دانلود پایان نامه ارشد درباره نظام ارزشیابی و محتوای آموزشی

چگونه باید فعالیت‌های آموزشی دانش‌آموزان را سازماندهی کرد تا هدف‌های آموزشی تعیین شده، تحقق یابند؟
رویدادها و تجاربی که سریع‌تر و بهتر دانش‌آموزان را به هدف‌های آموزشی می‌رسانند، کدامند؟
Widget not in any sidebars

پاسخ دادن به این پرسش‌ها نیاز به بررسی تعدادی از عوامل دارد. به مجموعه‌ی این بررسی‌ها تحلیل و تعیین موقعیت گفته می‌شود. در این مرحله، معلمان باید کلیه فعالیت‌های آموزشی را که منجر به یادگیری می‌شوند، بررسی و یادداشت کنند. سپس آن دسته از فعالیت‌ها را که برای رسیدن به هدف‌ها چندان مهم و ضروری به نظر نمی‌رسند، از مجموعه‌ی فعالیت‌های آموزشی حذف کنند تا در نهایت مجموعه‌ای از فعالیت‌های مناسب و ضروری برای رسیدن به هدف‌های آموزشی به دست آید (جعفری،1386).
گام سوم: تحلیل و تعیین محتوا، روش و وسیله‌ی آموزشی
مرحله‌ی سوم از طراحی آموزشی، تحلیل محتوا، روش و سایل آموزشی است. اگر محتوا، روش و وسایل متناسب با هدف‌های آموزشی انتخاب و تنظیم نشوند – حتی اگر هدف‌های آموزشی، دقیق و خوب تنظیم شده باشند – فعالیت‌های آموزشی هرگز دانش‌آموزان را به آنچه که باید برسند، هدایت نخواهد کرد (جعفری،1386).
پس از تعیین اهداف و تحلیل موقعیت آموزشی معلم باید به تحلیل و انتخاب و تنظیم محتوا بپردازد. البته محتوایی باید انتخاب شود که کاملاً متناسب با اهداف و قابل تدریس در زمان تعیین شده باشد. به عبارت دیگر تحلیل محتوا و هدف‌های آموزشی هر دو باید براساس رفتار مورد انتظار دانش‌آموزان تعیین شوند. به‌کارگیری محتوا در فعالیت‌های آموزشی باید موجب تحقق اهداف مورد نظر گردد (جعفری،1386).
سازماندهی و تنظیم محتوا در فرآیند اجرا بسیار حائز اهمیت است. در صورت امکان، مطالب آسان باید قبل از مطالب پیچیده و مشکل ارائه گردد. مفاهیم نظری باید قبل از فعالیت‌های عملی ارائه شوند. محتوا باید با توانایی دانش‌آموزان انطباق داشته باشد و بر اجزای اصلی آموزش تأکید کند و اطلاعات را به‌طور مؤثر و قابل درک، ارائه نماید. محتوای درسی مناسب یا ابزار اولیه تدریس هستند. اگر خوب انتخاب یا سازماندهی نشوند، ممکن است فعالیت‌های آموزشی و در نتیجه رسیدن به اهداف آموزشی را دچار اختلاف نمایند. معلمان باید توجه کنند که هرگز نباید محتوا را جایگزین اهداف آموزشی کنند (جعفری،1386).
گام چهارم: تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی
لازم است دانش‌آموزان از ابتدا معیارها و امکاناتی را که به‌وسیله‌ی معلم در فرآیند ارزشیابی و نمره دادن به‌کار گرفته می‌شود، بدانند خیلی از ترس‌هایی که دانش‌آموزان در فرآیند ارزشیابی دارند به علت عدم آگاهی آنها از معیارها و نحوه‌ی ارزشیابی معلمان است. معیارها باید در اولین فرصت مناسب به‌طور واضح و روشن در اختیار دانش‌آموزان گذاشته شود. تاریخ ارزشیابی نیز از ابتدای آموزش باید مشخص گردد تا به دانش‌آموزان امکان داده شود که خود را برای ارزشیابی آماده کنند (جعفری،1386).
2-15-2.اصول طراحی آموزشی
اصولی که به هنگام طراحی آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از:
محیط‌ها، همچون محیط واقعی فراهم شوند و محتوای آموزشی به‌گونه‌ای در آنها به‌کار رود که یادگیری در آن صورت گیرد.
برای حل مسائل دنیای واقعی باید بر رویکردهای واقع‌گرایانه متمرکز شد.
معلم باید راهنما و تحلیل‌گر راهبردهای به‌کار گرفته شده در حل مسائل باشد.
بر همبستگی مفاهیم تأکید شده، زمینه‌ی طرح دیدگاه‌های متفاوت در محتوا فراهم شود.
اهداف کلی و عینی آموزش باید قابل اجراء باشد و هیچگاه نباید آنها بر فراگیر تحلیل شود.
ارزشیابی به‌عنوان یک ابزار خود تحلیلی به کار گرفته شود.
محیط و تجهیزاتی آماده شود که به فراگیر در تعبیر و تفسیر چندگانه از جهان کمک کند.
یادگیری را باید خود فراگیران از درون کنترل کنند.
واقعیت از چند منظر عرضه می‌شود.
به جای تولید مجدد دانش به فرایند تولید دانش توجه شود.
اعمال متفکرانه پرورش داده شود.