دانلود پایان نامه درباره میزان آلفای کرونباخ و اعتماد به نفس


Widget not in any sidebars
– فکر میکنم اگر در امور سیاسی مشارکت نکنم دچار ضرر مالی یا حیثیتی میشوم
– فکر میکنم اگردر امور سیاسی مشارکت نکنم مجازات میشوم
– من از عواقب عدم مشارکت در امور سیاسی میترسم و به همین دلیل مشارکت میکنم
گویه‌ها در طیف پنج قسمتی(کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) ارزشگذاری شد که بر حسب نوع گویه از 5 تا 1 امتیاز به آن اختصاص داده شده است بدین ترتیب دامنه تغییرات احساس بیقدرتی سیاسی از 10 تا 50 می‌باشد که به سه گروه تقسیم‌بندی شده است:
جدول شماره (3 -4) دامنه امتیازات متغیر احساس بیقدرتی
دامنه امتیازات احساس بیقدرتی
23-10 کم
37-24 متوسط
50-38 زیاد
بر اساس نتایج مطالعه مقدماتی، پایایی گویه‌های این متغیر محاسبه شد که میزان آلفای کرونباخ برابر 79/0 شده است که چون از 7/0 بیشتر شده است نشان می‌دهد که هماهنگی درونی گویه‌های این متغیر در حد مطلوبی است.
3-8 احساس اثر بخشی سیاسی
اثربخشی سیاسی نگرشی است که در اثر آن فرد احساس میکند با مشارکت سیاسی خود بر فرایندهای سیاسی اثر گذاشته و بر آنها کنترل و نظارت میکند و میتواند از این طریق به ارضای نیازهای خود بپردازد. رابرت دال درباره اثربخشی سیاسی مینویسد: افراد وقتی تصور کنند که آنچه انجام میدهند اثر قابل توجهی بر نتایج سیاسی نخواهد گذاشت کمتر در امور سیاسی درگیر میشوند. به طوریکه میتوان گفت هرچه احساس اثربخشی سیاسی فردی کمتر باشد مشارکت سیاسی او کمتر خواهد بود. وی این احساس را «اعتماد به نفس سیاسی» نیز مینامد و اظهار میدارد که این قضاوت درباره عدم کارایی سیاسی فرد چه واقع بینانه باشد و چه نباشد به شهروندان این را القاء میکند که مسئولان توجهی به افرادی مانند آنها ندارند و آنها نمیتوانند در فرایند سیاسی اثر بگذارند (Dahl, 1984 : 99).
برای سنجش میزان بیقدرتی سیاسی از گویههای زیر که به طریق طیف لیکرت تنظیم یافته استفاده شده است.
– چقدر از عملکرد و مشارکت خود در امور سیاسی رضایت دارید؟
– چقدر احساس میکنید که فعالیتها و مشارکتهای سیاسی قبلی شما مفید و اثربخش بوده است؟
– چقدر رأی شما در انتخابات موثرمیباشد؟
– چقدر دوستانتان، شما را در جامعه مفید میدانند
– چقدر همکاری و همدلی مردم در حل مشکلات جامعه اثربخش است؟
گویه‌ها در طیف پنج قسمتی(خیلی زیاد تا خیلیکم) ارزشگذاری شد که بر حسب نوع گویه از 5 تا 1 امتیاز به آن اختصاص داده شده است بدین ترتیب دامنه تغییرات احساس اثر بخشی سیاسی از 5 تا 25 می‌باشد که به سه گروه تقسیم‌بندی شده است: