانی برخاسته، دیدگاه جدیدی را موسوم به “نظم جهانی ”‎تشکیل دادند.خاستگاه اولیه این مکت مرکز مشالعات نظامهای اقتصادی، تاریخی و تمدنهای برادم در دانشگاه دولتی نیویورک در بینگهامتون بود و از محصوالت آن نیز میتوان نشریه Review را نام برد که در آن به تحلیل نظامهای اقتصادی در دورههای بلندمدت تاریخی و گسترههای وسیی جغرافیایی، کلیت فرایند تاری اجتماعی، و ماهیت نا ایدار نظریات، اولویت خاص داده میشود.
دانش شوهان این دیدگاه، در وهله نخست تحت تا یر مکت وابستگی و سیس مکت فرانسوی سالگشتها، رورت بررسی کلیت نظام و همینطور روندهای بلندمدت را مورد تأکید قرار دادهاند.بدین ترتی ، اقتصاد جهانی به عنوان واحد تحلیل این دیدگاه نیز به صورت یک نظام تاریخی متشکل از سه الیه مرکز، نیمه یرامون و یرامون، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.مکت نظام جهانی قائل به این بود که تا اواخر
قرن بیستم،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *