تحلیل واریانس

(مزایا).
ابزارهای خود ارزیابی.

۶.۱.استفاده از شکل‌های مختلف بیان و رسانه برای برقراری ارتباط با ایده.
هم نوشته و هم گزارش شفاهی ایشان از موضوعاتشان و طرح پژوهششان چگونه است.
ارائه راهنمایی برای اینکه چگونه توصیف موضوعاتشان و طرح پژوهششان.
ارائه توجه بیشتر به هر فراگیر و گروه در طی پروژه(رضایت).
ارائه بازخورد معنی دار در هر زمان.
ایجاد بازخورد مشتق برای ارائه.

مرحله نهم: انتخاب و توسعه مواد
کار برگ ۹: انتخاب و توسعه مواد
در این مرحله مواد آموزشی که در اینجا رسانه اصلی اسلاید بود به عنوان محتوا انتخاب گردید. اولین گام بعد از انتخاب اسلاید به عنوان مواد آموزشی، تحلیل آن بود که ویژگی‌های مثبت و سطوح مشکل ساز آن در مرحله چهارم شناسایی گردید و پس از آن تا حد امکان شیوه‌های انگیزشی مرحله هفتم در اسلایدها اعمال گردید، علاوه بر این در هر جلسه از کلاس نیز بازخورد دریافت شده و اسلایدهای جلسات بعدی طراحی و تکمیل می‌گردید به منظور اینکه این مواد آموزشی در مقایسه با مواد آموزشی قبلی باعث حفظ و بهبود (توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت) دانشجویان واقع گردد.

مرحله دهم: ارزیابی و بازبینی
کل طراحی انجام شده توسط استاد درس اجرا شد و همچنین پس از برگزاری هر جلسه از کلاس بازخورد دریافت شد و اسلایدهای جلسات بعدی طراحی می‌شد.
کار برگ ۱۰: ارزیابی و باز بینی
کل طراحی انجام شده، توسط استاد درس اجرا شد و همچنین پس از برگزاری هر جلسه از کلاس بازخورد دریافت شد و اسلایدهای جلسات بعدی طراحی می شد.
فرضیه‌های پژوهش
این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی است؛ ابتدا فرضیه‌های فرعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فرضیه نخست
به کار گیری الگوی طراحی انگیزشی آموزش در مقایسه با محیط مبتنی بر آموزش به شیوه رایج منجر به کیفیت بهتر زندگی کلاسی دانشجویان نسبت به درس می‌شود.

اطلاعات حاصل از آمار توصیفی پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول آمده است که به شرح زیر می‌باشد:

جدول(۴-۱۲). شاخصهای توصیفی کیفیت زندگی کلاسی دانشجویان
متغیرهای وابسته
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
انحراف خطا

مولفه های نگرش
رضایت کلی
کنترل
۲۰
۴۵۰/۱۸
۷۷۷/۳
۸۴۴/۰

آزمایش
۲۱
۲۳۹/۲۱
۱۱۹/۲
۴۶۲/۰

عاطفه منفی
کنترل
۲۰
۶۰۰/۱۴
۷۰۲/۲
۶۰۴/۰

آزمایش
۲۱
۲۸۶/۱۵
۲۳۹/۲
۴۸۹/۰

مدرس
کنترل
۲۰
۵۰۰/۱۶
۶۶۵/۲
۵۹۷/۰

آزمایش
۲۱
۹۵۲/۱۸
۵۷۸/۱
۳۴۴/۰

همبستگی اجتماعی
کنترل
۲۰
۳۰۰۰/۲۳
۳۰۵/۴
۹۲۷/۰

آزمایش
۲۱
۱۹۰/۲۷
۵۶۱/۲
۵۵۹/۰

فرصت
کنترل
۲۰
۶۰۰/۲۰
۲۷۹/۷
۶۲۸/۱

آزمایش
۲۱
۳۸۱/۲۰
۶۷۳/۲
۵۸۳/۰

موفقیت
کنترل
۲۰
۲۵۰/۱۲
۰۷۴۳/۲
۴۶۳/۰

آزمایش
۲۱
۷۶۱/۱۳
۴۸۰/۱
۳۲۳/۰

ماجرا
کنترل
۲۰
۵۰۰/۱۵
۷۰۴/۲
۶۰۵/۰

آزمایش
۲۱
۵۲۳/۱۷
۱۵۹/۲
۴۷۱/۰

همانطور که جدول فوق نشان میدهد، میانگین همهی مؤلفه‌های کیفیت زندگی کلاسی به جزء فرصت در گروه آزمایش بالاتر از گروه کنترل میباشد.

برای پاسخ به این سوال که آیا بین خرده مقیاسهای کیفیت زندگی کلاسی دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد، از بین آزمونهای تحلیل واریانس چند متغیری از آزمون لامبدای ویلکز استفاده گردید.

جدول (۴-۱۳). نتایج تحلیل واریانس چند متغیره متغیر کیفیت زندگی کلاسی حاصل از آزمون لامبدای ویلکز
آزمونها
F
مقدار
df فرضیه
df خطا
سطح معنیداری
مجذور اتای سهمی
لامبدای ویلکز
۹۱۶/۲
۶۱۸/۰
۷
۳۳
۰۱۷/۰
۳۸۲/۰
p ۰/۰۱۷**
نتایج آزمون لامبدای ویلکز در این جدول برابر با ۶۱۸/۰ معنادار است (F (7,33)= 2/916, P= 0/017) که نشان دهندهی این امر است که میتوان فرضیهی مشابه بودن میانگینهای جامعه بر اساس متغیرهای وابسته برای هر دو گروه را رد کرد. مجذور اتا چند متغیره برابر ۳۸۲/۰ میباشد. بدین معنی ۲/۳۸ درصد تغییرات چند متغیره متغیرهای وابسته مربوط به عامل گروه است

جدول (۴-۱۴). نتایج تحلیل واریانس چند متغیره کیفیت زندگی کلاسی دو گروه آزمایش و کنترل
متغیرهای وابسته
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
ضریب اتا.

کیفیت زندگی کلاسی
رضایت کلی
۶۳۱/۷۹
۱
۶۳۱/۷۹
۶۰۸/۸
۰۰۶/.
۱۸۱/۰

عاطفه منفی
۸۱۷/۴
۱
۸۱۷/۴
۷۸۶/۰
۳۸۱/۰
۰۲۰/۰

مدرس
۰۶۹/۲۶
۱
۰۶۹/۲۶
۵۰۱/۵
۰۲۴/۰
۱۲۴/۰

همبستگی اجتماعی
۰۵۰/۱۵۵
۱
۰۵۰/۱۵۵
۵۰۸/۱۲
۰۰۱/۰
۲۴۳/۰

فرصت
۴۹۲/۰
۱
۶۳۱/۱۶۲
۰۱۷/۰
۸۹۸/۰
۰۰۰/۰

موفقیت
۴۱۶/۲۳
۱
۴۱۶/۲۳
۲۷۳/۷
۰۱۰/۰
۱۵۷/۰

ماجرا
۹۵۷/۴۱
۱
۹۵۷/۴۱
۰۶۴/۷
۰۱۱/۰
۱۵۳/۰

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین گروههای آزمایش و گروه کنترل از لحاظ همهی خرده مقیاسهای رضایت به جزء عاطفه منفی و فرصت، تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم پژوهش
بهکارگیری الگوی طراحی انگیزشی آموزش کلر در کلاس درس در مقایسه با شی
و
ه‌های آموزشی موجود منجر به یادگیری بیشتر فراگیران میشود.
آمارهای توصیفی مربوط به نمرات آزمودنیهای پژوهش در جلسات روش‌های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم در مرحلهی پیش آزمون در جدول( ۴-۱۵) ارائه شده است.

جدول(۴-۱۵). شاخصهای توصیفی نمرات حاصله از اجرای پیش آزمون دو گروه آزمایش و کنترل
گروه‌ها
فراوانی
میانگین
انحراف معیار
حداقل
حداکثر
آزمایش
۲۲
۰۹/۵
۴۹/۰
۱
۹
کنترل
۲۳
۱۳/۵
۴۳/۰
۱
۹

همان طور که در جدول ۴-۱۵ مشاهده می‌شود میانگین و انحراف استاندارد نمره درس روش‌های و فنون تدریس گروه آزمایش در پیش آزمون به ترتیب برابر با ۰۹/۵ و ۴۹/۰ می‌باشد. همچنین میانگین و انحراف استاندارد نمره درس روش‌ها و فنون تدریس گروه کنترل به ترتیب برابر با ۱۳/۵ و ۴۳/۰ می‌باشد. همان طور که مشاهده می‌شود میانگین گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون نسبت به گروه کنترل کمتر است.
جدول(۴-۱۶). شاخص‌های توصیفی نمرات حاصل از اجرای پس آزمون
گروه‌ها
متغیرهای وابسته
سقف نمره
میانگین
انحراف معیار
خطای انحراف معیار
حداقل
حداکثر

گروه آزمایش
آزمون عینی
۲۰
۱۵/۱۳
۶۰/۲
۵۴۲/۰
۲۴/۸
۶۵/۱۷

آزمون ایفای نقش
۱۰
۴۶/۹
۸۴/۰
۱۷۴/۰
۷
۱۰

آزمون موردی
۱۰
۳۷/۷
۳۴/۱
۲۸۰/۰
۵/۳
۵/۹

جمع آزمون
۴۰
۹۸/۲۹
۷۸/۴
۹۹۶/۰
۷۴/۱۸
۱۵/۳۷

گروه کنترل
آزمون عینی
۲۰
۵۵/۱۳
۰۹/۲
۴۲۰/۰
۴۱/۹
۶۵/۱۷

آزمون ایفای نقش
۱۰
۴۴/۹
۹۹/۰
۱۹۹/۰
۷
۱۰

آزمون موردی
۱۰
۸۲/۶
۵۵/۱
۳۰۹/۰
۳
۵/۹

جمع آزمون
۴۰
۸۱/۲۹
۶۳/۴
۹۲۸/۰
۴۱/۱۹
۱۵/۳۷

همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود در مرحله پس آزمون میانگین نمرات آزمون عینی فراگیران در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کمتر بود ولی میانگین نمرات مربوط به آزمون ایفای نقش و موردی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی فرضیه فوق از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد؛ استفاده از روش کوواریانس بهترین شیوه آماری برای تجزیه و تحلیل پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد( دلاور، ۱۳۸۵۹). در تحلیل کوواریانس نمرات پیش آزمون به عنوان متغیر تصادفی کمکی۷۳ و نمرات پس آزمون به عنوان متغیر وابسته به کار می‌رود( بریس، کمپ و سلنگار، ۱۳۸۷). کوواریانس نمرات پس آزمون را به واسطه تفاوت موجود در پیش آزمون گروه‌های آزمایش و کنترل تعدیل می‌سازد( گال، بورگ و گال، ۱۳۸۳).
جدول(۴-۱۷). نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره گروه آزمایش و کنترل در مقیاس یادگیری
منبع تغییرات
متغیرهای وابسته
مجموع مجذورات
Df
میانگین مجذورات
معناداری
ضریب Eta
پیش آزمون
آزمون عینی
۹۳/۸
۱
۹۳/۸
۲۲/۰
۰۳۶/۰

آزمون ایفای نقش
۵۶/۰
۱
۵۶/۰
۴۳/۰
۰۱۵/۰

آزمون موردی
۳۳/۵
۱
۳۳/۵
۱۲/۰
۰۵۵/۰
عضویت گروهی
آزمون عینی
۵۷/۱
۱
۵۷/۱
۶۰/۰
۰۰۷/۰

آزمون ایفای نقش
۰۰۸/۰
۱
۰۰۸/۰
۹۲/۰
۰۰۰/۰

آزمون موردی
۰۹۱/۴
۱
۰۹۱/۴
۱۸/۰
۰۴۳/۰

نتایج تحلیل کوواریانس در جدول فوق(۴-۱۷) نشان می‌دهد که بین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای وابسته تفاوت معناداری مشاهده نشده است و گروه آزمایش با توجه به آمار توصیفی جدول( ۴-۱۶) میانگین نمره آزمون موردی و آزمون ایفای نقش بیشتری را نسبت به گروه کنترل داشتند. بنابراین فرضیه یادگیری مورد تأیید واقع نگردید.
فرضیه اصلی
فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه به‌کارگیری الگوی طراحی انگیزشی کلر موجب ارتقاء اثربخشی آموزش دانشگاهی می‌شود.
منظور از اثر بخشی آموزش، بهبود کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری می باشد. برای پاسخ به این سؤال که آیا بین خرده مقیاس‌های اثربخشی دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره انجام شد. در تحلیل واریانس چند متغیری آزمون‌های معناداری مختلفی وجود دارد که عبارت است از: آزمون اثر پیلایی، آزمون لامبدای ویلکز، آزمون اثر هتلینگ و آزمون ریشه اختصاصی که از بین آن‌ها آزمون لامبدای ویلکز رایج‌تر بوده( گال و همکاران، ۱۳۸۷). در این فرضیه نیز از این آزمون استفاده شد، که نتایج آن در جدول( ۱۲-۴) آمده است.

جدول(۴-۱۸). نتایج تحلیل واریانس چند متغیره متغیرهای اثر بخشی آموزش
آزمون
F
مقدار
Df فرضیه
Df خطا
Sig
ضریب Eta
لامبدای ویلکز
۸۸/۳
۸۳/۰
۲
۳۸
۰۲۹/
۱۷/۰

نتایج آزمون لامبدای ویلکز در جدول برابر با ۸۳/۰ معنادار استF(2,28)=3.88, p=0.029 که نشان دهنده‌ی این امر است که می‌توان فرضیه مشابه بودن میانگین‌های جامعه بر اساس متغیرهای وابسته برای هر دو گروه را رد کرد. مجذور اتای چند متغیره برابر با ۱۷درصد می باشد. بر این اساس می توان این‌گونه نتیجه گرفت که با احتساب کلیه متغیرهای تعیین کننده اثربخشی، به‌کارگیری الگوی طراحی انگیزشی کلر موجب ارتقاء اثربخشی آموزش دانشگاهی می‌شود. نتایج حاصل از تحلیل واریانس متغیرهای اثربخشی در جدول زیر آمده است.

جدول(۴-۱۹). نتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای گروه‌ه آزمایش و کنترل در مقیاس‌های کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری

متغیرهای وابسته
مجموع مجذورات
Df
میانگین مجذوراتF
Sig
ضریبEta
اثربخشی آموزش
کیفیت زندگی کلاسی
۸۰۶/۱۵۴۳
۱
۸۰۶/۱۵۴۳
۹۱۱/۷
۰۰۸/۰
۱۷/۰

یادگیری
۴۶۶/۰
۱
۴۶۶/۰
۵۳۴/۰
۸۵۴/۰
۰۰۱/۰

نتایج حاصل از جدول بالا نشان می دهدکه در متغیر کیفیت زندگی کلاسی تفاوت معناداری مشاهده شده است. بنابراین می توان اذعان داشت که الگوی طراحی انگیزشی کلر منجر به بهبود کیفیت زندگی کلاسی شده است.

سایر یافته ها
از آنجا که در طراحی درس حاضر یکی از اهداف اصلی بهبود سطح انگیزشی افراد بود که در مرحله پنجم به هدف‌گذاری در این زمینه پرداخته شده بود، لازم به توضیح است که جهت بررسی میزان تحقق اهداف انگیزشی از پرسشنامه باز پاسخ حاوی چهار سؤال استفاده شد که در ادامه، یافته‌ها به تفکیک هریک از سؤالات می آید.
۱- آیا درس طراحی شده، باعث جلب توجه شما گردید؟ علت پاسخ خود را توضیح دهید.
در گروه آزمایش تمام افراد به نوعی پاسخ مثبت به این سوال دادند. ۸ نفر صریحأ اعلام نمودند که درس طراحی شده نسبت به درس‌های جلسات قبلی باعث افزایش توجه و کاهش حواس پرتی‌شان شده است. ۶ نفر تعداد کم دانشجویان در کلاس ، ۳ نفر جذاب بودن اسلایدها، ۳ نفر چینش مناسب کلاس، ۶ نفر وجود مثال‌های ملموس و استفاده از طنز را باعث جلب توجه خود دانستند و به موارد دیگری همچون تشویق به تلاش، سبک ارائه خوب، خارج شدن از جو خسته کننده، تنوع، جذابیت این روش، آشنایی بیشتر با همکلاسی، شادتر بودن استاد و استفاده از روش پرسش و پاسخ را اشاره نمودند. در گروه کنترل دو نفر اعلام نمودند که درس باعث جلب توجهشان نشده و ۳ نفر تا حدی این درس نه به طور کامل و فقط اندکی باعث جلب توجهش شده و ۲ نفر صراحتاً اعلام کردند که این سبک باعث جلب توجهشان شده است، ۴ نفر تعداد کم، ۴ نفر کاربردی بودن، ۴ نفر مشارکت گروهی، ۱ نفر استفاده از طنز و مثال را باعث جلب توجه داستند و به موارد دیگر چون پرورش روحیه انتقادی ۱ نفر، همسو بودن با نیاز، مهم بودن بحث، مخاطب قرار دادن فرد، ساکت‌تر بودن کلاس، ۱ نفر جذاب‌تر بودن کلاس اشاره نمودند ضمناً لازم به ذکر است که از آنجایی که کلاس به دو گروه ۲۵ نفره تقسیم گردید که غیر مستقیم بر گروه کنترل اثر گذاشته و دچار سوگیری گردید و این ناخودآگاه بر روی جلب توجه ایشان مبنی بر اینکه تعداد کلاس کم‌تر شد، اثر گذاشت.
۲- آیا توانستید رابطه محتوای این بخش از درس را با ملزومات شغلی آینده‌تان درک نمایید؟ توضیح دهید.
در گروه آزمایش ۱ نفر صریحاً جواب منفی داد و ۱ نفر تا حدی موافق بود و بقیه پاسخ مثبت به این سؤال و توضیح داده‌اند که این امر باعث افزایش انگیزه‌شان شد؛ علاوه بر آن با آینده شغلی خود آشنا شدند، و رابطه آن با زندگی شخصی‌شان و کسب اطلاعات خوب و کافی را برشمردند. در گروه کنترل نیز ۱ نفر صریحاً پاسخ منفی داد و ۲ نفر تا حدی و ۱ نفر تا ۵۰ درصد و بقیه پاسخ مثبت در رابطه با این سؤال دادند و مواردی چون افزایش درک ، کاهش اضطراب و افزایش اعتماد به نفس ۱ نفر، ۳ کاربردی بودن محتوا را بیان نمودند.
۳- تا چه اندازه فکر می‌کنید که موفقیت شما در این بخش از درس ناشی از تلاشتان بوده است؟
در گروه آزمایش ۴ نفر صریحاً بیان نمودند که ۱۰۰ درصد موفقیتشان ناشی از تلاش خودشان بوده است و ۵ نفر از افراد ۵۰درصد موفقیت خود را ناشی از

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *